Faciliteiten bijzonder statuut/werkstudent

Studenten die een bijzonder statuut of een statuut van werkstudent verkregen en gebruik wensen te maken van hun examenfaciliteiten, moeten deze aanvragen, ten laatste op:

  • 15 december 2017 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • 18 mei 2018 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • 10 augustus 2018 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet dit zo snel mogelijk gebeuren na toekenning.

Studenten kunnen via Oasis per vak aangeven welke van de toegestane faciliteiten men gebruik wenst te maken.

 

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is. De facultaire/institutionele ombudspersonen en het monitoraat kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement artikel 100).