Onderwijs in academiejaar 2020-21: FAQ voor (nieuwe) studenten

Het onderwijs aan de Universiteit Gent veranderde in maart 2020 plots en ingrijpend door coronamaatregelen. De UGent doet er alles aan om het onderwijs in academiejaar 2020-21 veilig en vlot te laten verlopen.

Vanaf de start van het academiejaar willen we een UGent-community blijven vormen, zo maximaal mogelijk weer on campus in Gent en Kortrijk, aangevuld met online onderwijs.  Zo zorgen we voor een spreiding van studenten over de verschillende campussen, en vermijden we samenkomsten van grote groepen.

We hebben veel geleerd de afgelopen maanden, onder meer dat we het heel fijn vinden om samen te werken en samen te leren. We hebben immers ervaren wat we missen als we elkaar – studenten, lesgevers, medewerkers – niet on campus kunnen ontmoeten.

Dit wordt dan ook een van de belangrijkste doelstellingen voor het onderwijs aan de Universiteit Gent in het academiejaar 2020-21. Vanzelfsprekend gaat het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs hand in hand met het garanderen van ieders veiligheid, zowel voor onze studenten en personeel als voor de samenleving.

Lees de belangrijkste krijtlijnen over het onderwijs in 2020-21 aan de UGent.

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Hou deze pagina in de gaten, ze zal regelmatig geüpdatet worden.

Laatste update: donderdag 16 juli 2020.

Les en studeren

De lessenroosters zullen ten laatste klaar zijn op 15 september. De opleidingen zijn momenteel bezig met het vormgeven van de lessen en de andere onderwijsactiviteiten in het eerste semester. Van zodra de lessenroosters klaar zijn zullen ze voor jou beschikbaar gesteld worden door de opleiding.

De UGent zal er alles aan doen om alle noodzakelijk practica, labo’s, oefeningen, werkcolleges, ... on campus te laten doorgaan.

Practica, labo’s, oefeningen en werkcolleges zijn een heel belangrijk onderdeel van je opleiding. Het zijn ook momenten van interactie met medestudenten en lesgevers. Daarom zullen we er alles aan doen om alle noodzakelijke practica, labo’s, oefeningen, werkcolleges, … on campus te laten doorgaan. Hierbij zullen de geldende veiligheidsprocedures uiteraard altijd gevolgd worden. Dit betekent dat de groepsgroottes aangepast zullen worden. Als de afstandsregels niet altijd kunnen gevolgd worden, zal een mondmasker gedragen worden.

We verwachten jou terug op onze campussen vanaf de start van het academiejaar. Stages, practica, werkcolleges, oefeningen en ook onderzoek voor bachelor- en masterproeven zal doorgaan zoals gepland. Deze activiteiten krijgen voorrang bij het toewijzen van de beschikbare ruimte in onze gebouwen. Maar daarnaast zullen er ook heel wat lessen on campus kunnen doorgaan, in kleinere groepen, in grotere auditoria, gespreid over de week, …

Het onderwijs zal in academiejaar 2020-21 bestaan uit een mix van on campus en online onderwijs.

Voor het online onderwijs zal je inderdaad vanachter je computer de interactieve lessen volgen. Je kan dit doen van thuis uit, maar ook samen met je medestudenten vanuit een werk- en studeerplek binnen de UGent, of vanuit je Study-OO (als je een nieuwe student bent aan de UGent).

Daarnaast zullen er gespreid over de week ook heel wat lessen en andere onderwijsactiviteiten on campus plaatsvinden. Alle on campus onderwijs zal activerend zijn en biedt daardoor een meerwaarde voor het verdiepen van de leerstof en voor het realiseren van competenties die online niet of moeilijk gerealiseerd kunnen worden via samenwerking, discussie, onderlinge communicatie, presentatie,…

Je zal daarbij een vast uurrooster krijgen waarin zowel de on campus als de online onderwijsactiviteiten zichtbaar zijn. Dit uurrooster biedt jou een duidelijke structuur om je onderwijsactiviteiten te plannen en te organiseren.

Je zal een laptop nodig hebben voor het onderwijs in 20-21 . Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende. Voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk. Studenten die deze opleidingen volgen worden hiervan op de hoogte gebracht.  Alle informatie over de aankoop van een laptop en over financiële ondersteuning vind je op deze pagina.

Wanneer de afstandsregels niet gegarandeerd kunnen worden, zullen mondmaskers gedragen worden. Dit  zal meestal het geval zijn bij practica, labo’s, oefeningen en werkcolleges. Ook voor lessen in het auditorium waar veel studenten aanwezig zijn zullen mondmaskers gedragen worden. Studenten kunnen hiervoor hun eigen mondmasker gebruiken.

De UGent doet er alles aan om je veiligheid on campus maximaal te garanderen.

Daarom zullen de on campus lessen nog steeds aangevuld worden met online onderwijs. Dit zorgt immers voor een spreiding van de studenten overheen de verschillende campussen, en vermijdt samenkomsten van grote groepen studenten.

Omwille van de geldende veiligheidsprocedures zullen de groepsgroottes aangepast worden. In auditoria of leslokalen waar meer studenten worden toegelaten zal het dragen van een mondmasker verplicht worden.

On campus onderwijs zal activerend zijn en wordt dus ook ingezet voor samenwerken, discussie, onderlinge communicatie, presentaties.

Voor de opleidingen met weinig practica, waar er dus minder gelegenheid is om elkaar in kleine groepen on campus te ontmoeten, voorziet de UGent voor de studiegroepen van 1e bachelorstudenten ook een vaste studieplek, de Study-OO (Study Online On Campus) waar men op vaste momenten samen kan studeren. Hier kan je als eerstebachelorstudent samen online interactieve lessen volgen, maar ook samenwerken aan opdrachten, oefeneningen, en voorbereidingen.

Voor ouderejaars worden binnen UGent extra studie- en samenwerkplekken ter beschikking gesteld.

Blend@UGent is een mix van on campus onderwijs en online onderwijs.

We zetten voor volgend jaar maximaal in op interactieve on campus activiteiten. Studenten zullen on campus kunnen samenkomen, les volgen, werkcolleges bijwonen, aan projecten werken en vooral ook lesgevers en medestudenten ontmoeten.

Daarnaast zetten we waar het kan ook in op online onderwijs. Hoorcolleges voor grote groepen kunnen online doorgaan. Deze grote groepen kunnen ook in kleinere groepen worden ingedeeld die dan via een rotatiesysteem on campus les kunnen volgen, terwijl de rest van de studenten de les online kan volgen.

Ook het principe van flipped classroom is mogelijk: aan studenten zal dan gevraagd worden om zich online voor te bereiden op een on campus onderwijsactiviteit bv. door een online leerpad te doorlopen of door vooraf oefeningen te maken. Daardoor kunnen de on campus lessen vooral gebruikt worden om de leerstof te verdiepen, vaardigheden in te oefenen, vragen te stellen en met elkaar samen te werken.

Bij het organiseren van het onderwijs voor volgend academiejaar zijn het vormen van een community, het bevorderen van interactie en sociaal contact tussen jullie als studenten en het bieden van structuur belangrijke doelen.

Om dit te realiseren zetten we maximaal alle beschikbare ruimtes aan de UGent in en voorzien we ook extra externe locaties die als studie- en lesruimte zullen dienen. Op die manier breiden we de capaciteit uit waardoor je toch zoveel mogelijk on campus aanwezig kan zijn met inachtneming van de afstandsregels. Voor de studenten uit het eerstebachelorjaar zijn er Study-OO’s (Study Online On Campus) met een eigen StudyCoach, een persoonlijke begeleider en mentor die jullie op weg helpt met al jullie vragen.

De organisatie van het onderwijs voor het academiejaar 20-21 wordt door de opleidingscommissies in overleg vorm gegeven. Ook studentenvertegenwoordigers worden hier actief bij betrokken. De UGent draagt studentenparticipatie immers hoog in het vaandel.

Bij het vormgeven van de opleiding en de vakken worden de wensen, suggesties en bezorgdheden die een grote groep studenten in de coronabevraging hebben ingevuld meegenomen. Bij het bepalen van de aanpak van de opleiding wordt ook volop rekening gehouden met de studiebelasting van studenten.

Download overzicht van de studentenvertegenwoordigers in jouw opleidingscommissie in academiejaar 2019-20

1ste bachelor in Study-OO's

In het eerste bachelorjaar wordt er gewerkt in kleinere studiegroepen. Binnen dezelfde studiegroep zal je vaker samen les krijgen. Elke studiegroep krijgt een eigen StudyCoacheen persoonlijke begeleider en mentor die jou op weg helpt .

Voor de opleidingen met weinig practica, waar er dus minder gelegenheid is om elkaar in kleine groepen on campus te ontmoeten, voorziet de UGent een Study-OO (Study Online On Campus), een vaste studieplek in Gent waar je op vaste momenten samen kan studeren. Je kan hier samen online interactieve lessen volgen,  samenwerken aan opdrachten, oefeningen en voorbereidingen. Je kan er ook coaching krijgen en eventueel evaluaties of examens afleggen.

Het gaat om groepen tussen 20 en 50 studenten. De grootte van de groep is afhankelijk van de keuze van de opleiding.

De opleiding zal de groepen indelen. We kiezen er voor om de studiegroepen zo heterogeen mogelijk samen te stellen. Er zal dus weinig vrijheid zijn om zelf te kiezen in welke groep je zit, de opleiding zal de groepen indelen. Het is de bedoeling dat je vooral nieuwe en verrijkende contacten kunt uitbouwen. 

De opleiding kan wel de mogelijkheid voorzien dat studenten bijvoorbeeld maximum 4 vrienden zelf kunnen kiezen met wie ze in eenzelfde groep willen zitten.

Neen, we kunnen jou niet verplichten om gebruik te maken van de Study-OO. Als er geen activiteiten plaatsvinden waar je aanwezigheid vereist is, dan kies je er zelf voor of je naar de Study-OO komt. We willen het echter wel warm aanbevelen, het zal een plek zijn waar je met de studenten van jouw studiegroep kunt afspreken, samen online lessen kunt volgen, samen opdrachten maken of samen studeren. En misschien houd je er meteen wat goeie vrienden aan over!

Een studiegroep krijgt voor het hele academiejaar een vaste Study-OO toegewezen die ze op vaste momenten tijdens de week kunnen gebruiken om samen te komen. Elke studiegroep zal de Study-OO 3 halve dagen per week ter beschikking hebben. 

De StudyCoach is meestal een masterstudent en wordt het aanspreekpunt van jouw studiegroep. De Studycoach zal jullie wegwijs maken, zal af en toe naar de studiegroep komen, zal jullie op weg helpen als nieuwe student, kan een luisterend oor zijn en kan jullie doorverwijzen naar de juiste diensten als je met vragen zit.

Neen, de StudyCoach doet geen individuele begeleiding, maar detecteert noden en verwijst je door naar het gepaste begeleidingsaanbod binnen de UGent. Aan de UGent heb je trouwens in elke faculteit een monitoraat met studie- en trajectbegeleiders. Zij nemen allerlei initiatieven om het studeren vlotter en efficiënter te laten verlopen.

Bachelor- en masterproef, stage en Erasmus

Al het onderzoek gaat zo veel mogelijk door zoals gepland. Hierbij worden uiteraard alle veiligheidsrichtlijnen strikt gevolgd. Indien het onderzoek niet op een veilige manier kan gebeuren dan zal jouw promotor samen met jou kijken hoe het onderzoek voor je masterproef geheroriënteerd kan worden. Belangrijk hierbij is dat je op die manier zal kunnen afstuderen zoals gepland.

Als je een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag had voor onderzoek in het kader van de masterproef in het buitenland is er vóór afreizen wel steeds een expliciete toestemming nodig.

Stage is in veel gevallen een belangrijk onderdeel van je opleiding. We willen er dus voor zorgen dat de stages kunnen doorgaan. Je eigen veiligheid is hierbij zeer belangrijk. Indien de stage niet op een veilige manier kan gebeuren – omdat bv. de stageplaats de veiligheidsrichtlijnen niet kan garanderen – zal zo snel mogelijk een oplossing gezocht worden. Ook stages op basis van telewerk of via alternatieve stageopdrachten zijn mogelijk. Deze stages op afstand kunnen ook als volwaardige stages worden beschouwd.

Voor wie een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag had voor een buitenlandse stage is vóór afreizen wel steeds een expliciete toestemming nodig.

Wanneer je een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag hebt, word je op de hoogte gebracht of je mobiliteit nog mogelijk is, want in dat geval willen we dit graag mogelijk maken.

Soms is mobiliteit echter niet mogelijk omdat er beperkingen worden opgelegd door andere landen of universiteiten. Daarom zullen opleidingen volgend academiejaar ook inzetten op alternatieve vormen van internationalisering van hun onderwijs, bv. via zogenaamde “virtuele mobiliteit”. Je kan dan online een of meerdere vakken volgen van onze buitenlandse partneruniversiteiten.

Op die manier willen we jou kansen blijven bieden om internationale en interculturele competenties te verwerven.

Huisvesting en mobiliteit

De homes van de universiteit gaan alvast open onder een aantal bijkomende voorwaarden en ook de privékamermarkt treft de nodige voorbereidingen. De keuze van de UGent om zo maximaal mogelijk in te zetten op on campus onderwijs is alvast één goede reden om op kot te gaan. Maar ook het kunnen terugvallen in goede en kwade dagen op medestudenten, en een eigen plaats hebben om je te ontplooien en je thuis te voelen blijven goede redenen om in Gent of in Kortrijk een kamer te huren. Meer info over een kamer huren in academiejaar 2020-21 in een home van de UGent

Eten

Momenteel zijn de studentenresto’s gesloten. Er wordt echter volop nagedacht over manieren om jou volgend academiejaar gezonde en betaalbare maaltijden aan te bieden. Binnenkort zal hierover meer informatie beschikbaar zijn op de website van de studentenresto's.

Studentenleven en welzijn

De UGent wil het studentenleven volop kansen geven in overleg met de studentenorganisaties en onze studentenvoorzieningen. Het leven op de campus en in de stad zal geleidelijk aan weer tot bloei komen op het ritme van de veiligheidsmaatregelen.

We weten dat studenten veel tijd met elkaar willen doorbrengen aan de UGent. Om dit te realiseren maken we extra lokalen vrij aan de UGent waar studenten samen kunnen werken en studeren als ze geen les hebben. Daarnaast stellen we ook extra externe locaties ter beschikking van de studenten. Op die manier breiden we de capaciteit uit waardoor studenten toch zoveel mogelijk on campus kunnen aanwezig zijn, hetzij in de lessen, practica, werkcolleges, oefeningen, …, hetzij in de werk- en studieruimtes waar ze bij elkaar zijn en samen kunnen studeren.

Wie voor het eerst aan de UGent komt studeren, zoals generatiestudenten, schakelstudenten en nieuwe internationale studenten, krijgt onze extra aandacht en zorg. Ben je student in het eerstebachelorjaar, dan zal je ingedeeld worden in een kleinere studiegroep. Studenten binnen dezelfde studiegroep zullen vaker samen les krijgen. Elke studiegroep krijgt een eigen StudyCoach: een persoonlijke begeleider en mentor die je op weg helpt met al je vragen. Voor de opleidingen met weinig practica, waar er dus minder gelegenheid is om elkaar in kleine groepen on campus te ontmoeten, voorziet de UGent voor de studiegroepen van 1e bachelorstudenten ook een vaste studieplek, de Study-OO (Study Online On Campus) waar men op vaste momenten samen kan studeren. Hier kan je samen online interactieve lessen volgen, samenwerken aan opdrachten, oefeningen, en voorbereidingen en eventueel evaluaties of examens afleggen.

Neem ook eens een kijkje op de webpagina Wel in je vel. Weet dat je voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt - wel ergens terechtkan. Blijf er dus niet alleen mee zitten!

Examens en evaluatie

Een deel van de examens of (permanente) evaluaties zal on campus georganiseerd worden. We doen er alles aan om jullie die in veilige en comfortabele omstandigheden te laten afleggen. Er zullen ook opnieuw online examens of (permanente) evaluaties zijn. Hiervoor zullen we gebruik maken van meer en performantere online tools (zoals proctoring software).

Het is niet de bedoeling dat lesgevers massaal overschakelen naar permanente evaluatie. Dit moet steeds weloverwogen gebeuren. Permanente evaluatie is vooral zinvol als er tijdig feedback wordt voorzien. Lesgevers worden hiervoor opgeroepen. Lesgevers worden ook expliciet aangeraden om wat de (online) permanente evaluaties betreft onderling goed af te stemmen over deadlines en haalbaarheid om de studiebelasting voor jullie sterk te bewaken. Op die manier wordt erover gewaakt dat er geen onnodige extra werkdruk gecreëerd wordt.

Of Flanders Expo opnieuw beschikbaar zal zijn om on campus examens af te leggen als de afstandsregels nog steeds gelden, is nog niet duidelijk. De UGent zal er echter alles aan doen om jullie in veilige en comfortabele omstandigheden on campus examens te laten afleggen.

Ja, in sommige gevallen zullen er opnieuw online examens zijn. Dit kunnen online examens zijn in de examenperiodes alsook online permanente evaluatie. We zullen daarbij gebruik maken van meer en performantere online tools (zoals proctoring software).

Financieel

De UGent biedt verschillende mogelijkheden van studiefinanciering voor studenten. Afhankelijk van je situatie kan dit gaan van renteloze leningen op korte of lange termijn tot financiële toelagen die je niet moet terug betalen. Ook voorschotten op je studietoelage van de Vlaamse Overheid en op beurzen voor internationale uitwisselingsprogramma’s zijn mogelijk.

Bekijk de mogelijkheden voor studiefinanciering bij de Sociale Dienst.

Wil je werken als jobstudent om je studies, je levensonderhoud of eens een extraatje te betalen? Schrijf je dan in bij de Jobdienst van de UGent. Bekijk ondertussen ook eens wat je rechten en plichten zijn als jobstudent, dan ga je gewapend de arbeidsmarkt op!.

Inschrijven

Vanaf 10 augustus tot 18 september kan je online inschrijven  

Heb je nog vragen die je niet terugvond in dit overzicht? , dan kijken we of we jouw vraag kunnen toevoegen.