Ontwerp je eigen interactieve e-book

De doelstelling van het project was het creëren van een toolbox voor lesgevers waarmee ze op een zeer attractieve, gebruiksvriendelijke en tijdbesparende manier een e-cursus kunnen maken voor hun handboek aan de hand van een aantal uitgewerkte pilootvakken (inleidende vakken in de bacheloropleiding) dewelke als model kunnen worden uitgerold voor andere opleidingsonderdelen. Hierdoor wordt een multiplicator effect beoogd.

Via het aanbieden van een stimulerende elektronische omgeving verwerven de studenten de nodige competenties om de slaagkansen voor het examen te verhogen en wordt een onderwijs op maat van de student tot stand gebracht.

Daarnaast wensen we een antwoord te bieden op de universitaire doelstelling om studenten vanaf hun eerste kennismaking met de hogere studie te stimuleren via diverse tools die activerend leren mogelijk maken. Zo wordt in het te ontwerpen online management system alle technologische, maar ook praktische (via handleiding, tutorials, tips and tricks…), mogelijkheden/ondersteuning aangeboden voor de lesgevers om hun cursus op een vernieuwende, interactieve manier aan te bieden aan de studenten. Bij optimaal gebruik zal de docent een omgeving creëren die de studenten voor, tijdens en na de lesmomenten activeert (via kennisclips, MOOCS, flipped classroom, … steeds vanuit een blended learning perspectief – we schatten dus ook de traditionele vormen van onderwijs naar waarde).

Het project beidt een totaalpakket aan tools aan waarbij de lesgever zelf bepaalt in hoeverre hij gebruik maakt van de aangeboden tools en werkvormen, in zoverre dit van een toegevoegde waarde kan zijn voor zijn cursus.

Op termijn zullen zowel de lesgevers als de studenten zelf via de learning analytics, inherent aanwezig in het online management systeem, de evolutie in kennisverwerving kunnen opvolgen.

Binnen dit project, een samenwerking tussen drie faculteiten en de Vakgroep Onderwijskunde als aanspreekpunt voor didactisch-wetenschappelijke ondersteuning, wordt de omgeving uitgetekend, getest en wordt de content ontwikkeld voor enkele pilootcursussen: Economie, Statistiek, Inleiding tot het recht en Politicologie. Dit resulteert in een testpopulatie van een 4000 studenten. Daar deze vakken in verschillende opleidingen en faculteiten worden gedoceerd en samenwerking tussen collega’s die gelijkaardige vakken doceren wordt gestimuleerd, verstevigt dit verder de multi, inter- en transdisciplinariteit van de verschillende disciplines.

We mogen als realisatie op dit moment reeds optekenen dat de volledige doelstellingen naar werkbaarheid, intuïtiviteit voor de nieuwe omgeving (te denken aan: een drag and drop systeem, voorstellen vaste modellen opmaak voor filmpjes en afbeeldingen, voorstelling cursus in een website lay-out,… ) werden verwezenlijkt en zullen worden geïntegreerd in Minerva 2.0.

Daarnaast biedt het ICT team van de Universiteit Gent de nodige ondersteuning om de activerende tools te ontwikkelen (kennisclips, …). Inhoudelijk werd voor het vak inleiding tot het recht alle materiaal ontwikkeld om een volledig activerende cursus te verzorgen voor de studenten (materiaal flipped classroom, omzetting hoofdstuk naar aflevering van de Slimste Mens, …). Ook voor de andere betrokken vakken zal dit materiaal worden ontwikkeld in het komende academiejaar.

Om een optimale training van studenten te bewerkstelligen werd in het kader van dit project een adaptieve vraagbaak ontwikkeld door het Minerva team binnen de bestaande Curios-omgeving. De vraagbaak zal inspelen op de capaciteiten van de individuele student (de docent bepaalt de tresholds bv. op basis van de gehanteerde standard setting op het examen). De student zal enkel oefeningen gepresenteerd krijgen van het hoger niveau indien de vragen van een lager niveau correct beantwoord werden, indien ze te veel fouten maken in een hoger niveau dan vallen ze terug naar een meer basisniveau.

Op termijn zal het Minerva-team ook streven naar de uitwerking van de extra functionaliteiten zoals o.m. een elektronisch notitieblok en mogelijkheden om materiaal uit te wisselen met medestudenten.

Contactpersoon