8ste Alumni Studie Dag - Gastsprekers

Bart Peeters

Prof. dr. Bart PEETERS is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Hij behaalde in 2010 aan de UA de graad van doctor in de rechten met een proefschrift rond fiscale transparantie in een grensoverschrijdende context, waarvoor meerdere academische prijzen werden toegekend. Vervolgens werd hij gedurende enkele jaren aangesteld aan de toenmalige HUB. Hij startte in oktober 2015 aan de universiteit Gent. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich  in hoofdzaak in de nationale, Europese en internationale inkomstenbelastingen, waarover hij ook regelmatig spreekt op binnenlandse en buitenlandse seminaries.

Hij is redactielid van Fiscoloog internationaal, de deelredactie buitenlandse fiscale rechtspraak van het Tijdschrift voor fiscaal recht en het tijdschrift Fiscale jurisprudentie/jurisprudence fiscale. Hij vertegenwoordigt België in het academic committee van de European association of tax law professors.

 

 

Gerd VerscheldenProf. dr. Gerd Verschelden is voltijds hoogleraar Familierecht aan de Universiteit Gent en verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht.

Hij behaalde de diploma’s van licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het secundair onderwijs in de rechten in 1998, het jaar waarin hij tot voltijds assistent werd aangesteld en de Prijs won voor de Beste Scriptie (optie Burgerlijk recht en strafrecht). In 2005 promoveerde hij aan de UGent tot doctor in de rechten. Midden 2005 werd hij aangesteld als voltijds doctor-assistent en eind 2005 benoemd tot deeltijds docent in het vakgebied familierecht. In 2006 werd hij voltijds docent en verantwoordelijk voor het basisvak Inleiding tot het privaatrecht, dat hij tot 2012-13 doceerde. In 2010 werd hij hoofddocent en in 2014 bevorderd tot hoogleraar.

Hij is momenteel verantwoordelijk lesgever voor drie verplichte opleidingsonderdelen in de basisopleiding rechten, met name Basisbegrippen van recht (Ba1), Familierecht (Ba3) en Onderhandelen en bemiddelen (Ma1) en één keuzeopleidingsonderdeel, met name Grondige studie personen- en familierecht (Ma1 of Ma2). Hij is opleidingsverantwoordelijke (OC-voorzitter) voor de opleidingen bachelor en master in de rechten aan de UGent en daarnaast lid van talrijke facultaire en interfacultaire commissies.

Gerd Verschelden fungeert als directeur van het Instituut voor Familierecht van de Universiteit Gent. Daarnaast was/is hij promotor van door het IWT in het raam van Strategisch Basisonderzoek (SBO) gefinancierde onderzoeksprojecten, meer bepaald het Interdisciplinair Project voor de Optimalisering van Scheidingstrajecten (IPOS, van 2007 tot 2011) en Families in Transition – Transition in Families (FiTTiF, van 2015 tot 2019). Hij is wetenschappelijk actief als hoofdredacteur van de “Artikelsgewijze Commentaar Personen- en Familierecht” en de “Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht”, is medewerker van de “Juristenkrant” en redactielid/reviewer van diverse juridische tijdschriften zoals “TBBR”, “T.Vred”., “T.Fam”. en “TJK”. Tot slot is hij hoofdauteur van het vijfjaarlijkse “Overzicht van rechtspraak Familierecht” in het “TPR” en medeoprichter van het Belgisch-Nederlandse open acces forum Familie&Recht.

 

 

Frederik Vandendriessche

Prof. dr. Frederik Vandendriessche is professor aan de Universiteit Gent, waar hij verantwoordelijk is voor de vakken "bestuursrecht" (2e Bach) en “Energierecht” (1-2e Master). 

Onderzoeksgebieden

Frederik Vandendriessche specialiseert zich binnen de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht in het bestuursrecht en het energierecht, met een bijzondere focus op lokale besturen en het economisch publiekrecht (overheidsopdrachten, gereguleerde sectoren en overheidsbedrijven). In 2003 doctoreerde hij over het onderwerp "Publiek- en private rechtspersonen".

Bijkomende informatie

Frederik is redactielid van het Tijdschrift voor Gemeenterecht, CDPK, NJW, Recht in de Gemeente, e.a. Hij is tevens lid van het Centrum voor Milieu- en Energierecht en van Energhentic (de interdisciplinaire onderzoeksgroep van de UGent inzake energie).  Frederik Vandendriessche is in de sector van het bestuursrecht en het energierecht tevens werkzaam als advocaat.

 

 

Diederik BrulootProf. dr. Diederik BRULOOT is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Het faillissement van natuurlijke personen: Vijf vragen in de zoektocht naar kwijtschelding

Het insolventierecht onderging in 2018 een grondige hervorming. Eén van de speerpunten daarbij was de betere verankering van de "fresh start"-gedachte. Daartoe werd onder meer het concept van de kwijtschelding geïntroduceerd in opvolging van de verschoonbaarheid. De nieuwe regeling roept evenwel heel wat nieuwe vragen op, niet in het minst in het licht van de spectaculaire uitbreiding van het personele toepassingsgebied van het insolventierecht.

 

 

 

 

Boudewijn BouckaertProf. dr. Boudewijn Bouckaert  Boudewijn Bouckaert is opgegroeid in een katholiek, Vlaamsgezind milieu in de buurt rond het Gentse Sint-Pietersstation. Tijdens zijn studie verdiepte hij zich in de vrijzinnigheid; ten slotte verkoos hij het protestantisme. Boudewijn Bouckaert werd in 1971 doctor in de rechten en kandidaat in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Gent.veranderende decretale regelgeving, volgt ze ook het jeugdhulprecht en het jeugddelinquentierecht van nabij op. Haar onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten laten zich steevast kenmerken door een sterke internationale inbedding.
ij begon zijn academische carrière als assistent bij Willy Calewaert en promoveerde tot geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs in 1981 met een proefschrift over de Exegetische School.

In 1982 werd hij benoemd tot docent aan de Universiteit Gent, in 1991 tot gewoon hoogleraar. Tussen 1998 en 2000 was hij decaan van de faculteit Rechten.

Aan de UGent doceerde hij "Algemene Beginselen van het Recht", "Rechtseconomie", "Eigendomsrecht" en "Economisch Recht" aan studenten economie en rechten. Bij aanvang van het academiejaar 2011-2012 nam hij ook het vak "Politieke en Rechtsfilosofische Stromingen" over van de overleden Koen Raes. Sinds 9 november 2012 is Boudewijn Bouckaert met emeritaat.