Stage: rechten en plichten

Dit pdf-formaat van de rechten en plichten (rights and duties) kan je afdrukken om toe te voegen bij je stageovereenkomst, voor zover je de webapplicatie moet gebruiken (zijnde voor stages door UGent-studenten voorzien in het opleidingsprogramma).

Voorwerp van de overeenkomst

Stage

Een stage is, in het kader van de universitaire studies (opgenomen in het onderwijsprogramma, dan wel vrijwillig), daadwerkelijk arbeid verrichten bij een werkgever in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring.

Onbezoldigd

De stagiair heeft geen enkel recht op enige bezoldiging vanwege de stagegever (m.u.v. een eventuele forfaitaire of reële onkostenvergoeding) of de UGent.

Ook de stagegever en de stagementor/stagemeester ontvangen geen vergoeding vanwege de UGent.

Uitvoering van de stage

Duur en periode

Een stage kan voorzien zijn in het opleidingsprogramma (studiecurriculum) van de student-stagiair (als verplicht vak of als keuzevak) voor de duur zoals opgenomen in dit opleidingsprogramma. Een student kan echter in principe ook vrijwillig een stage bij een stagegever lopen via een overeenkomst van de UGent, zijnde een stage welke niet voorzien is in het opleidingsprogramma maar wel kadert binnen de universitaire opleiding van de student-stagiair, in welk geval de stage maximaal 60 prestatiedagen (gerekend op één academiejaar en bij eenzelfde stagegever) mag duren.

De stageovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden indien de stagiair op het ogenblik van de voorziene aanvangsdatum niet voldoet aan de voorwaarden voor het verrichten van de stage (zoals bijvoorbeeld het niet bezitten van een credit voor één of meerdere opleidingsonderdelen ("volgtijdelijkheid"), noodzakelijk voor het uitvoeren van de stage), zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding kan ontstaan in hoofde van de partijen.

De stagiair, de stagementor/stagemeester bij de stagegever en de stagebegeleider bij de UGent zullen vóór de aanvang van de stage een dag- en uurrooster uitwisselen van de tijdstippen waarop de stage zal worden volbracht.

Bevordering welslagen

De stagegever zal het welslagen van de stage bevorderen en daartoe het met de UGent overeengekomen programma eerbiedigen. Bij de keuze van de taken toevertrouwd aan de stagiair zal de stagegever in het bijzonder rekening houden met hetgeen vereist is voor diens vorming.

Coördinatie van de begeleiding

De stagementor/stagemeester is een natuurlijk persoon bij de stagegever die gelast is met de (bege)leiding van de stagiair.

De stagebegeleider is een natuurlijk persoon en het aanspreekpunt bij de Universiteit Gent voor de stagegever voor wat de uitvoering van de stage betreft.

De stagementor/stagemeester en de stagebegeleider zullen de evolutie van de stage opvolgen en, waar nodig, met elkaar contact nemen met het oog op een vlot en correct verloop van de stage.

Aanwezigheidstoezicht

De stagementor/stagemeester zal de stagebegeleider bij de UGent verwittigen telkens wanneer de stagiair afwezig is op de voor de uitvoering van de stage voorziene tijdstippen.

Naleving verplichtingen

De stagegever en de stagiair verbinden zich tot naleving van:

 • alle wettelijke en reglementaire bepalingen die toepasselijk zijn op de stage en de stageovereenkomst
 • het onderwijs- en examenreglement van de UGent
 • het stagereglement van de UGent
 • de stageovereenkomst.

De stagiair verbindt zich bij de uitvoering van de stage tevens tot naleving van:

 • het tuchtreglement van de UGent
 • in voorkomend geval de plichtenleer, de sectorale voorschriften en het huisreglement van de stagegever
 • de discretie, vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsplicht van dossiers, gegevens en inlichtingen, waarvan de stagiair tijdens de uitvoering van de stage kennis krijgt.

De stagementor/stagemeester zal in voorkomend geval de stagiair bij het begin van de stage inlichten over de relevante verplichtingen.

Sociaal statuut stagiair

Geen arbeidsovereenkomst

Bij gebreke van bezoldiging kan de stageovereenkomst niet als arbeidsovereenkomst gekwalificeerd worden.

Geen onderwerping aan sociale zekerheid werknemers

Vermits hij geen werknemer is, is de stagiair ook niet onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers en uit dien hoofde kan geen enkele bijdrage ten laste worden gelegd van de stagegever of de UGent.

Arbeidsongevallen

De UGent staat in voor de wettelijk vereiste arbeidsongevallenverzekering voor de stagiair in het kader van de stageactiviteiten.

Gezondheid en welzijn

De stagegever verschaft de stagiair de nodige inlichtingen en voorlichting binnen het voorkomingsbeleid met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van de werknemers en met de werknemers gelijkgestelden, zoals bepaald door de Welzijnswet en de Codex op het Welzijn.

De stagegever voorziet ook een risicoanalyse van de werkplaats en een werkpostfiche.

De stagegever ondertekent deze documenten en bezorgt deze aan de stagiair. Ter gelegenheid van het medisch onderzoek voorafgaand aan de stage legt de stagiair de ingevulde en ondertekende documenten voor aan het departement Medisch Toezicht van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de UGent (UZ, ingang 81, tweede verdieping, (voorheen: 2K5), De Pintelaan 185, 9000 Gent, tel. 09/332 30 76, fax. 09/332 49 81, gezondheid@UGent.be).

De stagegever verzoekt de UGent om in te staan voor het medisch toezicht, waarmee de UGent instemt en waarvan zij een attest zal afleveren.

Rapportering en evaluatie

Op het einde van de stage levert de stagegever een stagebewijs af met een gedetailleerde omschrijving van de aard van het werk van de stagiair en van de duur van de stage. De stagegever geeft eveneens een evaluatie van de stagiair (deze evaluatie is evenwel niet noodzakelijk in het geval van een vrijwillige stage).

Deze documenten worden overgemaakt aan de stagebegeleider bij de UGent.

Verbreking van de stageovereenkomst

De stageovereenkomst kan onmiddellijk verbroken worden:

 • door de UGent, de stagegever en de stagiair in volgende gevallen:
  • ernstige overtreding van deze overeenkomst of van de toepasselijke reglementen
  • wangedrag of slechte wil
 • door de UGent en de stagegever in volgende gevallen:
  • ongewettigde afwezigheid van de stagiair
  • wanneer de stage inefficiënt en niet nuttig blijkt te zijn
 • door de UGent en de stagiair in volgende gevallen:
  • wanneer de fysische of psychische gezondheid van de stagiair gevaar lopen.

De verbreking van de stageovereenkomst wordt bij gemotiveerd schrijven ter kennis gebracht aan de andere partijen.

Aansprakelijkheid

Inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever en de stagiair geldt het volgende.

De stagegever is een aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en verplicht aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de stagiair in de uitoefening van de stage.

Enkel in geval van bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld blijft de stagiair persoonlijk aansprakelijk.

Voormelde aansprakelijkheid van de stagegever, zowel voor schade aan derden als voor schade aan de stagegever zelf, is verzekerd binnen de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de Universiteit Gent, dit binnen de in de polis voorziene dekkingsvoorwaarden en -limieten.  De schade die door de stagiair veroorzaakt wordt aan de goederen van de stagegever waaraan of waarmee de stagiair werkt, wordt geregeld onder de rubriek toevertrouwde goederen.

Voormelde persoonlijke aansprakelijkheid van de stagiair is niet gedekt binnen deze polis.
Indien buitenlandse wetgeving de Universiteit Gent als onderwijsinstelling, dan wel de stagiair verplicht aansprakelijk stelt voor de handelingen van de stagiair in de uitoefening van de stage, zal deze burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd zijn binnen de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de Universiteit Gent, met uitzondering van bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld.

De aansprakelijkheid van de Universiteit Gent zelf is verzekerd binnen haar polis burgerlijke aansprakelijkheid, dit binnen de in de polis voorziene dekkingsvoorwaarden en –limieten.

Geschillen

Voor geschillen met de stagegever over de toepassing of uitvoering van deze stageovereenkomst zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.