Overmacht COVID-19: Mogelijkheid tot teruggave van leerkrediet

De Vlaamse Regering besliste eerder al dat het leerkrediet kon teruggevraagd worden door overmacht omwille van corona voor opleidingsonderdelen waarvoor de eerste examenkans viel voor 22 februari. Intussen is beslist dat deze regeling van toepassing wordt voor het volledige academiejaar 2020-2021Ook is er een oplossing voorzien voor studenten die in de loop van het academiejaar van opleiding zijn veranderd.

Voor opleidingsonderdelen waarvoor je niet geslaagd bent omwille van een overmachtssituatie door corona, kan je het leerkrediet terugkrijgen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De student is na deelname aan zijn laatste examenkans niet geslaagd (dit betekent dat de student moet deelgenomen hebben aan de tweede examenkans van het opleidingsonderdeel, tenzij het om een opleidingsonderdeel gaat waarvoor slechts één examenkans wordt aangeboden).
  • De student verklaart dat hij/zij zich in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.
  • De student moet deze aanvraag indienen bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering, binnen een termijn van dertig kalenderdagen nadat de examenresultaten van de augustus/septemberzittijd zijn bekendgemaakt. 

Als je van opleiding veranderd bent, kan je uiteraard niet deelnemen aan het herexamen voor die opleidingsonderdelen. Je kan voor die opleidingsonderdelen echter ook het leerkrediet terugvragen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De student is voor 15 maart 2021 van opleiding of instelling veranderd.
  • De student heeft deelgenomen aan de eerste examenkans voor het opleidingsonderdeel van de opleiding die hij/zij stopzette. 
  • De student verklaart dat hij/zij zich in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.     
  • De student moet deze aanvraag indienen bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering, binnen een termijn van dertig kalenderdagen nadat de examenresultaten van de augustus/septemberzittijd zijn bekendgemaakt. 

Op de webpagina van de Vlaamse overheid is ondertussen toegevoegd hoe de aanvraag voor de teruggave van het leerkrediet ingediend kan worden. Aan studenten met een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart met chip wordt gevraagd om hun aanvraag digitaal in te dienen. Enkel studenten die niet beschikken over een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart met chip kunnen hun aanvraag via mail indienen aan de hand van een aanvraagformulier. Lees zeker aandachtig de instructies die je op de webpagina van de Vlaamse overheid vindt en volg die nauwgezet op.