Fraude bij inschrijving

Weigering tot inschrijving

Indien je voor je inschrijving gebruik maakt van vervalste attesten, getuigschriften of diploma’s, word je onmiddellijk geweigerd.

Tuchtsanctie

Het gebruik maken van valse attesten, getuigschriften of diploma’s met het oog op (her)inschrijving of in het raam van een vrijstellings- of EVC-procedure kan leiden tot een tuchtsanctie.

Ordemaatregel

In afwachting van de afhandeling van de tuchtprocedure kan een ordemaatregel worden opgelegd.

Studiegeld

Ingeval de tuchtinstantie beslist tot je uitsluiting, moet je toch je studiegeld betalen. Reeds betaald studiegeld wordt niet terugbetaald.

Nietig verklaring en terugvordering van creditbewijzen, diploma's en getuigschriften

Ingeval de fraude pas aan het licht komt nadat een creditbewijs/diploma/getuigschrift werd afgeleverd, kunnen deze nietig verklaard en teruggevorderd worden.

Meer info

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's