Onderzoeksactiviteiten

Het Centrum voor Milieu- en Energierecht (voorheen Centrum voor Milieurecht) bestaat meer dan dertig jaar. Het werd opgericht in 1982 onder de noemer Informatie- en Onderzoekscentrum voor Milieurecht (IOCM). Aanvankelijk vormde het een onderdeel van de Vakgroep Burgerlijk Recht. Op 1 maart 2001 werd het verbonden aan de Vakgroep Publiekrecht en Belastingrecht en vervolgens aan de Vakgroep Publiekrecht. Thans maakt het deel uit van de Vakgroep Europees, Publiek en Internationaal Recht. Het Centrum werkt reeds lang nauw samen met het Maritiem Instituut (Prof. Dr. F. Maes, Prof. Dr. A. Cliquet). Voorts werkt het op regelmatige basis samen met het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling http://www.cdo.ugent.be/ en het Centre Environmental Science and Technology http://www.cms.ugent.be/ , dat verbonden is aan  de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Het onderzoek binnen het Centrum neemt de vorm aan van doctoraal onderzoek en van ontelbare boeken, bijdragen in tijdschriften, rapporten, verzamelwerken en congresverslagen van medewerkers en gewezen medewerkers. Verwezen kan inzonderheid worden naar de proefschriften van H. Bocken (De aansprakelijkheid als sanctie voor de verstoring van het leefmilieu - 1979), L. Lavrysen (De ontwikkeling van het Europese, Belgische en Vlaamse Milieurecht in een wijzigende institutionele context - 1997), G. Van Hoorick (Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg - 1999), P. Vansant (De herstelmaatregel in het Vlaamse Decreet Ruimtelijke Ordening -2005), C. Billiet (De bestuurlijke handhaving van het milieuhygiënerecht - 2008),  O.Oluduro (Oil exploration and human rights violations in Nigeria's oil producing communities, 2012), Wen Xiang (Risk governance of GMOs in the EU and in China -2013), R. Meeus (De sanctionering door de lidstaten van inbreuken op het Europees milieurecht: tussen handhavingsnood en sanctieverplichtingen – 2013), O.F. Oluduro (Mitigating the effects of climate change in Sub-Saharan Africa via an effective international legal standard: a case study of Nigeria- 2014) en F. Haentjens (Onderzoek naar de impact van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening op de totstandkoming en de uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten – 2015). Inhoudelijk gezien, wordt het onderzoeksspectrum gekenmerkt door een verankering in zowel publiekrecht als privaatrecht, door een gelijkwaardige belangstelling voor milieuhygiënerecht en natuurbeheersrecht, en door aandacht voor de verschillende etappes van de reguleringsketen (o.m. handhavingsonderzoek). Hierover kan U meer lezen op de Environmental Lawforce website http://www.environmental-lawforce.ugent.be.  Sinds geruime tijd wordt ook meer aandacht besteed aan het ruimtelijke ordeningsrecht en recenter ook aan  het onroerend erfgoedrecht en het dierenwelzijnsrecht.  Op methodologisch vlak huldigt het een sterke rechtsvergelijkende component. Het Centrum verzorgt de hoofd- en eindredactie van het Tijdschrift voor Milieurecht en het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, en neemt deel aan de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid.