Opleiding Bemiddeling

Bemiddeling is een maatschappelijke praktijk in volle ontwikkeling, zeker sinds de wet van 18 juni 2018 er een prioritair conflictoplossingsmodel van maakte.

De opleiding 'Bemiddeling' van UGent en UAntwerpen

Deze unieke opleiding bundelt de academische expertise van de rechtsfaculteiten UGent en UAntwerpen en de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen UGent met de praktijkervaring van professionele en door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.  

Impact van COVID-19 op de opleiding

De organiserende universiteiten hebben beslist dat fysieke lessen enkel in beperkte groep kunnen plaatsvinden. Daarom worden tot nader order de theoretische lessen - waarop normaliter de deelnemers van zowel Antwerpen als Gent aanwezig zijn - gedeeltelijk digitaal aangeboden: wie inschrijft in Gent, is fysiek aanwezig op de theoretische lessen die in Gent plaatsvinden en volgt digitaal de theoretische lessen die in Antwerpen plaatsvinden. Voor wie in Antwerpen inschrijft, geldt het omgekeerde.

Op de praktijklessen is fysieke aanwezigheid vereist.

Deze regeling geldt tot UGent en UAntwerpen besluiten tot een aanpassing ervan.

Eén basismodule, drie specialisatiemodules

De basismodule bestaat uit interdisciplinaire theoretische colleges. Deze bestuderen het conflict, de gevolgen en de aanpak met bemiddeling zowel vanuit sociologisch, filosofisch, juridisch als psychologisch oogpunt. Voor dit laatste vormen het systeemdenken en de communicatietheorie de basis. Tijdens het praktijkgedeelte wordt op deze interdisciplinaire kennis verder gebouwd. De verschillende stappen in het bemiddelingsproces, de bemiddelingsattitude en de vaardigheden worden dan geoefend. De toepassing van de onderhandelingsmethode en de rollen van de bemiddelaar worden getraind aan de hand van concrete casussen met rollenspelen, bespreking, reflectie en demonstratie. Hierbij worden de deelnemers gecoacht door erkende en ervaren bemiddelaars.

De specialisatiemodule familiezaken bestudeert de verschillende familiale dynamieken en conflicten, bijvoorbeeld tussen partners, rond kinderen, bij erfenissen… en dit telkens vanuit een juridische, psychologische en bemiddelingsgerichte hoek, waarbij het praktijkgedeelte opnieuw inzet op toepassing van de verworven kennis in concrete situaties.

De specialisatiemodules burgerlijke zaken en ondernemingszaken werken casusgericht. Een docent licht kort de essentiële theoretische principes toe en samen met de bemiddelaar-trainer oefenen de deelnemers hun tussenkomsten op basis van concrete casussen.

 

Voor wie de erkenning als bemiddelaar al heeft bekomen en bijscholing wenst te volgen (o.m. tot behoud van de erkenning) wordt verwezen naar ons nascholingsaanbod m.b.t. bemiddeling.