Veelgestelde vragen in tijden van Corona


Studentenhomes Astrid, Boudewijn, Vermeylen en Fabiola met gedeelde keuken- en sanitaire voorzieningen maken het onmogelijk om het door de overheid opgelegde principe van social distancing, als gevolg van de overheidsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, toe te passen.

Daarom werden studenten uitdrukkelijk gevraagd om hun kamer te verlaten opdat de universiteit ervoor zou kunnen zorgen dat studenten die geen thuis hebben of niet naar huis kunnen (omwille van domicilie- of andere individuele redenen) op een veilige manier in de studentenhomes zouden kunnen verblijven. 


Van zodra het 'social distancing'-principe door de overheid wordt opgegeven of versoepeld, kan beslist worden om studenten opnieuw toegang tot hun kamer te geven. We zullen je hierover op regelmatige basis via e-mail informeren. Studenten met een domicilie op de home mogen op de home blijven. Ook voor studenten die om individuele redenen hun kot niet kunnen verlaten, werd - op individuele basis dus - een uitzondering gemaakt. Aanvragen verlopen via   

Ik woon thuis, maar zou toch graag terug op mijn kot gaan wonen. 

Aangezien de overheid (voorlopig) vasthoudt aan het principe van social distancing, is het onmogelijk om alle studenten naar hun kamer te laten terugkeren. Ter preventie van de verspreiding van het coronavirus mogen de sanitaire ruimtes immers niet gedeeld worden: elk toilet en elke douche kan maar aan één student worden toegewezen. Als gevolg daarvan is er maar een zeer beperkte capaciteit aan nog beschikbare kamers. Momenteel zijn er in de homes Astrid, Boudewijn, Fabiola en Vermeylen samen nog 90 kamers die weer ingenomen kunnen worden.

Omdat het aanbod beperkt is, zal de afdeling Huisvesting elke vraag tot terugkeer beoordelen aan de hand van een aantal selectiecriteria die volledig afgestemd zijn op de deelname aan de on campus examens: de reistijd met het openbaar vervoer tussen de woonplaats en de examenlocatie, het aantal en de frequentie van de on campus examens, en het tijdstip waarop deze examens plaatsvinden.

Je kan een aanvraag  indienen tot woensdag 13 mei, via . Wordt je aanvraag goedgekeurd, kan je vanaf vrijdag 22 mei terug naar je kamer. Hou er rekening mee dat als je aanvraag wordt goedgekeurd, je kamer je verblijfplaats wordt en is het, tot nader order, niet toegelaten om tussen twee examens in terug naar je woonplaats te reizen.


Indien je geen aanvraag indient of je aanvraag niet wordt goedgekeurd, je tot nader order geen toelating hebt om in de home te verblijven. Dit zal strikt gecontroleerd worden.

Ik woon thuis. Kan ik studiemateriaal uit mijn kot ophalen?

Ja, de overheid laat dit toe. Dit wordt gezien als een essentiële verplaatsing. Let wel: bij controle door de politie moet je kunnen aantonen dat de reden van je verplaatsing het ophalen van studiemateriaal betreft. Stuur daarom eerst een mailtje via   

 

Hou er rekening mee dat je het gebouw niet meer binnen kan. Contacteer daarom minstens 2 werkdagen op voorhand de afdeling Huisvesting via   of bij urgente zaken het Permanentiecentrum (24/7).

De tussenkomst van de afdeling Huisvesting of het Permanentiecentrum is gratis.


Studenten die in home Bertha of home Heymans verblijven, met eigen sanitair en een eigen keuken, kunnen hun studio of flat behouden omdat het door de overheid opgelegde principe van social distancing toegepast kan worden. 

  Ik ben op kot gebleven, maar zou toch graag naar huis gaan. 

  Dat kan. Je mag kiezen waar je verblijft (je thuisadres of je kot), maar je keuze moet standvastig zijn. De overheid laat niet toe dat je switcht tussen je thuisadres en je kot. 

  Ik woon thuis, maar zou toch graag terug op mijn kot gaan wonen. 

  Dat kan. Je mag kiezen waar je verblijft (je thuisadres of je kot), maar je keuze moet standvastig zijn. De overheid laat niet toe dat je switcht tussen je thuisadres en je kot. 
  Indien je je huurcontract gedurende de maand mei opschort, kan je gedurende die maand geen gebruik maken van je studio of flat. 
  Zie FAQ "Huurcontract en huurgeld voor studenten van home Bertha en Heymans".

  Ik woon thuis. Kan ik studiemateriaal uit mijn kot ophalen?

  Ja, de overheid laat dit toe. Dit wordt gezien als een essentiële verplaatsing. Let wel: bij controle door de politie moet je kunnen aantonen dat de reden van je verplaatsing het ophalen van studiemateriaal betreft. Stuur daarom eerst een mailtje via   
  Indien je je huurcontract gedurende de maand mei opschort, kan je gedurende die maand geen gebruik maken van je studio of flat. 
  Zie FAQ "Huurcontract en huurgeld voor studenten van home Bertha en Heymans".


  Studentenhomes Astrid, Boudewijn, Vermeylen en Fabiola met gedeelde keuken- en sanitaire voorzieningen maken het onmogelijk om het door de overheid opgelegde principe van social distancing, als gevolg van de overheidsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, toe te passen.

  Moet ik huur betalen indien ik naar huis ben gegaan?

  Heb je je kamer op vraag van de universiteit dienen te verlaten?

  In dat geval zal je geen huur meer moeten betalen zolang je je kamer niet opnieuw in gebruik mag nemen. Dat betekent dat alle verschuldigde huurgelden na 22 maart kwijtgescholden worden en dit tot op het moment waarop je opnieuw gebruik kan maken van de kamer. Van zodra het 'social distancing'-principe door de overheid wordt opgeheven of versoepeld, kan je terugkeren. De afdeling Huisvesting zal je hierover te gepasten tijde informeren.

  • Wat met de reeds ontvangen factuur van maart?

  Ter compensatie van de reeds gefactureerde huur van maart zal voor de periode 23.03.2020 - 31.03.2020 een creditnota worden opgemaakt. De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien de factuur van maart nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.

  • Wat met de reeds ontvangen factuur voor april?

  De huurprijsvermindering van 50% voor de huurmaand april die als voorlopige maatregel was toegekend wordt dus omgezet naar een definitieve maatregel waarbij de volledige kwijtschelding van de huur geldt (tot op het moment dat je opnieuw gebruik kan maken van je kamer). De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien de factuur voor april nog niet betaald werd, hoef je dat dus ook niet te doen.

  • Wat met reeds betaalde huurgelden voor maart of april?

  De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

  • Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor maart of april betaald?

  Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

  • Door omstandigheden heb ik de factuur van maart en/of april nog niet betaald?

  Indien de factuur van maart nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag van maart aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd. 
  Indien de factuur voor april nog niet betaald werd, hoef je dat dus ook niet te doen. 

  Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen? 
  Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be  

  • OASIS

  Op OASIS kan je alle nog openstaande facturen/creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

   

  Ben je op je kamer, na goedkeuring van de universiteit, mogen blijven?

  De universiteit is van mening dat de coronamaatregelen onvoorzien zijn en begrijpt dat het betalen van de huurprijs niet vanzelfsprekend is. Om je tegemoet te komen, komt er een kwijtschelding van de kosten voor elektriciteit, gas en water (EGW) en dit vanaf 1 mei. Deze kosten bedragen 30 euro per maand.
  Uitzonderlijk zal je de factuur van mei pas later ontvangen, mogelijk pas aan het eind van de maand mei, dit in tegenstelling tot anders eind april. Je hoeft je geen zorgen te maken of alvast betalen: je kan gerust de factuur afwachten en de betaling voorzien zoals gewoonlijk.

  Je zal op je huurfactuur voor de maand mei zien dat de kosten voor EGW in mindering gebracht werden. De kwijtschelding geldt alvast voor de maand mei en houdt aan totdat de situatie (ten gevolge van de door de overheid genomen coronamaatregelen) enigszins normaliseert. We zullen je maandelijks briefen in hoeverre de EGW vrijstelling behouden blijft.

  Indien je toch teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

  Kan ik mijn huurcontract beëindigen?

  Neen. De maatregelen die ten gevolge van de coronacrisis van kracht zijn, vormen geen overmachtsituatie die toelaat om je huurcontract te beëindigen.

  Zoals het Interne Reglement bepaalt kan je je huurovereenkomst enkel beëindigen
  (1) als je je studie beëindigt, mits 1 maand vooropzeg die ingaat op de eerste dag van de huurmaand volgend op deze kennisgeving;
  (2) als je afstudeert tijdens de eerste zittijd en verklaart niet de intentie te hebben om opnieuw een kamer te huren in een studentenhome (niet van toepassing op home Heymans),
  (3) bij overlijden van één van je de ouders of een andere persoon die instaat voor je onderhoud, mits 1 maand vooropzeg die ingaat op de eerste dag van de huurmaand volgend op deze kennisgeving;
  (4) om sociale/financiële redenen in hoofde van de student (niet van toepassing op home Heymans).

  Voor meer info zie het Intern Reglement.

  Kan ik nog een (her)aanvraag doen voor volgend academiejaar?

  Uiteraard. Dit kan nog tot en met 1 mei.

  Vergeet dit niet, laattijdige heraanvragers moeten sowieso de wooneenheid verlaten op 13.09.2020.

  Heb je problemen met je heraanvraag? Stuur dan een e-mail naar . Eventueel achterstallige huur heeft geen invloed op het al dan niet kunnen indienen van de aanvraag, zolang de huurachterstand kan worden aangezuiverd.

  Wat zijn de openingsuren van het onthaal?

  De dienstverlening van de afdeling Huisvesting werd aangepast. De medewerkers van de afdeling Huisvesting blijven tijdens kantooruren via e-mail en telefoon bereikbaar, de openingsuren van het onthaal worden evenwel beperkt. Tot (alvast) zondag 31 mei zal het onthaal tijdens weekdagen enkel in de voormiddag geopend zijn, van 8 tot 12 uur. 

  Voor dringende interventies kan je terecht bij het Permanentiecentrum (24/7).

   

  Studenten die in home Bertha of home Heymans verblijven, met eigen sanitair en een eigen keuken, kunnen hun studio of flat behouden omdat het door de overheid opgelegde principe van social distancing toegepast kan worden.

  Moet ik huur betalen indien ik naar huis ben gegaan?

  De huur blijft behouden zoals bij overeenkomst vastgelegd, zowel voor studenten die zijn gebleven als voor studenten die naar huis zijn vertrokken.  

  De universiteit is echter van mening dat de coronamaatregelen onvoorzien zijn, en begrijpt dat het betalen van de huurprijs niet vanzelfsprekend is. Om je tegemoet te komen, komt er een kwijtschelding van de kosten voor elektriciteit, gas en water (EGW) en dit vanaf 1 mei. Deze kosten bedragen 40 euro per maand voor een studio en 60 euro per maand voor een flat.

  Je zal op je huurfactuur voor de maand mei zien dat de kosten voor EGW in mindering gebracht werden. De kwijtschelding geldt alvast voor de maand mei en houdt aan totdat de situatie (ten gevolge van de door de overheid genomen coronamaatregelen) enigszins normaliseert. We zullen je maandelijks briefen in hoeverre de EGW vrijstelling behouden blijft.

  Indien je toch teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

  Kan ik mijn huurcontract tijdelijk opschorten?

  Ja. De universiteit is van mening dat de coronamaatregelen onvoorzien zijn, en begrijpt dat het betalen van de huurprijs niet vanzelfsprekend is. Om je tegemoet te komen, krijg je de mogelijkheid om je huurcontract tijdelijk op te schorten. 

  De mogelijkheid tot opschorting is eenmalig en geldt enkel voor de maand mei voor bewoners van een flat of studio.

  Dat wil zeggen dat de huur voor de maand mei wordt kwijtgescholden, weliswaar op voorwaarde dat je gedurende deze maand geen gebruik maakt van je studio of flat. In dat geval zal je badge gedurende deze maand worden gedeactiveerd. 

  Kies je hiervoor, hou er dan rekening mee dat je gedurende de maand mei niet terug kan naar je studio of flat. Niet om er bijvoorbeeld enkele dagen te studeren of om ervan gebruiken te maken als uitvalsbasis voor het afeggen van een of meerdere examens. Ook spullen ophalen zal niet mogelijk zijn, dus neem je voorzorgen. Pas vanaf 1 juni heb je dan opnieuw toegang tot je studio of flat.


  Wens je van deze eenmalige mogelijkheid tot opschorting gebruik te maken, stuur dan voor 1 mei een mailtje naar , met vermelding van je volledige naam, je studentennummer, het nummer van je studio of flat, en deze verklaring op eer: “Ik verklaar op eer dat ik gedurende de maand mei geen gebruik zal maken van mijn studio/flat en ga ermee akkoord dat mijn toegangsbadge gedurende de maand mei wordt gedeactiveerd”.

   

  Kan ik mijn huurcontract beëindigen?

  Neen. De maatregelen die ten gevolge van de coronacrisis van kracht zijn, vormen geen overmachtsituatie die toelaat om je huurcontract te beëindigen.

  Zoals het Interne Reglement bepaalt kan je je huurovereenkomst enkel beëindigen
  (1) als je je studie beëindigt, mits 1 maand vooropzeg die ingaat op de eerste dag van de huurmaand volgend op deze kennisgeving;
  (2) als je afstudeert tijdens de eerste zittijd en verklaart niet de intentie te hebben om opnieuw een kamer te huren in een studentenhome (niet van toepassing op home Heymans),
  (3) bij overlijden van één van je de ouders of een andere persoon die instaat voor je onderhoud, mits 1 maand vooropzeg die ingaat op de eerste dag van de huurmaand volgend op deze kennisgeving;
  (4) om sociale/financiële redenen in hoofde van de student (niet van toepassing op home Heymans).

  Voor meer info zie het Intern Reglement.

  Kan ik nog een (her)aanvraag doen voor volgend academiejaar?

  Uiteraard. Dit kan nog tot en met 1 mei.

  Vergeet dit niet, laattijdige heraanvragers moeten sowieso de wooneenheid verlaten op 13.09.2020.

  Heb je problemen met je heraanvraag? Stuur dan een e-mail naar . Eventueel achterstallige huur heeft geen invloed op het al dan niet kunnen indienen van de aanvraag, zolang de huurachterstand kan worden aangezuiverd.

  Wat zijn de openingsuren van het onthaal?

  De dienstverlening van de afdeling Huisvesting werd aangepast. De medewerkers van de afdeling Huisvesting blijven tijdens kantooruren via e-mail en telefoon bereikbaar, de openingsuren van het onthaal worden evenwel beperkt. Tot (alvast) zondag 31 mei zal het onthaal tijdens weekdagen enkel in de voormiddag geopend zijn, van 8 tot 12 uur. 

  Voor dringende interventies kan je terecht bij het Permanentiecentrum (24/7).

   

  De coronacrisis stelt ons allemaal voor nieuwe maatregelen die op verschillende vlakken gevolgen hebben.

  Denk eraan dat je ook zonder symptomen besmet kan zijn en leef daarom onderstaande richtlijnen altijd en overal zo strikt mogelijk na.

  Hoe kan ik de gedeelde douches en toiletten gebruiken?

  Elke student werd een toilet en douche toegewezen. Je werd hierover per e-mail verwittigd. Was zorgvuldig je handen na elk toiletbezoek. Dat doe je best op de plaats van het toilet, na het toiletbezoek. Was je handen grondig en droog ze af met een papieren handdoek. Laat geen persoonlijke spullen achter in de sanitaire ruimtes. 

  Hoe kan ik de gedeelde keukens gebruiken?

  Houd je aan de maximale bezettingsnorm. Deze werd aan elke keuken geafficheerd. Bewaar altijd voldoende afstand. Maak afspraken met je ganggenoten, spreek af wanneer wie de keuken kan gebruiken. Was alles wat je gebruikt voor en na gebruik goed af met warm water en vloeibare zeep. Beperk het gebruik van de keuken in tijd en gebruik de keuken alleen voor maaltijden (in strikte zin). Ga geen andere keukens opzoeken. Sociaal contact kan je digitaal onderhouden of bij een wandeling in de buitenlucht. Laat geen persoonlijke spullen achter in de keuken.

  Ben je na lange afwezigheid naar je kamer teruggekeerd? Tracht gedurende de eerste 14 dagen zo veel mogelijk alleen te koken. Maak hierover afspraken met elkaar.

  Mag ik bezoekers op kot binnenlaten?

  Neen. Beperk je contacten binnen je home tot de personen van dezelfde gang/verdieping waarmee je de keuken deelt en houd altijd voldoende afstand van elkaar. 

  Mag ik samenkomen met ganggenoten?

  Houd, ter verspreiding van het coronavirus, geen bijeenkomsten in je kamer, keuken of andere gemeenschappelijke ruimtes. Beperk je contacten binnen de home tot de personen van dezelfde gang waarmee je de keuken deelt en houd altijd voldoende afstand van elkaar. Tracht bezoek van ganggenoten op de kamer te vermijden. Houd de voorgeschreven afstand van anderen, ook als iedereen gezond lijkt te zijn. Vermijd sowieso contact met bewoners van andere verdiepingen/gangen. Zij vormen een andere bubbel

  Is de studeerruimte/ ontspanningsruimte nog open?

  De studieruimtes en solaria zijn open. Ook hier geldt de regel, hou minimum een anderhalve meter afstand. 

  Wat met het gebruik van liften en trappen?

  Het steeds en in alle omstandigheden een anderhalve meter afstand. In gangen, trappen, gemeenschappelijke ruimtes… Beperk het gebruik van de lift tot 1 persoon per keer. De voorkeur gaat naar het gebruik van de trap. Neem je toch de lift, doe dit dan alleen.

  Ga ik genoeg internettoegang hebben op de home?

  De datalimiet werd verhoogd, van 51 naar 102 GB – en blijven aangehouden zolang de strenge maatregelen rond het Coronavirus gelden.

  Neemt het poetspersoneel extra maatregelen?

  Ja. Het schoonmaakpersoneel onderwerpt alle gemeenschappelijke ruimtes voortaan aan een bijkomende dagelijkse poetsbeurt. Extra aandacht gaat naar het desinfecteren van handvaten, deurklinken en knoppen. De homes worden voortaan ook in het weekend schoongemaakt.

  Kan ik nog herstellingen doorgeven?/ Worden herstellingen nog opgevolgd?

  Enkel dringende herstellingen worden nog uitgevoerd. Hou voldoende afstand als een technieker langskomt. Verlaat je kamer, en open het raam. 

  Kan ik een stofzuiger uitlenen?

  Neen. Het risico op een eventuele besmetting is te groot.

  Ik voel me ziek.

  Vermijd contact met anderen. Contacteer telefonisch een arts en volg de richtlijnen op.

  Meer info vind je op www.ugent.be/coronavirus

  Mag ik zorgverleners toelaten op de home?

  Uiteraard, maar ook hier moet de toegang geregeld worden. 
  Contacteer op voorhand actueel@ugent.be of bij dringende interventies het Permanentiecentrum op 09 264 7125.

  Wanneer worden deze maatregelen teruggedraaid of afgezwakt?

  De aanpak van de coronacrisis is een adaptief gegeven. De maatregelen worden telkens aangepast aan de actualiteit en afgestemd op de richtlijnen van de overheid. Een indicatie wanneer de maatregelen aangepast worden, hebben we vandaag niet. 

  Ik voel me niet wel in m’n vel.

  Je hebt natuurlijk één en ander aan je hoofd. 

  Maar wist je dat je voor elke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt – wel ergens terechtkan? Blijf er dus niet mee zitten!

  Wat zijn de openingsuren van het onthaal?

  De dienstverlening van de afdeling Huisvesting werd aangepast. De medewerkers van de afdeling Huisvesting blijven tijdens kantooruren via e-mail en telefoon bereikbaar, de openingsuren van het onthaal worden evenwel beperkt. Tot (alvast) zondag 19 april zal het onthaal tijdens weekdagen enkel in de voormiddag geopend zijn, van 8 tot 12 uur. 

  Voor dringende interventies kan je terecht bij het Permanentiecentrum (24/7) via het telefoonnummer 09 264 71 25.

   

  De coronacrisis stelt ons allemaal voor nieuwe maatregelen die op verschillende vlakken gevolgen hebben. Ouders zijn tijdelijk een deel van hun inkomsten kwijt, studenten zijn hun studentenjob verloren of krijgen te maken met onverwachte uitgaven… 

  Heb jij momenteel financiële of andere problemen? 

  Aarzel dan niet om je vraag te stellen via . De Sociale Dienst voorziet nu in extra financiering om studenten te ondersteunen die door de coronamaatregelen tijdelijk problemen hebben om hun studie- en / of leefkosten te betalen.

  Waar kan ik informatie vinden omtrent het Coronavirus?

  Voor meer info check de updates op www.ugent.be/coronavirus of www.vrt.be/vrtnws/nl/.

  Bij extra vragen, mail naar actueel@ugent.be

  Heb je een vraag over maatregelen in het Gentse, kijk dan op de website van de Stad.