Reglement stage

Het opleidingsonderdeel “stage” is een jaaropleidingsonderdeel dat wordt aangeboden in het curriculum van de tweede Master als een bijzondere studie (4SP).

Toelatingsvoorwaarden

Studenten kunnen slechts toegelaten worden voor het integratie-opleidingsonderdeel stage wanneer zij voldoende technisch-wetenschappelijke maturiteit bezitten. Qua horizontale coherentie van het curriculum, dient de stage bij voorkeur aan te sluiten bij één van de grondige studies binnen de masteropleiding.
De uitvoering van de stage op de werkplaats kan niet aanvangen vooraleer de student-stagiair is ingeschreven aan de UGent, hetzij uit hoofde van het beëindigde academiejaar van de eerste Master hetzij uit hoofde van het aan te vangen academiejaar van de tweede Master.

Keuze voor stage

De keuze voor het opleidingsonderdeel stage wordt door de student uitgedrukt in de loop van het academiejaar van de eerste Master, uiterlijk tot vóór de aanvang van het tweede semester, door inschrijving online.

Duur

De stage op de werkplaats duurt 150 uur en wordt doorlopen op een in de tijd gespreide wijze die verzekert dat de stagiair de dagelijkse activiteiten van de mentor op de voet kan volgen en de evolutie van de dossiers op de werkplaats kan meemaken

  • hetzij op aaneengesloten wijze
  • hetzij intermittent.

Periode

Een individuele voorbereidende bespreking van de doelstellingen van de stage tussen de student-stagiair en de universitaire stagebegeleider vindt plaats vóór het einde van het tweede semester van het academiejaar van de eerste Master.
Het luik bestaande in de stage op de werkplaats wordt uitgevoerd in de periode lopende van de maand juli voorafgaand aan het eerste semester van de tweede Master tot het einde van het eerste semester van het academiejaar van de tweede Master.
Hiervoor geldt een afwijking van de academische kalender. De uitvoering van de stage op de werkplaats mag zeker niet in conflict komen met de uurroosters van de andere opleidingsonderdelen.

De luiken bestaande in het juridisch werkstuk en de intervisie geschieden uiterlijk vóór de eerste examenperiode van de 2de Master.

Volledige document