Toetsreflectie

De coronacheck zal in het academiejaar 2020–2021 niet op dezelfde manier worden toegepast als voor de tweedesemesterexamens en de tweedekansexamens van het academiejaar 2019–2020. Met de coronacheck wordt het geheel van initiatieven en tools bedoeld die in het AJ 2019–2020 werden ontwikkeld, zowel voor de analyse van de examenresultaten als voor de aanpassing ervan. 

Er werd in 2020-2021 een traject gestart om de belangrijkste elementen van de oorspronkelijke coronachecktool op een duurzame manier te verankeren. Deze tool is in de eerste plaats bedoeld als een reflectietool voor zowel lesgevers, als voor examencommissies en opleidingscommissies. Lesgevers zullen met de nieuwe tool na de puntenbekendmaking kunnen reflecteren over de examenscores van hun vakken, en ze vergelijken met de scores van de vorige jaren. Op basis van deze reflectie zal de lesgever de globale aanpak van het opleidingsonderdeel en het gebruik van werkvormen en toetsvormen kunnen evalueren met het oog op de toekomst. Examencommissies en opleidingscommissies zullen een globaal overzicht krijgen over de examenscores, slaagpercentages en studierendementen.

Het ontwikkelen van zo’n duurzame tool vergt tijd, zowel wat de inhoudelijke als de technische aspecten ervan betreft. De nieuwe tool kadert in het globale toetsbeleid, het algemene onderwijsbeleid en het beleid rond studievoortgang en studie-efficiëntie. Hij zal bovendien geïntegreerd worden binnen UGI-Onderwijsbeleid. Deze tool gaat dus verder dan het coronaverhaal maar zal dit academiejaar ook kunnen gebruikt worden om de eventueel negatieve impact ervan na te gaan.

Voor de eerstesemesterexamens van het academiejaar 2020–2021 leggen lesgevers zoals steeds autonoom de finale examenscores vast. Midden februari 2021 zal een eerste versie van de tool beschikbaar zijn, waarbij zowel de lesgevers, als de opleidingscommissies de finale resultaten van de eerstesemesterexamens zullen kunnen vergelijken met die van de voorbije jaren. Lesgevers en opleidingscommissies zullen met behulp van deze tool kunnen detecteren of (meer) studenten competenties missen. Op basis van deze analyse wordt het mogelijk een vorm van remediëring aan te bieden in het tweede semester van het academiejaar 2020–2021. Aldus krijgen de studenten de gelegenheid om eventuele tekorten in hun competenties in de vakken van het tweede semester of in extra sessies bij te werken (bv. via het monitoraat, via een leerpad, via een remediëringsles, …). In samenspraak met de studenten en de lesgevers in de opleidingscommissie zal bekeken worden hoe deze remediëring het best opgezet kan worden zonder dat de werklast voor beiden onredelijk stijgt.

Tegen juni 2021 zal de volledige tool beschikbaar zijn. Ten behoeve van de examencommissies betekent dit dat de examenresultaten van zowel het eerste als het tweede semester vergeleken zullen kunnen worden met de examenresultaten die behaald werden in de voorgaande jaren. Deze analyse kan mogelijk aanleiding geven tot deliberatie op het niveau van de examencommissies. De examencommissie kan binnen de bestaande krijtlijnen een doordacht deliberatiebeleid uitwerken. Delibereren kan zowel op individuele basis als op cohorteniveau. De onderwijsdirecteur bewaakt de toepassing van een deliberatiebeleid binnen de faculteit.

Vermits met de ontwikkeling van deze nieuwe tool getracht wordt om de belangrijkste elementen van de oorspronkelijke coronachecktool op een duurzame manier te verankeren, zowel in de huidige coronatijd als erna, wordt voor de tool het best in de toekomst een andere naam gebruikt. Een voorlopige naam voor deze tool is de 'evaluatiereflectietool'. Deze zal in UGI-Onderwijsbeleid worden opgenomen onder de topic ‘Evaluatie en Toetsing’.

In het kader van de privacy zullen de geaggregeerde data die via deze tool ontsloten worden enkel beschikbaar gesteld worden aan de verantwoordelijke lesgevers en medelesgevers, de voorzitters en de secretarissen van de opleidingscommissies en de examencommissies. De data kunnen enkel gebruikt worden voor de hierboven beschreven doeleinden.

  • Lesgevers kunnen bijkomende informatie over de tool terugvinden op onderwijstips