Formaliteiten na afloop van de stage

Inschrijven op het vak stage B000056 _ Kris Bernauw

Doe dit zo vlug mogelijk en uiterlijk bij de start van uw 2e masterjaar.

Als je stage reeds tijdens de zomervakantie afgelopen is en inschrijven voor het nieuwe academiejaar nog niet mogelijk is, houd je alle belangrijke documenten goed bij.

Portfolio aanmaken: onmiddellijk bij inschrijving op het vak stage

Dit doe je door in het vak stage te klikken op het portfolio-icoon: instructies staan op minerva.

BELANGRIJK! Doe dit ook al wanneer uw stage nog niet afgelopen is of zelfs nog moet beginnen 

Formulieren up te loaden in portfolio binnen 14 dagen na het beëindigen van de stage

 • Het logboek: moet ondertekend zijn door uw stagementor. Vraag dit best op uw laatste stagedag.
 • Uw eigen beoordeling van de stageplaats. Gebruik hiervoor het formulier “beoordeling stageplaats door student”

Uploaden als pdf bestand

Let op de naamgeving:

logboek_uw naam voornaam.pdf

beoordeling_naam kantoor/bedrijf/rechtsinstantie....pdf

De stagecoördinator vraagt het formulier “beoordeling stage door de mentor” rechtstreeks aan bij de mentor en laadt het bij ontvangst op in uw portfolio.

Afspraak maken met universitaire stagebegeleider binnen 14 dagen na het beëindigen van de stage

Voor een feedback gesprek over de inhoud van de stage en het bepalen van het onderwerp van het juridisch werkstuk.

Het juridisch werkstuk dient u op te laden in uw portfolio tegen de onderling overeen gekomen datum.

Eventueel kan uw universitaire stagebegeleider vragen hem/haar ook  een papieren versie over te maken.

De indiendatum wordt vrij bepaald door de universitaire stagebegleider in overleg met u, maar dient in elk geval voor het einde van het 2e semester te vallen, aangezien de stage een jaaropleidingsonderdeel is en dus op het einde van het 2e semester gequoteerd wordt.

In uitzonderlijke gevallen (afstuderen na eerste semester mogelijk) kunnen de punten van de stage in eerste semester gegeven worden. In voorkomend geval dient het werkstuk uiteraard voor het einde van het eerste semester ingediend worden. Verwittig in dit geval uw stagebegeleider en de stagecoördinator van deze mogelijkheid.

Voor de omvang van het juridisch werkstuk: zie stagereglement art 12.4

Intervisie voorbereiden

De intervisie bestaat uit een interactief werkcollege van 2 lesblokken onder leiding van een intervisiebegeleider waarin jullie ideeën, indrukken en ervaringen van de stage kunnen uitwisselen en bespreken. Uw deelname aan de intervisie is verplicht.

De intervisie vindt plaats in de laatste week van oktober of in de inhaalweek in december.

De data worden tijdig via minerva meegedeeld.

U dient de intervisie voor te bereiden aan de hand van een opdracht die u in uw portfolio oplaadt uiterlijk 1 week voor de intervisiedatum.

Voorbereiding intervisie

Na de intervisie maakt u binnen een week een kort verslag over de leereffecten van de intervisie en de stage.

Intervisieverslag

 Quotering van de stage

Het stagereglement bepaalt in art 7.1:

"De quotering van het opleidingsonderdeel stage geschiedt door de universitaire stagebegeleider:

 • voor 12 punten op grond van de kwalitatieve beoordeling door de mentor
 • voor 8 punten op grond van het schriftelijk juridisch werkstuk
 • om te slagen moet de student (minstens) de helft van de punten halen op beide onderdelen
 • aanwezigheid op de intervisie en tijdige indiening van het intervisieverslag is verplicht en een voorwaarde om een eindquotering voor het opleidingsonderdeel te verkrijgen"

De quotering van het opleidingsonderdeel stage is enkel mogelijk wanneer uw portfolio volledig is.

Een volledig portfolio bevat volgende documenten:

 1. Beoordeling van de stagegever (aangevraagd door de stagecoördinator)
 2. logboek, ondertekend door uw stagegever (binnen 14 dagen na het beëindigen van de stage)
 3. Uw beoordeling van de stageplaats (binnen 14 dagen na het beëindigen van de stage)
 4. het juridisch werkstuk (op het tijdstip overeen gekomen met uw universitaire stagebegeleider)
 5. voorbereiding van de intervisie (uiterlijk 1 week voor de intervisie)
 6. intervisieverslag (binnen 1 week na de intervisie)