Faciliteiten bijzonder statuut/werkstudent

Bijzonder statuut tijdens coronacrisis
De coronacrisis stelt ons allemaal op de proef, maar ze brengt bijzondere uitdagingen met zich mee voor een aantal specifieke doelgroepen van studenten. De UGent is bekommerd om de gezondheid en het welzijn van al haar studenten en biedt daarom de studenten die het hardst getroffen worden de mogelijkheid om een bijzonder statuut aan te vragen. Met dit statuut kan de student desgewenst aanspraak maken op onderwijs- en/of examenfaciliteiten of op logistieke ondersteuning bij de participatie aan het online onderwijs.

Studenten die een bijzonder statuut of een statuut van werkstudent verkregen en gebruik wensen te maken van hun examenfaciliteiten, moeten deze aanvragen, ten laatste op:

  • 14 december 2018 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • 17 mei 2019 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • 9 augustus 2019 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet dit zo snel mogelijk gebeuren na toekenning.

Studenten kunnen via Oasis per vak aangeven welke van de toegestane faciliteiten men gebruik wenst te maken.

 

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is. De facultaire/institutionele ombudspersonen en het monitoraat kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement artikel 100).