Reglement vaardigheden

Vaardigheden

Studenten volgen de opleidingsonderdelen Vaardigheden I, II en III respectievelijk in het eerste, tweede en derde jaar van het modeltraject van de opleiding tot bachelor in de rechten. Vaardigheden IV volgen de studenten in het eerste jaar van het modeltraject van de opleiding tot master in de rechten.

Binnen het opleidingsonderdeel Vaardigheden I leren de studenten digitale bronnen opzoeken, wetgeving en rechtspraak analyseren en casussen oplossen.

Voor Vaardigheden II volgen de studenten praktische oefeningen over twee vakgebieden. In het eerste semester kan worden gekozen tussen de vakgebieden Staatsrecht, Strafrecht, Mensenrechten en Verbintenissenrecht. In het tweede semester kunnen de studenten keizen tussen de vakgebieden Bestuursrecht, Goederenrecht, Schadevergoedingsrecht en Strafvordering. De studenten kiest per semester één vakgebied. Per vakgebied worden drie oefeningen gegeven.

Vaardigheden III biedt de studenten praktische oefeningen over twee vakgebieden. Voor het eerste semester kan worden gekozen tussen de vakgebieden Europees recht, Handels- en economisch Recht, Bijzondere overeenkomsten en Omgevingsrecht, voor het tweede semester tussen de vakgebieden Arbeidsrecht, Personen- en familierecht, Internationaal Publiekrecht en Vennootschappen en verenigingen. De studenten kiezen per semester één vakgebied. Per vakgebied worden vier oefeningen gegeven.

Binnen het opleidingsonderdeel Vaardigheden IV  volgen de studenten in het eerste semester een algemene sessie ter voorbereiding van de redactie van de masterproef en van het schrijven van een grondig uitgewerkt onderzoeksplan met betrekking tot de masterproef. Dit onderzoeksplan dient uiterlijk de laatste lesdag van de tiende lesweek van het tweede semester te worden ingediend. Daarnaast volgen de studenten sessies die zij kunnen kiezen uit een waaier van wetenschappelijke en professionele vaardigheden.

De oefeningen zijn gericht op het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. Er wordt van de studenten een actieve inbreng verwacht. Onder meer volgende werkvormen worden gehanteerd:

  • groepswerk of zelfstandig werk, leidend tot een eindproduct dat geëvalueerd wordt;
  • integratieseminarie en werkcollege
  • legal clinic, met het bespreken en analyseren van casussen uit de rechtspraktijk;
  • microteaching;
  • PGO-tutorial

De opleidingscommissie waakt over de evenwichtige spreiding van de werkvormen over de verschillende oefeningen binnen de diverse vakgebieden afzonderlijk en binnen de opleidingsonderdelen “Vaardigheden” als zodanig.

Voor de praktische informatie verwijzen we graag naar het volledig document.

Evaluatie en quotering

Het opleidingsonderdeel “Vaardigheden” wordt uitsluitend niet-periode-gebonden geëvalueerd. De student die niet aan alle evaluaties deelneemt (zowel periode- als niet-periode-gebonden) zal als ‘niet geslaagd’ verklaard worden voor dit opleidingsonderdeel en een score verkrijgen waarvoor geen deliberatie mogelijk is (7/20).

Het volstaat dat de student(e) niet aan één evaluatie deelneemt bij één van de twee vakgebieden waarbij het vak “Vaardigheden” aansluit, opdat een 7/20 wordt toegekend.

De student die niet aan alle evaluaties heeft deelgenomen, kan wel nog deelnemen aan andere evaluaties. Slagen voor deze evaluaties kan leiden tot een deelvrijstelling (zie verder).

Ingeval een student meent te beschikken over een wettige reden voor afwezigheid op een evaluatie of niet-deelneming aan een geëvalueerde oefening, dient hij dit zo snel mogelijk mee te delen aan de titularis of de door de titularis aangeduide contactpersoon, op straffe van alsnog als ongewettigd afwezig te worden beschouwd. Zie ook ziekte of overmacht.

Indien de titularis op basis van de verklaringen van de student en de voorgelegde bewijsstukken van oordeel is dat de afwezigheid bij of het gebrek aan deelname aan een oefening gewettigd is, laat hij de student, zo mogelijk, aansluiten bij een andere groep of verschuift hij de deadline van een werkstuk, zodat deze student alsnog kan deelnemen aan de oefening en de evaluatie daarvan. Is dat niet mogelijk, dan bezorgt hij de student een vervangende opdracht. Voor Vaardigheden I worden in geval van gewettigde afwezigheid op een werkcollege over een bepaald onderdeel, de punten van de schriftelijke test over dat onderdeel pro rata herleid (zoals toegelicht op de infosessie bij het begin van het academiejaar).

Wijziging van het evaluatiemoment kan enkel gebeuren met toestemming van de titularis. Dat betekent dat een student een oefening niet op eigen initiatief kan volgen in een andere groep dan de groep waarvoor hij zich heeft ingeschreven. De student die zonder toestemming van de titularis een oefening volgt in een andere groep dan de groep waarvoor hij zich inschreef, wordt als ongewettigd afwezig beschouwd.
Dezelfde sanctie geldt voor de student die zonder gewettigde reden een werkstuk in het kader van een oefening zonder toestemming van de titularis indient na de deadline die daarvoor was opgelegd door de titularis.

Wat Vaardigheden IV betreft, telt het onderzoeksplan voor 10 van de 20 punten. Hetzelfde geldt voor de component professionele en wetenschappelijke vaardigheden. Studenten kunnen echter enkel slagen voor Vaardigheden IV indien zij slagen voor het onderzoeksplan.

De student heeft recht op feedback. De feedback moet zo snel mogelijk na elke evaluatie en ten laatste tijdens de feedbackperiode, bepaald in de academische kalender, plaatsvinden.

Uitwisselingsstudenten

Studenten die slechts één semester in het buitenland studeren, kunnen Vaardigheden IV in AJ 2017-2018 in hun curriculum van het eerste modeltrajectjaar van de masteropleiding opnemen. Studenten die in het eerste semester in het buitenland verblijven volgen vaardighedensessies in het tweede semester. Studenten die in het tweede semester in het buitenland verblijven volgen vaardighedensessies in het eerste semester. De plenaire sessie ter voorbereiding van het schrijven van een onderzoeksplan wordt opgenomen en via Minerva ter beschikking gesteld.
Studenten die de volledige eerste master in het buitenland verblijven, moeten Vaardigheden IV in het tweede masterjaar in het curriculum opnemen. Zij moeten in AJ 2017-2018 wel reeds het onderzoeksplan indienen bij hun promotor. De behaalde punten worden dan overgedragen naar het volgende jaar (deelvrijstelling).

Volledig document