Evaluatie en examens

Praktische organisatie van examens

Aantal examens

Per opleidingsonderdeel kunnen maximaal 2 examens plaatsvinden, 1 theoretisch en 1 over practica en oefeningen, ook als er meerdere lesgevers zijn.

Een theoretisch examen kan mondeling of schriftelijk of een combinatie van beide. In dat laatste geval moeten het mondelinge en schriftelijke gedeelte op elkaar aansluiten zonder ondervragingen over andere opleidingsonderdelen tussendoor.

Spreiding van examens over de examenperiode

Voor elk modeltrajectjaar wordt een examenrooster opgesteld in overleg met de studentenvertegenwoordigers.

Het rooster moet zo opgesteld zijn dat er voor iedere student in een modeltraject voor de verplichte opleidingsonderdelen voldoende tijd voorzien is voor de voorbereiding van de examens en dat de ondervragingen billijk gespreid zijn over de totaliteit van de examenperiode.

  • Examens kunnen plaatsvinden tussen 8u en 20u30.
  • Een examen mag hoogstens 4 uur aan één stuk duren.
  • Er zijn nooit examens op zon- of feestdagen.

Examenregeling / Examenrooster

Voor iedere examenperiode wordt een gedetailleerd examenrooster opgesteld waarin voor alle ondervragingen datum, plaats en aanvangsuur zijn vastgelegd. De regeling wordt via elektronische weg bekendgemaakt uiterlijk (voor academiejaar 2019-2020):

  • 29 november 2019 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • 22 maart 2020 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • 15 juli 2020 voor de tweedekansexamenperiode

Studenten en examinatoren worden geacht zich aan de examenregeling te houden.

Kom je zonder gegronde reden niet opdagen op het vastgestelde uur, dan word je als afwezig beschouwd.

Openbaarheid

Iedere student die dat nodig acht, kan de aanwezigheid van een waarnemer vragen op het mondelinge examen (echter geen student die door de betrokken examinator in hetzelfde academiejaar moet worden ondervraagd, evenmin als een bloed- of aanverwant tot in de derde graad, noch iemand waarmee de student een persoonlijke betrokkenheid heeft).

De student verwittigt ten minste 7 dagen vóór het examen de voorzitter van de examencommissie en de facultaire ombudspersoon. De examinator kan een lid van het academisch personeel vragen het examen bij te wonen.

Ik zal niet aanwezig zijn op het examen of evaluatiemoment, wat moet ik doen?

Elke afwezigheid moet je zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van het examen melden aan het examensecretariaat, meestal is dit je facultaire studentenadministratie (FSA).

Indien je beslist om niet aan een examen deel te nemen, verlies je een examenkans. Zo ontneem je jezelf wel de kans om examenervaring op te doen. Door toch deel te nemen krijg je inzicht in het soort vragen die tijdens een examen worden gesteld en hoe het examen verloopt.

Beslis dus niet te snel en let op voor paniekbeslissingen, ook al ben je onvoldoende voorbereid!

Indien je ziek bent of een andere gegronde reden voor je afwezigheid hebt, moet je daarvan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen na het betrokken examen de originele bewijsstukken bezorgen aan het examensecretariaat. Er kan dan bekeken worden of een inhaalmoment nog mogelijk is.

Meer info over ziekte(briefje)

Kan ik examens verplaatsen/spreiden?

Spreiden van examens is enkel mogelijk voor werkstudenten en studenten met een bijzonder statuut. Als je geen bijzonder statuut hebt of geen werkstudent bent, dan kan je niet zelf beslissen om examens te spreiden maar ben je gebonden aan de examenregeling.

Wanneer ben ik geslaagd?

Je bent geslaagd voor een opleiding indien je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 of 'geslaagd' hebt behaald of een vrijstelling hebt verkregen.

In sommige gevallen kan de examencommissie aan het eind van het academiejaar beslissen jou te tolereren ('delibereren'). Hiervoor gelden specifieke tolerantieregels ('deliberatieregels').

Meer info over deliberatie

Hoe weet ik of ik geslaagd ben?

Het bekend maken van je examencijfers en/of deliberatiebeslissingen heet officieel 'proclamatie'. Dit gebeurt via een (elektronische) puntenlijst.

Als je afstudeert als Master volgt er een 'plechtige proclamatie'.

Meer info over examenresultaten/puntenlijst

Meer info over de plechtige proclamatie voor masterstudenten

Feedback en inzage in je examenkopij

Na de examens kan je tijdens de feedbackperiode bij de verantwoordelijk lesgevers of bij de door hen aangeduide personen feedback krijgen over je prestaties. Je hebt ook het recht om je examenkopij in te kijken.

Het ontvangen van feedback op je evaluatie is een waardevol leermoment, zeker voor examens waarbij je niet geslaagd bent. Probeer hier dan ook zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Je kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Ook voor opdrachten en werkstukken in het kader van niet-periodegebonden evaluatie en deelexamens heb je recht op zo snel mogelijke tussentijdse feedback en inzage, ook buiten de feedbackperiode.

Indien je omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om, na akkoord met de lesgever, feedback of minimaal inzage van je examenkopij op een ander tijdstip binnen of buiten betrokken feedbackperiode te krijgen.

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Specifieke info per faculteit:

Krijg ik een herkansing?

Per opleidingsonderdeel krijg je 2x de kans om examen af te leggen: tijdens de examenperiode in het 1ste of 2de semester en tijdens de tweedekansexamenperiode.

Je mag voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je geen 10/20 en dus geen creditbewijs haalde tijdens de eerstesemesterexamenperiode óf tweedesemesterexamenperiode (met uitzondering van vrijstellingen en eerder behaalde credits), herkansen in de tweedekansexamenperiode.

Je kan dus niet opnieuw examen afleggen van een vak waarvoor je een creditbewijs hebt behaald.

Behaalde je in september niet voor alle opleidingsonderdelen van een deliberatiepakket een creditbewijs, dan kun je die overdoen in het volgende academiejaar en dan heb je opnieuw 2 kansen (examenperiodes). Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden in het kader van je studievoortgang en leerkrediet.

Meer info over herexamens

Contact

Facultaire Studentenadministraties