Masterstage rechten: info voor studenten

Het studieprogramma van de master rechten voorziet voor het volgen van een masterstage met een UGent-contract enkele belangrijke voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden zowel voor een stage die je wil lopen op vrijwillige basis als voor een stage als keuzevak.

Elke masterstage dient gericht te zijn op het verwerven van beroepsbekwaamheid en het toetsen van de reeds opgedane theoretische kennis aan de praktijk.
Om zinvol te zijn dien je te beschikken over voldoende juridische bagage en dient de stage een zekere tijd de duren. Daarnaast is uiteraard een kwaliteitsvolle begeleiding heel belangrijk om het maximum uit je stage te halen.

Juridisch gezien biedt de sociale wetgeving student-stagiairs bescherming. Vandaar dat je -vooraleer je aan de stage kan beginnen- een aantal administratieve formaliteiten zal moeten in orde brengen.

Begin er dus op tijd aan! De tijdlijn laat je zien hoe en wanneer.

Wie kan een masterstage volgen?

  • Je bent ingeschreven als student aan de UGent voor de periode waarin je stage loopt.
  • Je hebt op het moment dat de stage begint minimum 170 studiepunten verworven in de bachelor.
  • Indien je toelating tot de masteropleiding beoogt via een schakel-of voorbereidingsprogramma, dien je op het moment dat de stage start geslaagd te zijn voor het schakel- of voorbereidingsprogramma.

 Je voldoet op dit moment nog niet aan de voorwaarden?

  • Je kan kiezen uit de aanbodlijst of zelf een stageplaats aanbrengen
  • Ten laatste op het moment dat de stage begint na het tweede semester (zomer/najaar)  dien je aan de aan de voorwaarde te voldoen
  • De stagecommissie keurt de stageplaats goed "onder voorbehoud"

Je zit reeds in tweede master?

 • Tijdens het academiejaar kan je enkel nog een vrijwillige stage lopen
 • Zodra je bent afgestudeerd (i.e. als het diploma behaald is), kan er geen nieuwe vrijwillige stage meer worden opgestart worden.

Periode en duur

 • De stage duurt minimum 150 uren wat overeenstemt met 1 maand (20 prestatiedagen) bij voorkeur in de zomervakantie tussen eerste en tweede master en/of het eerste semester van tweede master
 • Eventueel kan de stage mits akkoord van de stagecommissie ook in een andere periode vallen
 • De uitvoering van de stage op de werkplaats mag het volgen van de theoretische lessen niet in het gedrang brengen
 • De periode moet niet aaneensluitend opgenomen te worden, maar kan gespreid worden over een langere periode (bv. 1 dag per week),
 • Een kortere stage met een UGent-overeenkomst is enkel mogelijk mits akkoord van de stagecommissie en kan niet opgenomen worden als keuzevak
LET OP: Voor je op stage kan vertrekken dien je eerst een aantal zaken in orde te brengen !
 • Start hiermee ten laatste in het eerste semester van eerste master, zeker als je de stage als keuzevak wenst op te nemen.
 • Raadpleeg hiervoor de tijdlijn
 • De stageduur voor één vrijwillige stage is maximaal 60 prestatiedagen bij eenzelfde stagegever in de loop van één academiejaar. In één academiejaar kan een student verschillende vrijwillige stages doen, voor zover de faculteit hiermee instemt én de stageduur bij dezelfde stagegever niet meer is dan 60 prestatiedagen.

Aard van de activiteit

 • De stage is onbezoldigd. Meer informatie.
 • Hoofdzakelijk inhoudelijk-juridische werkzaamheden (bijv. redigeren adviezen, voorbereiden procedurestukken, beantwoorden van vragen van klanten, ...), met slechts beperkte uitvoerende of administratieve opdrachten
 • Je moet de mogelijkheid hebben om je zo sterk mogelijk in te leven in de beroepsactiviteit van de stagementor. Het kunnen mee opvolgen van bepaalde dossiers, het meevolgen van vergaderingen of onderhandelingen, … vormen hierin belangrijke elementen.
 • De inhoudelijke juridische taken worden vastgelegd in een gedetailleerde taakomschrijving

Begeleiding

De mentor en de universitaire stagebegeleider waken over het vlotte en correcte verloop van uw stage en kunnen elkaar hiervoor contacteren.

De mentor

 • Zorgt voor de inhoudelijke begeleiding op de stageplaats
 • Is jurist van opleiding
 • Bezorgt de universitaire stagebegeleider na de stage een evaluatie van de ervaringen met de stagiair in verschillende facetten van het verrichte werk (snelheid, juridische precisie, probleemgericht en probleemoplossend denken enz.).

De universitaire stagebegeleider

 • Zorgt voor de individuele begeleiding van de stages in zijn/haar vakgebied
 • Waakt over het inhoudelijk juridische karakter van de taken en ondertekent daartoe een gedetailleerde taakomschrijving
 • Kort na de stage volgt steeds een feedbackgesprek met de universitaire stagebegeleider waarin de stage-ervaringen van student besproken worden
 • Waakt over de kwaliteit van de uitvoering
 • Meer informatie

Masterstage als keuzevak

Onder bovenvermelde toelatingsvoorwaarden kan je een masterstage opnemen als een keuzevak van 6 studiepunten in de masteropleiding. Dit keuzevak maakt deel uit van module I (vakken met gegarandeerde vaardighedencomponent).

 • Tijdens het feedbackgesprek bepaal je in overleg met uw universitaire stagebegeleider het onderwerp van het juridisch werkstuk.
 • Je zal ook deelnemen aan een intervisie: een interactief werkcollege onder begeleiding van een praktijkassistent waar je samen met andere studenten-stagiairs uw stage ervaringen zal uitwisselen. Er worden zowel intervisiesessies in het eerste als tweede semester ingericht. (oktober, december en februari/maart)
 • De evaluatie en quotering van de stage als vak steunt op 3 pijlers: de evaluatie door de stagegever, de beoordeling van het juridisch werkstuk en uw aanwezigheid op de intervisie .

Masterstage op vrijwillige basis

Onder bovenvermelde voorwaarden kan je de stage ook volgen op vrijwillige basis als aanvulling op het mastercurriculum.

 • De regeling i.v.m. het juridisch werkstuk, de intervisie en de quotering van de stage vindt hier geen toepassing
 • Je kan met deze stage geen credits verwerven
 • Je ontvangt  het evaluatieverslag van de stageaanbieder dat nuttig kan zijn voor latere sollicitaties

Gedetailleerde regeling

Stagereglement rechten (AOR-R Afdeling V)

Juridische omkadering

 • De Universiteit levert een model-stageovereenkomst aan.
 • Deze driepartijenovereenkomst regelt de rechten en plichten van de UGent, student en stageaanbieder
 • De overeenkomst wordt enkel opgemaakt voor onbezoldigde stages die door de faculteit werden goedgekeurd
 • De UGent zorgt ervoor dat je tijdens de stage verzekerd bent voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Een stageplaats vinden

Administratieve formaliteiten

 Vragen?

Neem contact op met de stagecoördinator