Internationaal zeerecht en Maritiem Beleid

Prof. dr. Frank Maes

 • Archeological Heritage in the North Sea. Development of an efficient assessment methodology and approach towards a sustainable management policy and legal framework in Belgium, 1 oktober  2012 – 30 september 2016.
 • Omgevingsanalyse pleziervaartuigen, 2012.
 • MASPNOSE - Preparatory Action on Maritime Spatial Planning in the North Sea, EU Commission – piloot project, 01.12.2010 – 31.05.2012.
 • MESMA “Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas”, 1 december 2009-30 november 2013.
 • IMCORE "Innovative Management for Europe’s Changing Coastal Resource" 1 mei 2008 – 30 oktober 2011.
 • LECOFISH "An ecosystem approach in sustainable fisheries management through local ecological knowledge” 01.07.2009 – 30.06.2011.
 • TransMasp “Transboundary Maritime Spatial Planning”,  2 jaar, aanvang in 2010.
 • Safety@Sea - INTERREG IIIB North Sea (EU). september 2004 - april 2008.
 • COREPOINT - INTERREG IIIB North-West Europe (EU). oktober 2004 - juni 2008.
 • Screenen van de voor- en nadelen van een Europees CO2-emissiehandelssysteem en opstellen van een unitaire CO2-index voor de Belgische vloot, 9 maanden vanaf 1 augustus 2008.
 • CLIMAR "Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities?" 01.01.2007 – 31.12.2010.
 • SUMANOS "Cluster SUstainable MAnagement NOrth Sea". mei 2004 - december 2006.
 • ECOSONOS "Emissions of Co2, SO2 and Nox from ships". Duur: mei 2004 - april 2006.
 • RAMA "Risk Analysis of Marine Activities in the Belgian part of the North Sea". mei 2004 - april 2006.
 • MIMAC "Marine Incidents Management Cluster", PODO II (2004-2006).
 • Atlas van de Noordzee, april 2005 – oktober 2005.
 • Strategisch project 4 regelgeving – Vervolgdecreten met aanvullende titels op decreet 18 juli 2003 integraal waterbeleid. Duur: januari 2004-december 2004.
 • Reglementeringen van toepassing op de beroepsvaart op de Belgische interne wateren. Januari 2004 – november 2004.
 • Juridische inventarisatie van de kustzone: tweede actualisatie, AWZ kust, afwerking begin 2004.
 • Adviseur AWZ-Afdeling Beleid, Havens, Waterwegen en Zeewezen. Lange Termijnvisie Westerschelde, mei-juli 2003.
 • GAUFRE "Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea" in het kader van het "Second Multiannual Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy, 2 jaar vanaf january 2003.
 • Algemeen onderzoek naar de concrete toepasbaarheid van milieuregelgeving in de zeehavens, (Ministerie van de Vlaamse Gemeeschap, Efd. Europa en Milieu), 9 maanden, vanaf 29 januari 2003.
 • Juridische Codex voor de kustzone, mei 2003 - mei 2004 + 3 jaar.
 • Onderzoek naar het afval van de Belgische visserijsector in het kader van de ten uitvoerlegging van de EG-Richtlijn scheepsafvalstoffen en de aanpassing van de Vlaamse wetgeving. 6 maanden, vanaf oktober 2003.
 • BALANS "Afweging van de menselijke activiteiten in de Noordzee" in het kader van het "Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling 4 jaar, vanaf  oktober 2002.
 • MARE-DASM (MArine REsources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea) 1 oktober 1998 - 30 september 2002.
 • Bestuurlijke verankering geïntegreerd kustzonebeheer, 6 maanden, vanaf  januari 2002.
 • Onderhandelaar voor België en de EU inzake het nalevingsmechanisme (“compliance”) in het kader van het Klimaatverdrag en het Protocol van Kyoto + voorzitter van de werkgroep “legal experts” van de EU tijdens de internationale klimaatonderhandelingen op COP 6bis (Bonn, 16-27 juli 2001) en op COP 7 (Marrakech, 29 oktober - 9 november 2001). DWTC. 1 juli 2001 - 31 december 2001
 • Actualisatie studie juridische inventarisatie van de kustzone, 2001.
 • Ontwikkeling en implementatie van een integraal waterbeleid in het Vlaamse overheidsbeleid: het decreet integraal waterbeleid, AMINAL, 2000-2003.
 • De tenuitvoerlegging van de OSPAR-maatregelen in Vlaanderen", in opdracht van de VMM. Duur: 5 november 1999 - 15 november 2000.
 • Ontwikkeling van een regelgeving voor de bescherming van het marien milieu in Letland en toepassing van milieubeheer voor havens. 1 februari 1999 - 17 september 2000.
 • ECOWARE: Ecology Clusters for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports", 1 November 1998 - 1 mei 2000.
 • Onderzoeksproject over substitutie van gevaarlijke stoffen, AMINAL. 1 oktober 1999 - 1 oktober 2000.
 • Juridische inventarisatie van de kustzone. 1 september 1999 - 31 december 1999.
 • Project 50 jaar rechten van de Mens (UVRM 50): 1 april - 31 mei 1999.
 • Project inzake het uitschrijven van K.B.'s ter uitvoering van de Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, in opdracht van de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu. december 1998 - mei 1999.

Prof. Dr. An Cliquet

 • Juridische Ondersteuning voor de aanwijzing van Mariene Beschermde Gebieden in uitvoering van de Europese en Internationale regelgeving in het Belgische deel van de Noordzee, 2011-2012.
 • Een juridische analyse en omkadering van het concept ‘tijdelijke natuur’ in havengebied, (Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen and NV Maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen), 2007-2008.