Bijzonder statuut omwille van corona omstandigheden

De coronacrisis stelt ons allemaal op de proef, maar ze brengt bijzondere uitdagingen met zich mee voor een aantal specifieke doelgroepen van studenten. De UGent is bekommerd om de gezondheid en het welzijn van al haar studenten en biedt daarom de studenten die voldoen aan bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een bijzonder statuut aan te vragen.

Met dit statuut kan de student desgewenst aanspraak maken op onderwijs- en/of examenfaciliteiten of op logistieke ondersteuning bij de participatie aan het online onderwijs.

Voor wie?

Studenten die omwille van medische redenen tot de risicogroep behoren.

 • Studenten met onderstaande aandoeningen (vastgelegd in het document "Veilig aan het werk " van de afdeling Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, departement Veiligheid van de UGent) hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van ernstige klachten na besmetting met het SARS-CoV-2:
  • Hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis: hoge bloeddruk met verwikkelingen (trombose of vernauwing van bloedvaten), beroerte, hartinfarct, vernauwing van kransslagaders, hartchirurgie, ernstig hartfalen.
  • Diabetes, die slecht geregeld is of met verwikkelingen zoals ontstekingen van zenuwen, bloedvaten of oogproblemen,
  • Chronische longproblemen met longfunctiebeperking (FVC<60%),
  • Chronische nierziekte, waarvoor dialyse nodig is,
  • Kanker onder behandeling
  • Personen met een aangeboren of verworven immuniteitsprobleem (medicatie: chemotherapie, immuunsuppressivum, biologicals, langdurige cortisone, HIV infectie niet onder controle, na transplantatie, tijdens behandeling voor kwaadaardige bloedziekte)
  • Zware levercirrose
  • Morbide obesitas (BMI >40kg/m2)
 • Behoor je tot deze groep dan dien je een aanvraag bijzonder statuut o.b.v. functiebeperking in. Deze studenten zullen specifieke faciliteiten krijgen in functie van de coronaomstandigheden. Belangrijk: Het is voor deze groepen niet verboden om de lessen bij te wonen, maar je moet wel verhoogde waakzaamheid aan de dag leggen en de regels over afstand, mondmaskerdracht en hygiëne strikt volgen.

Studenten die omwille van hun leeftijd tot de risicogroep behoren.

Studenten in opgelegde quarantaine

 • Indien je in de quarantaineperiode examens moet afleggen, kan je een bijzonder statuut  aanvragen: aanvraag bijzonder statuut o.b.v. uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden. Vraag hiervoor een quarantaine attest of afwezigheidsattest aan jouw arts. Met dit bijzonder statuut is een online examen tijdens de quarantaineperiode mogelijk, indien de lesgever hiermee akkoord gaat.  Als een online examen niet mogelijk is dan kan je deelnemen aan het inhaalexamen binnen de examenperiode. 

Uitzondering: Studenten die terugkeren uit een rode zone na een verblijf van meer dan 48u, mogen de opgelegde quarantaine onderbreken voor het afleggen van hun examens (en uiteraard alleen daarvoor). Meer info op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/. Om bij eventuele controles vanwege de overheid te kunnen aantonen dat onder deze uitzondering valt, neem je best je studentenkaart én een afdruk van je examenrooster mee wanneer je naar een examen vertrekt.

Deze uitzondering geldt enkel bij terugkeer uit een rode zone. Indien je in quarantaine bent omwille van contact met een besmet persoon dan is het niet toegestaan om on campus examens af te leggen.

Voor wie niet?

Studenten besmet met of revaliderend van het coronavirus

Studenten met een medische aandoening of gezondheidsklachten die niet opgenomen zijn in de hierboven vermelde lijst van risicogroepen

 • Bij chronische aandoeningen kan je in aanmerking komen voor een bijzonder statuut o.b.v. functiebeperking. Deze studenten krijgen geen specifieke faciliteiten gerelateerd aan de coronaomstandigheden.
 • Leg verhoogde waakzaamheid aan de dag en volg de regels over afstand, mondmaskers en hygiëne strikt op.
 • Je kan de onderwijsactiviteiten meevolgen en examens (online en on campus) afleggen. De UGent heeft alles in het werk gesteld wordt om de examens, lessen en practica zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
 • Ervaar je toch situaties waarbij afstand houden niet mogelijk is (vb. bij specifieke stageopdrachten of practica), dan kan je contact opnemen met het Aanspreekpunt student & functiebeperking om specifieke faciliteiten gerelateerd aan de coronaomstandigheden toe te voegen..

Studenten die samenwonen met personen die tot een risicogroep behoren.

 • Als je samenwoont met iemand die tot een risicogroep behoort dan moet je verhoogde waakzaamheid aan de dag leggen en de regels over afstand, mondmaskers en hygiëne strikt volgen.
 • Je kan de onderwijsactiviteiten meevolgen en examens (online en on campus) afleggen. De UGent heeft alles in het werk gesteld om de examens, lessen en practica zo veilig mogelijk te laten verlopen.  
 • Ervaar je toch situaties waarbij afstand houden niet mogelijk is (vb. bij specifieke stageopdrachten of  practica), dan kan je een bijzonder statuut o.b.v. uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden aanvragen voor deze specifieke situaties..

Uitzonderingsmaatregel voor mondmasker, handgel of zeep

 • Moet je om medische redenen een eigen mondmasker dragen tijdens het examen of zijn er medische redenen waarom je vrijgesteld moet worden van contact met hydroalcoholische handgels of bepaalde zepen ?
 • Laat dit attest invullen door je arts en breng het mee naar het examen of de lessen .

Studenten die problemen ondervinden met de toegang tot en/of het participeren aan online onderwijs.

 • Beschik je niet over een eigen pc of heb je geen toegang tot het Internet?

→ Je kan voor ondersteuning terecht bij de sociale dienst van de UGent via 

Studenten die in het buitenland verblijven

 • Internationale studenten die niet terugkeren naar de Universiteit Gent nadat ze vrijwillig naar hun thuisland zijn gereisd, hebben geen recht op online examens.
 • Voor sommige examens zal een online alternatief mogelijk of haalbaar zijn. Voor andere examens zal een online alternatief niet mogelijk zijn en wordt van de studenten verwacht dat ze op de campus aanwezig zijn om deel te nemen aan de examens. Het is de bevoegdheid van de lesgever om te beslissen of een online alternatief mogelijk is of niet.

Hoe?

Het bijzonder statuut kan worden aangevraagd via OASIS.

Klik in het linkermenu op "bijzonder statuut" en voeg een korte motivering toe in de applicatie, gestaafd met een relevant (medisch) document. Het bijzonder statuut o.w.v. uitzonderlijke individuele en sociale omstandigheden kan ook telefonisch worden aangevraagd via de helpdesk van de afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

LET OP: de deadlines die vermeld worden op de website gelden niet tijdens deze overmachtssituatie. Wel willen we met aandrang vragen om de statuutaanvraag zo snel mogelijk te (laten) registreren.

Studenten met een chronische ziekte, die het bijzonder statuut aanvragen o.b.v. een functiebeperking, volgen deze richtlijnen m.b.t. attestering en registratie. Na het indienen van de statuutaanvraag wordt de student uitgenodigd voor een gesprek met het Aanspreekpunt student & functiebeperking. 

Waarom?

Studenten die over een bijzonder statuut omwille van coronaomstandigheden beschikken, kunnen faciliteiten worden verleend .

Er wordt geval per geval bekeken wat mogelijk/praktisch haalbaar is in het licht van de reden van het bijzonder statuut. Lesgevers kunnen uiteraard enkel aanpassingen toestaan indien zij van mening zijn dat deze hen niet beletten om de eindcompetenties van het vak op een betrouwbare en evenwaardige manier te evalueren.

Voorbeelden van mogelijke aanpassingen:

 • Uitstellen van een deadline voor het indienen van een paper;
 • Het verplaatsen van een examen, binnen de voorziene examenperiode;
 • Het examen afleggen in een aparte ruimte;
 • Hanteren van een andere examenvorm, bv. online mondeling examen i.p.v. een schriftelijk examen;
 • Een alternatief tijdstip voor feedback vastleggen;
 • Het online examen afleggen in een lokaal van de UGent, dat specifiek hiervoor gereserveerd wordt;

Voor studenten die problemen ondervinden met de toegang tot en/of het participeren aan online onderwijs wordt er bekeken in welke mate de UGent in financiële of logistieke ondersteuning kan voorzien.

Vragen?