Diplomavoorwaarden Predoctorale opleiding, doctoraatsopleiding en doctoraat (Ph.D)

Heb je je masterdiploma in de BeNeLux behaald, ga dan rechtstreeks naar Inschrijven doctoraat

Algemene toelatingsvoorwaarde

Masterdiploma.

Bijkomend onderzoek

Het universiteitsbestuur kan een bijkomend onderzoek voeren, waarin gepeild wordt naar de geschiktheid om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek te doen en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen.

Predoctorale opleiding

Houders van een buitenlands diploma dat naar het oordeel van het instellingsbestuur niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan een masterdiploma en kandidaat-doctorandi die niet beschikken over een masterdiploma kunnen worden vrijgesteld van de diplomavoorwaarde indien zij slagen voor een hen opgelegde predoctorale opleiding.

Dossieronderzoek

De toelating is afhankelijk van uitvoerig dossieronderzoek door de UGent.

Alvorens de toelatingsprocedure (PhD Wizard) door uw promotor kan worden opgestart, zal je ook al financiering hebben of een financieringsaanvraag lopende hebben.

PhD Wizard

Voor internationale kandidaten die een doctoraat wensen aan te vatten aan de UGent, werd een elektronische applicatie ontwikkeld - PhD Wizard - die een administratieve ondersteuning biedt.

De PhD Wizard kan enkel door de promotor of diens proxy opgestart worden (niet door de kandidaat-student)