Ombudsdienst

WAT ?

De ombudsman of -vrouw wordt aangeduid door de Faculteitsraad op voordracht van de studentenvertegenwoordiging in die raad voor de duur van een academiejaar.

De taak van de ombudspersoon is op te treden als bemiddelaar bij geschillen tussen examinatoren en studenten over overtredingen van het examenreglement of onderwijsregeling of als over "onbillijk" of "onredelijk" ervaren gedragingen, toestanden en beoordelingen. Het spreekt voor zich dat niet ieder slecht resultaat daarom reeds onbillijk of onredelijk is. Tegelijk volgt uit de taakomschrijving dat de ombudspersoon in feite niet bevoegd is voor persoonlijke, financiële of relationele problemen. Ook voor studiemethodeproblemen bestaan binnen de Universiteit andere kanalen.

Concreet ontvangt, onderzoekt en behandelt de ombudspersoon de klachten en tracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. In de mate van het mogelijke is het aangewezen dat studenten zo rustig en kalm mogelijk hun probleem uiteenzetten aan de ombudspersoon. Als luisterend oor en spreekbuis stelt de ombudspersoon zich bij echte klachten neutraal op, zonder vooroordelen ten gunste van de studenten dan wel professoren. Hij of zij zal dan de nodige stappen ondernemen om gemelde problemen op te lossen of uit te klaren. De ombudspersoon kan hierbij echter enkel optreden binnen het bestaand decretaal en reglementair kader (examenreglement en onderwijsregeling, beslissingen faculteitsraad). Het is dus onmogelijk buiten de wettelijkheid te opereren. Klachten over bv. het niet krijgen van "zwarte" overdrachten van examencijfers zijn dan ook in wezen overbodig. De ombudspersoon heeft recht op informatie en is tot discretie verplicht. De hieruit volgende vertrouwensrelatie impliceert dan ook wederzijdse eerlijkheid en openheid.

WIE ?

Ombudspersoon Rechten

Prof. dr. Gerd Verschelden (contactgegevens)
Plaatsvervangend ombudspersoon: Prof. dr. Peter Van Elsuwege (contactgegevens)

Ombudspersonen Criminologische Wetenschappen

Lic. Gwen Herkes
Plaatsvervangend ombudspersoon: Ann De Buck
Te contacteren via: ombuds.criminologie@ugent.be

Ombudspersoon voor doctoraatsstudenten

Prof. dr. Reinhard Steennot (contactgegevens)
Plaatsvervangend ombudspersoon: Prof. dr. Tom Decorte (contactgegevens)