Reglement inhaalexamen

Studenten die wegens gegronde redenen niet kunnen deelnemen aan een examen op de dag voorzien in de examenregeling, hebben onder voorwaarden het recht om deel te nemen aan een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode.

Als gegronde redenen worden beschouwd:

  1. ziekte of ongeval die de deelname aan het examen verhinderen,
  2. het overlijden tijdens de betrokken examenperiode van een bloed- of aanverwant in de eerste graad (ouders of kinderen) of in de tweede graad (grootouders, kleinkinderen of broer/zus) of van een persoon die met de student samenwoont
  3. gerechtelijke redenen (bv. oproeping of dagvaarding voor een rechtbank),
  4. andere vormen van overmacht (een gebeurtenis die niets van doen heeft met verzoeker, en die redelijkerwijze niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden).

 

Studenten die omwille van een gegronde reden niet kunnen deelnemen aan het examen, dienen zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van het examen het permanent examensecretariaat via de webapplicatie http://www.law.ugent.be/afwezigheid en de examinator van hun afwezigheid te verwittigen.


De student moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de drie werkdagen de originele bewijsstukken op het permanent examensecretariaat binnenbrengen. Het permanent examensecretariaat signaleert de betrokken lesgever dat de originele bewijsstukken werden ingediend.

Het dossier is volledig bij indienen (persoonlijk of via klassieke post) van het origineel. Bij ziekte of ongeval is een medisch attest vereist van een arts die verklaart dat hij of zij de student ten laatste op de dag van het gemiste examen effectief heeft onderzocht en de ziekte of de gevolgen van het ongeval zelf heeft vastgesteld. Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (‘dixit-attest’) of een attest dat na de dag van het gemiste examen uitgeschreven werd (‘post factum-attest’) wordt niet aanvaard.

De evaluatievorm van het inhaalexamen is dezelfde als deze van het gemiste examen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden en mits akkoord van de student kan de examinator hiervan afwijken.

Nadat de student contact heeft opgenomen met de examinator, bepaalt de examinator de dag van het inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode. Het inhaalexamen mag niet vallen op een dag waarop de betrokken studenten volgens de examenregeling van het jaar in het modeltraject waartoe het vak behoort, een ander examen hebben. De student laat de examinator weten of hij of zij aan dit inhaalexamen zal deelnemen.

Indien in de examenregeling bedoeld in artikel 54 OER meerdere examendata worden voorzien voor hetzelfde opleidingsonderdeel, kan de examinator de student toelaten deel te nemen aan het examen op een van deze andere data.

Een examinator kan niet verplicht worden om meer dan één inhaalexamen te organiseren.

De lesgever organiseert het inhaalexamen op de laatste dag van de examenperiode of op een andere vooraf aan de studenten gecommuniceerde datum tijdens de examenperiode.

Volledig document