Advies: Het ‘Australisch model’ in Europa?

(11-06-2021)

Stop the boats - Operation Sovereign Borders

De Onderzoeksgroep Migratierecht heeft een advies uitgebracht op vraag van de Commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van de Kamer, over het voorstel van resolutie van 30 september 2020 over de invoering van een humaan Europees migratiemodel dat mensensmokkel en illegale migratie effectief bestrijdt. Aan de Kamer wordt voorgesteld om een resolutie aan te nemen inzake de invoering van het Australisch grenscontrole- en vluchtelingenbeleid (het ‘Australisch model’) op Europees niveau. Het advies bevat een aantal juridische reflecties over de verenigbaarheid van dit model met de Conventie van Genève en internationale en Europese mensenrechtenverdragen.