Reglement tweede-examenkans bij niet-periodegebonden evaluatie

Voor elk opleidingsonderdeel wordt slechts één examencijfer toegekend. Indien de evaluatie en de beoordeling van een opleidingsonderdeel waarvoor de student niet slaagde, werd opgesplitst in een gedeelte periodegebonden en een gedeelte niet-periodegebonden evaluatie, moet de student in de tweede examenperiode in principe opnieuw examen afleggen over beide gedeelten van de leerstof, dus over het volledige opleidingsonderdeel.

Indien de titularis van oordeel is dat het gedeelte niet-periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode niet op een zinvolle wijze kan worden hernomen, wordt de beoordeling van de niet-periodegebonden evaluatie opnieuw toegekend en opnieuw verrekend in het examencijfer van de student a rato van de in de studiefiche vastgestelde weging.

Indien de titularis evenwel van oordeel is dat het gedeelte niet-periodegebonden evaluatie wel op een zinvolle wijze in de tweede examenperiode kan worden hernomen, legt de titularis autonoom de vorm vast onder dewelke het examen plaatsvindt (aparte schriftelijke proef de dag van het examen, punten voor het gedeelte niet-periodegebonden evaluatie geïntegreerd in de quotering voor (een gedeelte) van het examen, indienen van een paper of herwerkte paper voor het begin van de tweede examenperiode ...).

Het examen in tweede examenperiode over een opleidingsonderdeel waarvoor zowel periodegebonden als niet-periodegebonden evaluatie werd voorzien, zal voor beide gedeelten op dezelfde dag gebeuren.

De titularis deelt de regeling die hij/zij toepast voor het examen over het onderdeel niet-periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode mee aan de student op de feedbacksessie of maakt dit via Minerva kenbaar uiterlijk op de (eerste) dag van de feedbacksessie.

Volledig document