Opbouw

Opbouw   -   Praktische informatie   -   Inschrijven

Algemeen

De opleiding bestaat uit zes verplichte modules en een zevende module met keuzevakken. De zes verplichte modules komen overeen met de opleidingsvereisten zoals bepaald in artikel 5 van het KB van 30 maart 2018 (BS 27 april 2018) en vormen dus ook de examenleerstof.

Module 1: Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken 1

Lesgevers: Piet Taelman, W. Vandenbussche

 • Gerechterlijke organisatie in burgerlijke zaken
 • Fundamentele beginselen van het burgerlijk procesrecht
 • Algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken

Module 2: Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken 2

Lesgevers: Piet Taelman

Deze module behandelt het feitelijke deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken:

 • Beslissing tot aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag
 • Tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken

Module 3: Deskundigenonderzoek in strafzaken 1

Lesgevers: Filip D'Hont, Philip Traest

 • Gerechtelijke organisatie in strafzaken
 • Algemene principes van het strafprocesrecht
 • Algemene principes van het bewijsrecht en het vooronderzoek in strafzaken

Module 4: Deskundigenonderzoek in strafzaken 2

Lesgevers: Filip D'Hont, Philip Traest

Deze module handelt over het feitelijke deskundigenonderzoek in strafzaken:

 • Beslissing tot aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag
 • Wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken
 • Casusbespreking m.m.v. magistraten

Module 5: Types deskundigenonderzoek, arbitrage, bemiddeling, nationaal register

Lesgevers: Piet Taelman, Maarten Dambre

 • Verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek
 • Wat zijn arbitrage en bemiddeling?
 • Nationaal register voor gerechtsdeskundigen
 • Dading
 • Casusbespreking m.m.v. magistraten

Module 6: Aansprakelijkheid, deontologie en verzekering van de deskundige

Lesgevers: Kristiaan Bernauw, Karen Broeckx

 • Aansprakelijkheid van de deskundige
 • Verzekering van de deskundige
 • Deontologie van de deskundige

Keuzevakken (module 7)

De keuzevakken (module 7) bieden een bijkomende, doorgedreven juridische kennis over een aantal rechtsgebieden waarmee de gerechtsdeskundige geconfronteerd wordt.

Aanneming

Lesgever: Maarten Dambre

 • Situering binnen het grotere geheel van de dienstencontracten: de contractvorming, de prijsbepaling en de verbintenissen van de partijen.
 • ­Aansprakelijkheid van de verschillende protagonisten bij het bouwproces: de gevolgen van de voorlopige en definitieve oplevering, de problematiek van de (zichtbare en verborgen) gebreken, de tienjarige aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsverdeling tussen architecten, (onder-)aannemers en studiebureaus.

Aspecten van materieel strafrecht

Lesgever: Filip D'Hont

 • ­Het misdrijf: materieel, moreel element, wederrechtelijkheid
 • ­Verschoningsgronden versus rechtvaardigheidsgronden
 • ­De straffen en modaliteiten van strafoplegging

Begroting van menselijke schade in het aansprakelijkheidsrecht

Lesgever: Line De Wilde

 • ­Voorwaarden waaronder een nadeel kan beschouwd worden als vergoedbare schade en dit zowel in het contractueel als in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.
 • ­Algemene beginselen inzake de begroting van schade: vergoedende en gerechtelijke interesten die het nadeel moeten compenseren dat de benadeelde lijdt door de vertraging waarmede de gerechtelijke uitspraak wordt geveld of uitgevoerd.
 • ­Bijzondere problemen i.v.m. de begroting van zaakschade, economische en lichamelijke schade
 • Welke informatie moet de deskundige verschaffen omtrent die verschillende schadeposten

Huur

Lesgever: Maarten Dambre

 • ­Basisbegrippen van het huurrecht
 • ­Kwaliteitsnormen waaraan een woning moet voldoen (gemeen recht, woninghuurrecht en Vlaamse Wooncode)
 • ­Onderscheid tussen huurders- en verhuurdersherstellingen
 • ­Juridische draagwijdte van de omstandige plaatsbeschrijving
 • Betwistingen bij het einde van een huurovereenkomst

Koop

Lesgever: Joke Baeck

 • Regels m.b.t. de prijsvaststelling, de leveringsplicht, de problematiek van de verborgen gebreken en de productaansprakelijkheid.

Sociaal recht

Lesgever: Vanessa Verdeyen

 • ­Evaluatie en vergoeding van arbeidsongeschiktheid en behoefte aan hulp van derden in het sociaal recht. Verhouding tot de gemeenrechtelijke vergoeding

Verzekeringsrecht

Lesgever: Kristiaan Bernauw

 • Bronnen en grondbeginselen van het verzekeringsrecht, soorten verzekeringen
 • ­Verzekeringscontentieux
 • ­Aansprakelijkheidsverzekering, in het bijzonder bij verkeersongevallen
 • Bijzonder gereglementeerde verzekeringen (persoonsverzekeringen, rechts-bijstandsverzekering, brandverzekering)

Lesgevers