Jurinte

Op 1 december 2016 worden in België nieuwe regels van kracht in verband met de beëdiging van gerechtstolken en –vertalers. De nieuwe wet is meer dan welkom. Magistratuur en advocatuur krijgen in onze snel globaliserende wereld immers meer en meer te maken met anderstaligen en de specifieke uitdagingen van het communiceren met anderstaligen, al dan niet via vertolking. Onderzoek wees uit dat daarbij grote problemen rijzen, zowel wat de beschikbaarheid van tolken betreft als wat het tolkwerk in de diverse jurisdicties betreft.

Het Jurinte-project beoogt via de ontwikkeling van zeven scenario’s gebaseerd op casussen uit verschillende reële gerechtelijke contexten (vb. huurgeschil, drugsdelict, collectieve schuldenregeling) die telkens de interventie van een tolk en/of vertaler impliceren, een scenario-based learning traject te ontwikkelen waarmee studenten uit de Master of Arts in het tolken en uit de Masteropleiding Rechten gezamenlijk aan de slag kunnen gaan. De tolkenstudenten zullen optimaal met het tolken in gerechtelijke context vertrouwd worden gemaakt, terwijl de rechtenstudenten tijdens de Moot Court een bijkomende dimensie van meertaligheid zullen kunnen ondervinden.

De onderzoekers die binnen dit project worden tewerk gesteld zijn vertaler-tolk Susan Verhulst en jurist Frederik De Vylder. Zij kunnen bogen op de gewaardeerde medewerking van de Gentse justitie.

Ze worden aangestuurd door de professoren Bart Defrancq (LW), Piet Taelman (RE) en Philip Traest (RE).

Contactpersonen