Projecten onderwijsinnovatie 2016-2017

Knowledge4all

De doelstelling van dit project bestaat er in het bijzonder in om studenten uit verschillende wetenschappelijke disciplines (i.h.b. ingenieurs, geneeskunde, economie en rechten) te laten samenwerken. De rol van de rechtenstudent bestaat erin om juridisch advies te verstrekken.

iCRIM

Het onderwijsinnovatieproject iCRIM werd ontwikkeld om de opleidingsvisie van de opleiding Criminologische Wetenschappen nog sterker te operationaliseren binnen de programmahervorming die in het academiejaar 2016-2017 werd doorgevoerd. Daarbij staan drie elementen centraal:

  1. het herbekijken van het inzetten van een zo breed mogelijke waaier aan werkvormen (bv PGO tutorial, groepswerk, werkcollege, microteaching);
  2. het maximaal activeren en responsabiliseren van de studenten voor het eigen leerproces; en
  3. het garanderen van een voldoende hoge studielast die optimaal gespreid wordt over de verschillende opleidingsjaren.

Jurinte

Het Jurinte-project beoogt via de ontwikkeling van zeven scenario’s gebaseerd op casussen uit verschillende reële gerechtelijke contexten (vb. huurgeschil, drugsdelict, collectieve schuldenregeling) die telkens de interventie van een tolk en/of vertaler impliceren, een scenario-based learning traject te ontwikkelen waarmee studenten uit de Master of Arts in het tolken en uit de Masteropleiding Rechten gezamenlijk aan de slag kunnen gaan.

ALICE

Het doel van het ALICE-project is het ontwikkelen van een ICT tool die studenten toelaat hun taal- en redeneervaardigheid online en zelfstandig te trainen en aldus te verbeteren.

Ontwerp je eigen interactieve e-book: een educatieve blokkendoos voor lesgevers

De doelstelling van het project was het creëren van een toolbox voor lesgevers waarmee ze op een zeer attractieve, gebruiksvriendelijke en tijdbesparende manier een e-cursus kunnen maken voor hun handboek aan de hand van een aantal uitgewerkte pilootvakken (inleidende vakken in de bacheloropleiding) dewelke als model kunnen worden uitgerold voor andere opleidingsonderdelen.