Registratie studenten met functiebeperking

Definitie 'student met een functiebeperking'

Een student met een functiebeperking is een student bij wie er een langdurige uitval (er is minstens 12 maanden uitval geweest en/of er is uitval van 12 maanden in de toekomst te voorzien) of een blijvende uitval is op één of meerdere lichaamsfuncties.

Het gaat om de volgende 8 subgroepen:

Attesten

We vragen jouw aanvraag te attesteren. Dit attest dient als bewijs en moet eenmalig ingediend worden in het geval van een blijvende aandoening. In het geval van een tijdelijke uitval, meld je je jaarlijks aan bij het aanspreekpunt met het oog op het heractiveren van je aanvraagdossier bijzonder statuut.

Indien je beschikt over één van de drie hieronder vermelde documenten, dan breng je een kopie hiervan mee:

  • inschrijvingsbewijs Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
  • GON-attest afgeleverd door CLB of attest Buitengewoon Onderwijs;
  • Erkenning van handicap door het Directie-generaal voor Personen met een handicap. Afhankelijk van de leeftijd betreft dit een attest van verhoogde kinderbijslag, of een attest van een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming.

Indien je niet beschikt over één van de vorige documenten, moet je gebruik maken van de VLOR-formulieren (zie supra: linken bij de subgroepen) die even relevant zijn, afhankelijk van je functiebeperking. Dit formulier laat je invullen door de behandelende arts, of in het geval van een psychiatrische functiebeperking door een erkend psycholoog/psychiater.

Ben je een student met een leerstoornis dan volstaat een gemotiveerd verslag afgeleverd door het CLB of een ander centrum. Een gemotiveerd verslag bevat naast de conclusies van het onderzoek ook een anamnese, een overzicht van de afgenomen testen en de behaalde resultaten. De leeftijd waarop de diagnose werd gesteld (en dus ook de ouderdom van het verslag) is van geen belang. Het aanspreekpunt beoordeelt de geldigheid van het verslag a.d.h.v. de drie basiscriteria van dyslexie/dyscalculie resp. achterstands-, hardnekkigheids- en exclusiecriterium. Indien het verslag niet voldoet, wordt een gratis hertesting geadviseerd.

Voor vragen: wie contacteren?

Indien je meer informatie wenst betreffende studeren met functiebeperking binnen de UGent, de mogelijke ondersteuning, faciliteiten die je kunt krijgen én deze aanvraag: Aanspreekpunt student & functiebeperking.