Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure opstarten

Hou een scan van je diploma en puntenlijst bij de hand.

Start online aanvraag.

  Individueel

  Aanvragen gebeuren op individuele basis. Dit wil zeggen dat enkel de kandidaat-student een formulier kan aanvragen.

  Duur

  De procedure kan 4 maanden duren (te rekenen vanaf ontvangst van het volledige dossier). Start dus tijdig je aanvraagprocedure!

  Je kan een aanvraag indienen voor een bepaald academiejaar, rekening houdend met de deadlines.
  Je kan geen aanvraag indienen voor een bepaald semester.

  1 opleiding

  Je kan maar voor 1 opleiding per keer een aanvraag indienen.
  Je moet dus op het resultaat van de 1ste aanvraag wachten alvorens je een nieuwe aanvraag kan opstarten.

  Welk soort contract?

  • Diplomacontract: inschrijving met het oog op het behalen van een diploma (voltijds of deeltijds traject)
  • Creditcontract: inschrijving voor opleidingsonderdelen met het oog op het behalen van een creditbewijs
  • Examencontract: ofwel een inschrijving met het oog op het behalen van een een diploma ofwel een creditbewijs, waarbij je niet deelneemt aan de onderwijsactiviteiten

  Visum

  Je kan geen visum krijgen wanneer je toelating hebt gekregen voor een credit- of examencontract.
  Enkel een inschrijving voor een voltijds diplomacontract wordt aanvaard.

  Indienen aanvraag

   1. Zorg ervoor dat jouw aanvraagformulier volledig is ingevuld, ondertekend en de datum van ondertekening erop staat.
   2. Sluit de volgende documenten bij de aanvraag.
    Je hoeft niet te wachten op het aanvraagformulier om deze documenten reeds in orde te brengen:
    1. Gelegaliseerde kopie van je basisdiploma en bijhorende puntenlijst;
    2. Curriculum vitae;
    3. Als je nog niet aan een universiteit hebt gestudeerd, dan moet het formulier Certificate attesting the equivalence of a foreign diploma for the purpose of access to a bachelor at a Flemish University correct ingevuld zijn;
    4. Document dat het quoteringssysteem van jouw land uitlegt (vb. aantal uren studie per studiepunt/credit, beoordeling in %);
    5. Indien je politiek vluchteling bent: een originele brief die bevestigt dat je een politiek vluchteling bent.
     Dit document kan je bij je gemeentebestuur krijgen;
    6. Indien je wil doctoreren, dien je een voorgestelde beschrijving te geven van je doctoraatsproefschrift (onderzoeksplanning), de methodologie, timing, voorgestelde onderwerp, promotor en elk voorafgaand onderzoek met betrekking tot huidig voorstel;
    7. Bewijs van voldoende Nederlandse / Engelse taalkennis, afhankelijk van de opleiding die je hebt gekozen en de mogelijke onderwijstalen.
   3. Je mag bijkomende documenten toevoegen, indien je van oordeel bent dat die relevant kunnen zijn voor jouw aanvraag (referenties, certificaten van eerder gevolgde opleidingen, motivatiebrief, ...).
   4. Let erop dat je jouw aanvraag indient vóór de deadline.
   5. Stuur je aanvraagpakket naar de International Admissions Desk.

  Beoordeling aanvraag

  1. De International Admissions Desk doet een eerste beoordeling van de ingediende aanvraag, gebaseerd op de ingediende documenten.
   Er wordt nagegaan of aan de algemene voorwaarden is voldaan en of alle vereiste documenten aanwezig zijn.
  2. Nadien wordt de volledige aanvraag naar de faculteit gestuurd.
   Daar wordt nagegaan en beoordeeld of je academisch kan worden toegelaten op basis van de kwaliteit en de geschiktheid van de ingediende documenten.
   Het is dus belangrijk dat je er op let dat je aanvraag en de ingediende stukken jouw academische prestaties en potentieel toelichten.
  3. De faculteitsraad stelt de rector formeel op de hoogte van de facultaire beslissing en stuurt het dossier terug naar de International Admissions Desk.
  4. De desk bericht je over de beslissing en stuurt een officiële brief, ondertekend door de rector.
   Bij aanvaarding heet deze brief toelatingsbrief
   Indien je een studentenvisum moet aanvragen zal de originele toelatingsbrief moeten voorgelegd worden.

  Duur

  Deze procedure kan tot 4 maanden duren.
  Dus hoe eerder je begint, hoe eerder je zal weten of je al dan niet bent toegelaten.

  Deadline

  In de laatste dagen voordat een deadline verstrijkt, ontvangen wij zeer grote aantallen aanvragen.
  Het is daarom niet mogelijk om dan aan iedereen te bevestigen dat wij het aanvraagpakket hebben ontvangen.