ontlenen

Leenbepalingen

 1. Bij ontlening of geregistreerde raadpleging van werken zijn de gebruikers onderworpen aan het registratiesysteem van de UGent. Bij betwisting zijn de gegevens van de bibliotheekadministratie bindend voor de ontlener. De gebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam aangevraagde werken. De gebruiker mag het geleende niet verder uitlenen.
 2. Gebruikers kunnen werken ontlenen voor een termijn van 4 weken. Indien niemand anders het werk reserveerde, kan de uitleenperiode maximaal 3 keer worden verlengd met telkens 4 weken. Gebruikers kunnen 10 werken tegelijk ontlenen.
 3. Afwijkingen op deze regel zijn enkel mogelijk op facultair niveau, dienen geformaliseerd en kunnen op geen enkele manier afbreuk doen aan de andere bepalingen van dit overkoepelende UGent_Bibliotheeknetwerk_Reglement. Voor de Faculteit Rechten werd door de Faculteitsraad dd 2/7/2012 een afwijking goedgekeurd.

  De leenbepalingen voor de Faculteit Rechten zijn daardoor als volgt :

  Alle personeel UGent en Associatie ( “Hogeschool Gent”, de “Arteveldehogeschool” en de “Hogeschool West-Vlaanderen” ) kunnen 10 werken ontlenen gedurende 4 weken, met 3x mogelijkheid tot verlenging.

  Alle studenten UGent en Associatie kunnen de collectie rechten slechts ontlenen tijdens het weekend (vrijdag vanaf 12u tot maandag 12u), zonder mogelijkheid tot verlenging.

  De collectie criminologie is langer ontleenbaar : werken kunnen worden ontleend gedurende 4 weken, met 3x mogelijkheid tot verlenging door het sturen van een email naar rbib@mail.lib.ugent.be.

  Alle andere bezoekers kunnen zich als gebruiker inschrijven op voorlegging van hun identiteitskaart. Mits betaling van een wekelijks of jaarlijks lidgeld van respectievelijk 5 of 10 EUR ontvangen ze een bibliotheekkaart. Zij kunnen dan de collectie rechten ontlenen tijdens het weekend (vrijdag vanaf 12u tot maandag 12u), zonder mogelijkheid tot verlenging. De collectie criminologie is langer ontleenbaar : werken kunnen worden ontleend gedurende 4 weken, met 3x mogelijkheid tot verlenging door het sturen van een email naar rbib@mail.lib.ugent.be.

 4. Ontleende werken moeten teruggebracht worden naar de bibliotheek waar ze ontleend werden. De gebruiker blijft verantwoordelijk tot wanneer de correcte teruggave van de werken geregistreerd wordt.
 5. In de faculteitsbibliotheek rechtsgeleerdheid is de uitleenbalie (= balie leeszaal Universiteitstraat) van maandag tot donderdag geopend van 8u30 tot 19u, op vrijdag tot 18u.

  Voor de korte termijn onleningen (= voor de collectie rechten) kunnen studenten zich op vrijdagmiddag wenden tot de uitleenbalie tussen 12u en 18u. Boeken moeten worden teruggebracht op maandagvoormiddag voor 12u.

 6. De werken moeten vóór het verstrijken van de leentermijn teruggebracht worden door de gebruiker. Boetes bij laattijdig terugbrengen worden aangerekend a rato van 0,10 EUR per dag per item, met een maximum van 50 EUR [implementatie op een later te bepalen datum].
 7. Indien de werken niet worden ingeleverd wordt het dossier overgemaakt aan de afdeling juridische zaken van de UGent, die verder instaat voor de recuperatie van de werken, al dan niet door middel van een gerechtelijke procedure met kosten ten laste van de in gebreke zijnde gebruiker.

 8. De gebruiker dient als een goede huisvader zorg te dragen voor de geleende en geraadpleegde werken en dient deze in de oorspronkelijke toestand terug in te dienen. Het is niet toegestaan aantekeningen aan te brengen of de oorspronkelijke toestand van het werk op welke wijze ook aan te tasten. Bij ontvangst dient de gebruiker het werk na te zien op volledigheid en beschadigingen, anders wordt verondersteld dat hij het werk in goede staat ontvangen heeft. Bij beschadiging of verlies moet hij de schade vergoeden. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door de bibliotheek bepaald. Voor administratie- en verwerkingskosten wordt bovenop de schadevergoeding het forfaitair bedrag van 25 EUR aangerekend. Het materiaal blijft eigendom van de bibliotheek, ook al heeft de gebruiker de schadevergoeding betaald. Schadevergoedingen moeten onmiddellijk worden vereffend. Bij het niet vereffenen van schadevergoedingen wordt de afdeling juridische zaken van de UGent ingeschakeld, die instaat voor de recuperatie van de verschuldigde schadevergoedingen, al dan niet door middel van een gerechtelijke procedure met kosten ten laste van de gebruiker.
 9. Zolang een gebruiker werken in zijn bezit heeft waarvan de leentermijn verstreken is, een boete of schadevergoeding verschuldigd is, kan hij in geen enkele bibliotheek nog werken aanvragen, ontlenen, reserveren of interbibliothecair aanvragen indienen.