Studiegeld 2010-2011

De opgegeven bedragen gelden per opleiding waarvoor je inschrijft.

De facturen worden enkel naar je officieel UGent mailadres verstuurd.

Van zodra je ingeschreven bent, is daar de verplichting aan gebonden om te betalen, ook al schrijf je je terug uit.

Voorlopig studiegeld te betalen bij inschrijving

Omwille van praktische redenen betaal je een voorlopig bedrag bij inschrijving.

Indien je voltijds inschrijft, betaal je voorlopig voor 60 studiepunten.

Indien je deeltijds inschrijft, betaal je voorlopig voor 30 studiepunten.

Indien je nog minder dan 60 respectievelijk 30 studiepunten moet behalen binnen de opleiding waarvoor je inschrijft, dan zullen enkel de nog te behalen studiepunten in rekening gebracht worden (dit slaat in de praktijk meestal op een 'thesisjaar').

Bij meerdere inschrijvingen betaal je voorlopig ten hoogste voor 60 studiepunten.

Bij creditdoelcontracten betaal je voorlopig enkel het vast bedrag.

Later in het academiejaar wordt het studiegeld verrekend volgens de uiteindelijk opgenomen studiepunten. Het kan zijn dat je ofwel moet bijbetalen ofwel een (gedeeltelijke) terugbetaling krijgt.

Bij inschrijving voor doctoraat, doctoraatsopleiding, predoctorale opleiding, voorlopige inschrijving doctoraat, postgraduaatsopleiding of permanente vorming, betaal je onmiddellijk het definitief studiegeld.

 

Definitief studiegeld (na de verrekening van de opgenomen studiepunten)

De bedragen en betalingsmodaliteiten van de studiegelden werden goedgekeurd door het Bestuurscollege van 22 april 2010.

A. Diplomacontract - Creditcontract

 

A.1. Bachelor, Master na Bachelor, Specifieke Lerarenopleiding, Schakelprogramma, Voorbereidingsprogramma, Proef

Niet-beursstudent:

Indien je minder dan 54 studiepunten opneemt: € 61,50 + (aantal opgenomen studiepunten x € 8,40)

Indien je tussen 54 en 66 studiepunten opneemt: € 564,30

Indien je meer dan 66 studiepunten opneemt: € 564,30 + (aantal opgenomen studiepunten boven 66 x € 3,40)

Beursstudent:

Indien je minder dan 54 studiepunten opneemt: € 55

Indien je meer dan 53 studiepunten opneemt: € 80

Bijna-beursstudent:

Indien je minder dan 54 studiepunten opneemt: € 41 + (aantal opgenomen studiepunten x € 5,60)

Indien je tussen 54 en 66 studiepunten opneemt: € 376,20

Indien je meer dan 66 studiepunten opneemt: € 376,20 + (aantal opgenomen studiepunten boven 66 x € 5,60)

 

A.2. Herinschrijving lerarenopleiding in afbouw AILO

Niet-beurs en bijna-beursstudent:

In het geval je de AILO niet samen doet met een bachelor, een master na bachelor of een proef:

€ 61,50 + (aantal opgenomen studiepunten uit de AILO x € 3,40)

In het geval je de AILO samen doet met een bachelor, een master na bachelor of een proef:

aantal opgenomen studiepunten uit de AILO x € 3,40

Beursstudent:

€ 55

 

A.3. Master na Master (uitgezonderd die met bijzonder studiegeld)

Indien je minder dan 54 studiepunten opneemt: € 61,50 + (aantal opgenomen studiepunten x € 8,40)

Indien je tussen 54 en 66 studiepunten opneemt: € 564,30

Indien je meer dan 66 studiepunten opneemt: € 564,30 + (aantal opgenomen studiepunten boven 66 x € 3,40)

 

A.4. Master na Master in de huisartsgeneeskunde en Master na Master in de specialistische geneeskunde

€ 61,50 + (aantal opgenomen studiepunten x € 4,20)

 

A.5. Doctoraat, doctoraatsopleiding, predoctorale opleiding, voorlopige inschrijving doctoraat

Eerste inschrijving: € 268,20

Herinschrijving: € 0

Inschrijving voor verdediging: € 268,20

 

 

B. Examencontract

€ 55,90 + (aantal opgenomen studiepunten x € 3,40)

 

 

C. Postgraduaatsopleiding (PGOP) - Permanente vorming (PEV)

 

Het voorlopig te betalen bedrag voor een PGOP is het vast bedrag 61,50 EUR + het forfaitair bedrag voor de opleiding

Permanente vorming: meer info bij de facultaire instituten

Opmerkingen

1. Beursstudent = beursgerechtigde Vlaamse overheid, DGOS-bursaal, BTC-bursaal, bursaal in kader van programma's VLIR m.b.t. ontwikkelingssamenwerking.

2. Het vast gedeelte van het studiegeld voor diploma- en/of creditcontract is slechts éénmaal per academiejaar verschuldigd (uitgezonderd ManaMa, PGOP, PEV, doctoraat)

Voor de berekening van het studiegeld worden al je inschrijvingen voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen onder diploma- en/of creditcontract dan ook beschouwd als één inschrijving. Alle studiepunten worden samengeteld.

(vb: je schrijft je in voor een schakelprogramma van 30 studiepunten en voor 38 studiepunten van een masteropleiding. Dit betekent dat je voor de berekening van het studiegeld een inschrijving neemt voor 68 studiepunten. De regeling van meer dan 66 studiepunten is van toepassing.)

In afwijking van deze regel worden de inschrijvingen voor Master-na- Masteropleidingen, voortgezette academische opleidingen (PGOP, PEV, ...) en voor een doctoraat steeds beschouwd als afzonderlijke inschrijvingen.

3. Meer dan 1 inschrijving als beursstudent

waarbij het aantal opgenomen studiepunten van de inschrijvingen afzonderlijk minder dan 54 bedraagt:
je betaalt € 55 per inschrijving
waarbij het aantal opgenomen studiepunten van minstens 1 inschrijving ten minste 54 bedraagt:
je betaalt € 80 +  € 55 per bijkomende inschrijving

4. Gelijktijdige inschrijving voor diplomacontract-creditcontract  en examencontract

Indien je gelijktijdig een inschrijving neemt onder enerzijds een diplomacontract-creditcontract en anderzijds onder een examencontract, betaal je voor je diploma- en/of creditcontract volgens de tarieven beschreven onder diplomacontract-creditcontract en voor je examencontract volgens de tarieven beschreven onder examencontract.

5. Ontwikkelingsland

M.b.t. A.1., A.2., A.3. A.4.: studenten uit een door de OESO erkend ontwikkelingsland betalen steeds € 80.

6. Studenten in laatste jaar secundair onderwijs

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten ingeschreven zijn, betalen € 27,50.

7. Erasmus Mundus

Voor Erasmus Mundus opleidingen gelden andere bedragen en procedures.

Je betaalt meestal niet bij inschrijving; de betaling wordt rechtstreeks en achteraf met de coördinatoren geregeld. De volledige procedure van de aanvraag gebeurt via de consortia. Zie Erasmus Mundus Master Programmes

Contact

studiegeld@UGent.be