Knowledge4all

De faculteit rechtsgeleerdheid heeft zijn medewerking verleend aan het opstarten van het onderwijsinnovatieproject “knowledge4all”. De doelstelling van dit project bestaat er in het bijzonder in om studenten uit verschillende wetenschappelijke disciplines (i.h.b. ingenieurs, geneeskunde, economie en rechten) te laten samenwerken. De rol van de rechtenstudent bestaat erin om juridisch advies te verstrekken.

Binnen het project wordt ernaar gestreefd om uitvindingen te ontwikkelen die mensen met een beperking in het dagelijkse leven kunnen helpen. In een volgende fase wordt nagegaan of het project op de markt kan worden aangeboden / gecommercialiseerd. In het licht van het ontwerpen en de commercialisering van deze producten kunnen tal van vragen van juridische aard rijzen. Zo moet onderzocht worden wie eigenaar is van de ontwikkelde resultaten, op wie het risico van productaansprakelijkheid rust, of en hoe dit risico verzekerd kan worden, met welke juridische beperkingen rekening moet worden gehouden bij de commercialisering, hoe de commercialisering gefinancierd kan worden….

Binnen het project wordt van rechtenstudenten niet enkel verwacht dat zij een juridisch advies verstrekken, doch tevens dat ze in functie van de resultaten van het onderzoek in andere disciplines in staat zijn om juridische problemen te onderkennen, alsook om de bevindingen op juridisch vlak mondeling toe te lichten aan studenten en professoren die actief zijn in andere disciplines.

De uiteindelijke doelstelling bestaat erin om producten te ontwikkelen en te kunnen gebruiken of aanbieden die maatschappelijk gezien een meerwaarde vormen voor mensen met een beperking. Aldus staan maatschappelijk engagement en ondernemerschap centraal.

De valorisatie van de deelname aan dit project geschiedt via Vaardigheden IV, waarin het één van de aangeboden professionele vaardigheden in het tweede semester vormt.

Contactpersoon