iCRIM

Het onderwijsinnovatieproject iCRIM werd ontwikkeld om de opleidingsvisie van de opleiding Criminologische Wetenschappen nog sterker te operationaliseren binnen de programmahervorming die in het academiejaar 2016-2017 werd doorgevoerd. Daarbij staan drie elementen centraal:

  1. het herbekijken van het inzetten van een zo breed mogelijke waaier aan werkvormen (bv PGO tutorial, groepswerk, werkcollege, microteaching);
  2. het maximaal activeren en responsabiliseren van de studenten voor het eigen leerproces; en
  3. het garanderen van een voldoende hoge studielast die optimaal gespreid wordt over de verschillende opleidingsjaren.

 

De programmahervorming en iCRIM sluiten aan op de Strategische Onderwijsdoelstellingen die door de UGent worden vooropgesteld, met in het bijzonder de volgende doelstellingen: durf denken & multiperspectivisme; talent ontwikkelen van studenten en lesgevers; en participatie van stakeholders. Om aan deze doelstellingen tegemoet te komen, werd een nieuw vak geïntroduceerd, namelijk Project Actuele Criminologie (2e bachelor criminologische wetenschappen) en zal een “Week van de Criminologie” worden ingericht waarbij studenten van elkaar kunnen leren en experten uit het werkveld aanwezig zullen zijn.

In het nieuwe jaaropleidingsonderdeel “Project Actuele Criminologie” worden studenten verdeeld in kleine groepen (6 leden) en krijgen ze een tutor aangewezen. In het eerste semester worden de groepen tijdens een introductieles geïnformeerd over het opzet van het opleidingsonderdeel, en in het tweede semester over de opdracht die ze met hun groepsleden in het kader van dit project dienen op te lossen. Gedurende het eerste semester krijgen de studenten verschillende workshops aangeboden (schrijfvaardigheden, presentatie- en vergadertechnieken) die hen wat vaardigheden betreft verder moeten ondersteunen bij het oplossen van hun opdracht. In het tweede semester komen de groepjes regelmatig bijeen om aan de projectopdracht te werken. Minstens vier van die samenkomsten gebeuren in bijzijn van de tutor. De studenten presenteren het resultaat van hun opdracht – in het bijzijn van hun jaargenoten evenals experten uit het werkveld– tijdens de “Week van de Criminologie”. De eindevaluatie van het opleidingsonderdeel gebeurt niet alleen op basis van het product en de presentatie ervan tijdens de “Week van de Criminologie”, maar ook door peer-assessment, beoordeling van de portfolio en de verslagen en de beoordeling door de tutor van de participatie en bijdrage aan de bijeenkomsten.

iCRIM biedt ondersteuning aan de werkgroep “Onderwijsinnovatie” van de Opleiding Criminologie die instaat voor de ontwikkeling en organisatie van het nieuwe opleidingsonderdeel en de “Week van de Criminologie”. Binnen iCRIM zal een innovatiemedewerker bijstand leveren aan de werkgroep Onderwijsinnovatie en zal een expert uitgenodigd worden die een eenmalige opleiding voor het onderwijzend personeel komt verzorgen.
Vier grote doelstellingen zullen worden verwezenlijkt via het onderwijsinnovatieproject:

  1. Grondiger en meer diepgaand in kaart brengen van de noden rond de verschillende competenties.
  2. Meer individuele uitwerking van de onderwijsprofessionalisering met het oog op het ontwikkelen van talenten bij de projecttutoren.
  3. Het beter kunnen ondersteunen van studenten onder meer door het ontwikkelen van leermateriaal.
  4. Ontwikkeling van meer ICT-toepassingen.

Contactpersonen