Soorten stage

Stage als keuzevak (bijzondere studie)

Deze stage vormt een bijzondere studie van 4 studiepunten en maakt deel uit van het curriculum van de tweede master.

Het zoeken naar een stageplaats en het in orde brengen van de administratieve formaliteiten gebeurt in het eerste masterjaar.

Duur, inhoudelijke omkadering en evaluatie

  • De duur van de stage bedraagt tenminste 150 uren wat overeenstemt met ongeveer 20 werkdagen. Deze periode moet niet aaneensluitend genomen worden en kan gespreid worden over een ruimere periode van het begin van de zomervakantie na de eerste master (juli) tot het einde van het eerste semester van tweede master (december).
  • De inhoudelijke omkadering van de stage gebeurt binnen de universiteit door een stagebegeleider, door u gekozen in functie van de inhoud van de stage. Na afloop van de stage dient u een juridisch werkstuk op te stellen op basis van de tijdens de stage opgedane praktijkervaring. Inhoudelijk gaat het om een juridisch vraagstuk of een casus waarmee u tijdens de stage werd geconfronteerd. Het onderwerp wordt bepaald op het einde van de stage in overleg tussen u en uw universitaire stagebegeleider. U zal ook deelnemen aan een intervisie: een interactief werkcollege waar u samen met andere studenten-stagiairs uw stage ervaringen zal uitwisselen.
  • De evaluatie van de stage als vak steunt op 3 pijlers: de evaluatie door de stagegever, de beoordeling van het juridisch werkstuk en uw aanwezigheid op de de intervisie .
  • De gedetailleerde regeling van de stage als opleidingsonderdeel vindt u in het stagereglement

Vrijwillige (zomer)stage

Deze onbezoldigde stage gebeurt op vrijwillige basis.

Duur en inhoudelijke omkadering

  • De duur van een vrijwillige zomerstage stage bedraagt in beginsel 150 uren, wat overeenstemt met 20 werkdagen.
  • De  inhoudelijke omkadering van de vrijwillige stage gebeurt binnen de universiteit onder toezicht van de voorzitter van de stagecommissie. Er dient geen juridisch werkstuk gemaakt worden en er volgt geen intervisie (geen evaluatie)

Nuttige links