Elektronische vreemdelingenkaart

Elektronische vreemdelingenkaarten die recht geven op vrijstelling van verhoogd inschrijvingsgeld

Deze kaarten moeten geldig zijn op het moment van inschrijving of ten laatste op 31/12 van het academiejaar

Elektronische identiteitskaart A

  • met vermelding 'vluchteling' of bijkomend attest 'erkend vluchteling' afgeleverd door het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen
  • met attest 'Slachtoffer Mensenhandel' van een door de overheid erkend centrum (vzw Payoke, vzw Pag-Asa of vzw Sürya)
  • met attest 'Subsidiaire Bescherming' afgeleverd door het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen
  • Op 31/12 van het academiejaar min. 12 maanden onafgebroken en wettig in België verblijven (niet in het kader van hoger onderwijs, werk of asielprocedure)
  • Bij hereniging met een niet-EER ingezetene dient deze laatste te voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden of op 31/12 van het academiejaar reeds minstens 12 maanden wettig in België te verblijven om hoger onderwijs te volgen of te werken. 

Elektronische identiteitskaart B

Erkend vluchteling of vreemdeling met verblijf van onbepaalde duur

Elektronische identiteitskaart C

Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of Zwitser (met duurzaam verblijf)

Elektronische identiteitskaart D

Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

Elektronische identiteitskaart F

Verblijfskaart van familielid van Unieburger of Belg - procedure gezinshereniging

Elektronische identiteitskaart F+

Duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg

Elektronische vreemdelingenkaarten of attesten die geen recht geven op vrijstelling van verhoogd inschrijvingsgeld

Elektronische identiteitskaart A

voor werknemer of student

Elektronische identiteitskaart H

Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers

Een attest van Immatriculatie - Model A

'oranje kaart'