Studiedag Groene milieumisdrijven in eigen land <17 november 2017>

(16-10-2017)

In Vlaamse savannes en Waalse regenwouden
Biodiversiteitsmisdrijven in eigen land

Biodiversiteitsmisdrijven krijgen sedert korte tijd scherpe aandacht op internationaal niveau. In 2016 publiceerde UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) zijn eerste ‘World Wildlife Crime Report’. Datzelfde jaar gaven Interpol en UN Environment samen een rapport uit getiteld ‘The rise of environmental crime – A growing threat to natural resources, peace, development and security’. Op Europees niveau werd, eveneens in 2016, een actieplan aangenomen tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (COM(2016) 87 final).

Deze studiedag richt de schijnwerper op de biodiversiteitscriminaliteit in eigen land. De EU-evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Europese milieubeleid, meegedeeld begin dit jaar, oordeelt dat wat België aangaat verdere inspanningen op het vlak van de bescherming, instandhouding en verbetering van de biodiversiteit een topprioriteit vormen. Wat zijn de ‘groene’ milieumisdrijven in onze Vlaamse savannes en Waalse regenwouden? Hoe worden ze beteugeld? De EU zet bakens uit met Europese handhavingsverplichtingen. We kijken naar de feiten, vragen de mening van de ecologie, luisteren naar de criminologie en nemen de inzichten van de milieueconomie mee. We vergelijken de stand van zaken, de regelgeving en de handhavingspraktijken in het Vlaamse Gewest met die uit het Waalse Gewest. De vergelijking staat toe grondiger inzichten te verwerven. Drie vragen staan centraal doorheen de studiedag en het gevoerde onderzoek. De eerste vraag wikt en weegt het werk van de wetgever: bestaan er lacunes of zwakke zones in het sanctioneringsinstrumentarium, waarvoor een wetgevend ingrijpen aangewezen is? De tweede bekijkt het functioneren van het handhavingssysteem als geheel: welke complementariteit en taakverdeling ontwikkelden zich tussen de strafrechtelijke en de bestuurlijke afhandeling, op bestraffend en op probleemoplossend vlak? Hoe werkt die tandem? En laatst, maar niet minst: waar staan we met remediërende sanctionering? Hoe herstellen we biodiversiteit die bij het plegen van het milieumisdrijf beschadigd of vernietigd is?

Doorheen het geheel schenken we bijzondere aandacht aan kleine landschapselementen die, tussen grotere oppervlakten beschermde natuur, in belangrijke mate de verwevenheid maken die cruciaal is voor biodiversiteitsbehoud.

De sprekers komen uit de academische wereld en de handhavingspraktijk.

Organisatie: Carole M. Billiet, Centrum voor Milieu- en Energierecht (CM&ER) UGent, en Charles-Hubert Born, Séminaire de recherche en droit de l’environnement et de l’urbanisme (SERES) & Centre de la recherche sur la biodiversité (BDIV) UCLouvain, in samenwerking met die Keure.

 

>> meer info : Die Keure