Zware taal

Vermijd zware taal

Schrijf niet ... In een eerste hoofdstuk worden de begrippen "coöperatieve onderneming" en "coöperatieve vennootschap" gedefinieerd. In een tweede hoofdstuk wordt de historiek van het coöperatief ondernemerschap in België en als internationale beweging besproken. Vervolgens worden in het derde hoofdstuk de netwerken van coöperatief ondernemerschap, zoals dat van de International Co-operative Alliance, … uitgelegd.

Maar wel ... In een eerste hoofdstuk worden de begrippen "coöperatieve onderneming" en "coöperatieve vennootschap" gedefinieerd. Daarna komt in het tweede hoofdstuk de historiek van het coöperatief ondernemerschap in België en als internationale beweging aan bod. Vervolgens behandelt het derde hoofdstuk de netwerken van coöperatief ondernemerschap, zoals dat van de International Co-operative Alliance, …

Schrijf niet ... Naar aanleiding van dat gegeven werd er opgemerkt dat er met een minimum aan extra geld en het beter verdelen en het investeren van de reeds bestaande subsidies, een rooskleurige toekomst voor de Belgische topsport was weggelegd, zodat de belastingplichtigen niet dieper in hun portemonnee zullen moeten tasten.

Maar wel ... Er dienen zich dan ook betere tijden aan voor de Belgische topsport aangezien de reeds bestaande subsidies beter verdeeld en geïnvesteerd zullen worden en er een minimum aan extra geld vrijkomt. De belastingplichtigen zullen daar voordelen van ondervinden.

Schrijf niet ... Aangezien het Hof van Cassatie zich in beide arresten heeft laten verleiden tot een toetsing van de bestreden wet aan de internationale verdragen met directe werking, zonder daarbij eerst een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, lijkt het Hof de leer van de voorrang van de Grondwet op die internationale verdragen te verwerpen.

Maar wel ... In beide arresten heeft het Hof van Cassatie zich laten verleiden de bestreden wet te toetsen aan de internationale verdragen met directe werking, zonder daarbij echter eerst een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen. Daardoor lijkt het Hof de leer van de voorrang van de Grondwet op die internationale verdragen te verwerpen.

Schrijf niet... Dat heeft tot een nader te onderzoeken Oedipuscomplex geleid.

Maar wel... Dat heeft geleid tot een Oedipuscomplex dat nader onderzocht moet worden.

Schrijf niet... Wat de talen betreft, is de taalvaardigheid Engels van eerstebachelorstudenten economie duidelijk beter dan de taalvaardigheid Frans.

Maar wel... Eerstebachelorstudenten economie scoren beter op Engelse taalvaardigheid.

Schrijf niet... De meningen zijn uiteenlopend

Maar wel... De meningen lopen uiteen.

Lees meer.

Schrijf niet... Het is zeker een feit dat er, als dat wenselijk zou zijn, verder onderzoek kan gedaan worden.

Maar wel... Verder onderzoek is zeker mogelijk.

Vermijd ook: "We kunnen stellen dat…", "We willen erop wijzen dat...", "We willen er de nadruk op leggen dat...", "Het is hier interessant als men weet dat...".

Schrijf niet ... maar wel ...
aan de hand van met, door
als gevolg van door, omdat
door middel van door, met
in het kader van door, bij, wegens, binnen
in opdracht van voor
in verband met door, omdat, doordat, wegens, over
met behulp van met, door
met betrekking tot voor, over
met gebruikmaking van met, door, voor, over
met het oog op voor, om
naar aanleiding van over, omdat, na, wegens
onder invloed van door
op het gebied van over, voor
op grond van vanwege, wegens, voor, volgens
ten aanzien van over, van, voor, jegens, op
ten behoeve van voor
ten gevolge van door
ten gunste van voor
ter gelegenheid van bij, wegens
ter zake van over, voor
uit hoofde van voor, door, wegens
uit oogpunt van volgens
van de kant van van, door, vanuit
door het feit dat doordat
door middel van met
in de nabijheid van bij
in geval van bij, in
in kennis stellen van meedelen, melden
in verband met over, door
in weerwil van het feit dat hoewel
met behulp van met
met het oog op voor
met weglating van zonder
op voorwaarde dat als
ter attentie van voor
ten behoeve van voor
ten gevolge van (het feit dat) door
voor het geval dat als