Staatsrecht

Dit opleidingsonderdeel biedt een eerste kennismaking met het publiekrecht in ruime zin (grondwettelijk recht, administratief recht, begrotingsrecht, strafrecht …). De meeste aandacht gaat uit naar het grondwettelijk recht.

De leerstof vangt aan met een overzicht van de algemene beginselen van het Belgisch publiekrecht.

Na een historische inleiding komt de hiërarchie der rechtsnormen aan bod.

Ook de essentiële kenmerken van de Belgische staatsstructuur (zoals de scheiding der machten en parlementaire representatieve democratie) worden belicht.

Een volgend deel handelt over rechten en vrijheden: algemene beginselen, de rechten en vrijheden van vreemdelingen, het gelijkheidsbeginsel …

Je bestudeert ook de structuur van de federale overheid met de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht; en de gemeenschappen, gewesten en de gedecentraliseerde besturen.

Als laatste wordt ook stilgestaan bij de buitenlandse betrekkingen en de rechtsbescherming tegen de overheid (Raad van State, grondwettelijk Hof enz.).