Kader voor het onderwijs in het tweede semester 2020-2021

UPDATE NA OVERLEGCOMITÉ 14 april 2021:

Regeling vanaf maandag 19 april 2021

Vanaf 19 april kunnen bijkomende on campus activiteiten worden georganiseerd. Dit betekent concreet dat we tot 20% van onze normale campuscapaciteit voor on campus onderwijs kunnen gebruiken.
Het streefdoel is dat elke student de kans krijgt om één dag of twee halve dagen on campus aanwezig te zijn. Het verwerven van essentiële competenties via de practica en werkcolleges blijft de prioriteit.
Voor de opleidingsjaren zonder essentiële practica of werkcolleges of voor de opleidingen waar studenten tot nu toe niet of nauwelijks on campus kunnen komen, wordt de mogelijkheid aangeboden om ook hoorcolleges en onderwijs in kleine groepen, net als practica of werkcolleges, on campus te organiseren. Uiteraard moeten de veiligheidsvoorschriften gevolgd worden, geldt er een maximale bezettingsgraad van 1 op 5 en is het dragen van een geattesteerd chirurgisch mondmasker verplicht.

Studenten die er nood aan hebben kunnen gebruikmaken van on campus studieplekken. Deze moeten gereserveerd worden via studieplekken.ugent.be .

Belangrijke principes

 • Behoud van structuur en regelmaat voor het aanbod van leerinhouden en het verwerven van competenties.
 • Creëren van maximale online en on campus mogelijkheden voor het verwerven van essentiële competenties.
 • Inzetten op online alternatieven voor practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, stages, bachelor- en masterproeven, zonder het verhogen van de studielast voor de studenten.
 • On campus mogelijk maken van practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, stages en onderzoek voor bachelor- en masterproeven voor het verwerven van essentiële competenties.
 • Voor de opleidingsjaren zonder practica of werkcolleges of voor de opleidingen waar studenten tot nu toe niet of nauwelijks on campus kunnen komen, kunnen ook hoorcolleges en onderwijs in kleine groepen, net als practica of werkcolleges, on campus georganiseerd worden. Uiteraard moeten de veiligheidsvoorschriften gevolgd worden en geldt er een maximale bezettingsgraad van 1 op 5 en is het dragen van een geattesteerd chirurgisch mondmasker verplicht.
 • Alle hoorcolleges worden live gestreamd en opgenomen. Practica, labo's, werkcolleges en oefeningen worden live gestreamd en opgenomen waar dit mogelijk is en een meerwaarde biedt.
 • Maximaal behoud van de mogelijkheid om evaluaties/examens af te leggen voor vakken of delen van vakken waarvoor de leerinhouden zijn afgerond.
 • Vermijden van studieduurverlenging en van het verschuiven van vakken en inhouden naar een volgend academiejaar.
 • Studenten in het laatste masterjaar moeten dit academiejaar kunnen afstuderen.
 • Garantie voor studenten en medewerkers op een vakantieperiode.

Hoorcolleges

 • Hoorcolleges kunnen blijven doorgaan via online of afstandsonderwijs. Lesgevers kunnen van thuis lesgeven of hun lessen opnemen en streamen in een leeg lokaal.
 • Voor de opleidingsjaren zonder practica of werkcolleges of voor de opleidingen waar studenten tot nu toe niet of nauwelijks on campus kunnen komen, kunnen ook hoorcolleges en onderwijs in kleine groepen, net als practica of werkcolleges, on campus georganiseerd worden. Uiteraard moeten de veiligheidsvoorschriften gevolgd worden en geldt er een maximale bezettingsgraad van 1 op 5 en is het dragen van een geattesteerd chirurgisch mondmasker verplicht.
 • Bij online onderwijs focussen we maximaal op online interactie met de studenten en op het behoud van de structuur van het lessenrooster.
 • Online lessen duren bij voorkeur niet langer dan één uur of één uur en 15 minuten. Eventueel kan een tweede online lesblok worden gestart na het inlassen van een pauze. Het volgen van online lessen is immers intensiever dan het bijwonen van on campus lessen. Studenten suggereren om meerdere korte pauzes in te lassen bij online lessen die twee lesblokken na elkaar innemen.
 • Onderwijs wordt niet vervangen door louter zelfstudie of het louter online plaatsen van lesopnames.
 • Lesgevers worden aangemoedigd om de discussiefora op Ufora open te zetten zodat studenten onderling met elkaar over de leerstof kunnen communiceren.
 • Auditoria of leslokalen die vrijkomen omdat hoorcolleges online doorgaan, worden zo optimaal mogelijk ingezet voor het roosteren van practica, labo's, werkcolleges en oefeningen die on campus moeten doorgaan om de essentiële competenties te kunnen realiseren. Deze vrijgekomen lokalen kunnen hiervoor binnen de opleiding / faculteit opnieuw geroosterd worden.   

Onderwijs in kleine groepen en groepswerk

 • Het onderwijs in kleine groepen en groepswerk, in een hoorcollege setting, kan on campus doorgaan rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften, een maximale bezettingsgraad van 1 op 5 en het verplicht dragen van een geattesteerd chirurgisch mondmasker.
 • Indien het om practica, labo's, werkcolleges of oefeningen gaat waarbij noodzakelijke competenties verworven moeten worden, is on campus onderwijs uiteraard ook mogelijk.
 • Onderwijs in het kader van initiatieven levenslang leren en honoursprogramma's kan on campus doorgaan rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften en op voorwaarde dat hiermee de 20% campuscapaciteit niet wordt overschreden.

Practica

 • Practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, … kunnen on campus doorgaan.  
 • Voor practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, … kunnen ook alternatieven worden uitgewerkt die online of op afstand kunnen uitgevoerd worden. Lesgevers kunnen info hierover vinden op onderwijstips. Mogelijke alternatieven zijn:
  1. Practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, … gaan online door in interactie met de studenten. Verplichte online aanwezigheid kan vereist zijn, bv. in het kader van permanente evaluatie.
  2. Practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, … worden (deels) vervangen door een leerpad, opdracht, taak, …
  3. Demonstraties kunnen vervangen worden door bv. korte videoclips en quizzen. Gespreksvaardigheden kunnen geoefend worden via Teams, Bongo, … (zie ook info op onderwijstips)

Belangrijk hierbij is dat de werklast van deze alternatieven voor de studenten niet groter is dan wat normaal van hen verwacht wordt. Uit de feedback van studenten over het tweede semester van het vorige academiejaar weten we dat dit toen wel soms het geval was (practicum 4 uur vs. opdracht practicum 2 dagen).

 • Per opleiding en modeltrajectjaar worden de essentiële practica en de online alternatieven vastgelegd zodat de competenties van het opleidingsonderdeel en van de opleiding kunnen gerealiseerd worden. Voor modeltrajectjaren zonder essentiële practica wordt gestreefd naar het organiseren van één dag/twee halve dagen on campus per week voor de studenten.  
 • Essentiële practica uit het eerste semester die niet konden doorgaan omwille van de coronamaatregelen, kunnen worden ingeroosterd tijdens het tweede semester. Extra ruimte kan eventueel gevonden worden tijdens de intersemestriële week, tijdens het paasreces, of onmiddellijk na de examens van juni. De opleidingscommissies betrekken de studentenvertegenwoordigers bij het herroosteren van deze essentiële practica. Het Onderwijs- en examenreglement is op enkele punten aangepast om dit mogelijk te maken.
 • Voor de practica gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen:
 1. Voor de opleidingen in de gezondheidswetenschappen:
 2. Voor alle andere opleidingen gelden de volgende regels:
  • Tijdens de practica worden de afstandsregels (min. 1,5 m) tussen alle aanwezigen in het practicum strikt gerespecteerd en is het dragen van een chirurgisch mondmasker altijd verplicht. Wanneer de studenten gedurende het practicum op de werkplek blijven komt dit overeen met 4 m² per persoon of een bezettingsgraad van 1 op 5 voor leszalen met vast meubilair. Wanneer de studenten zich tijdens het practicum frequent verplaatsen in het lokaal is 10 m² per persoon noodzakelijk. De mondmaskers worden voorzien door de UGent.
  • Mondmaskers worden op de correcte manier gewisseld bij aanvang van het practicum (zie Richtlijnen veilig aan het werk – procedure ‘Opzetten, dragen en verwijderen van een mondmasker’ en document ‘Mondmaskers en gelaatsschermen in kader van COVID-19).
  • Het voorzien van voldoende afstand tussen alle aanwezigen en het voldoen aan de oppervlaktenormen kan bekomen worden door het gebruik van grotere lokalen (die vrijkomen doordat geen hoorcolleges georganiseerd worden) of door het opsplitsen van groepen.
  • Mondmaskers zijn geen alternatief voor 'physical distancing'.
  • Hoog-risicocontacten worden maximaal uitgesloten (cumulatief contact met 1 of meerdere personen gedurende meer dan 15 minuten over een afstand van minder dan 1,5 meter). Hoog-risicocontact wordt als volgt gedefinieerd door Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
  • Studenten werken niet fysiek samen aan een zelfde object, proef, opstelling,… Ze krijgen enkel (deel)taken die ze alleen kunnen uitvoeren. Enkel indien cruciaal voor de (deel)taak of het verwerven van de noodzakelijke competenties kan specifieke apparatuur gedeeld worden via een beurtrolsysteem. Deze apparatuur wordt tussen verschillende gebruikers gereinigd/ontsmet.
  • Extra aandacht wordt besteed aan goede ventilatie voor, tijdens en na de practica.(Zie ‘Richtlijnen veilig aan het werk – rubriek 29.1 Practica’)
  • Practica duren in geen geval langer dan 4 uur (draagduur van een mondmasker bij continu gebruik).

Indien onduidelijkheden bij bovenstaande richtlijnen of voor bijkomende ondersteuning, contacteer veiligheid@UGent.be.

Eerstejaarsstudenten en specifieke doelgroepen

Eerste bachelor

 • Voor studenten in het eerste bachelorjaar kunnen bijkomende specifieke onderwijsactiviteiten on campus georganiseerd worden. Het gaat hierbij om activiteiten die een grote meerwaarde bieden zoals boostersessies, interactieve lessen, Study-OO-werking, coaching, discussies, werkvormen die verbondenheid tussen studenten stimuleren, ...
 • Faculteiten kunnen hun monitoraten, onderwijsbegeleiders, assistenten en StudyCoaches bij deze activiteiten betrekken.

Andere doelgroepen

 • Ook voor andere studenten die voor het eerst aan de UGent studeren, zoals studenten die een schakelprogramma volgen of internationale studenten, kunnen bijkomende specifieke onderwijsactiviteiten on campus georganiseerd worden volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten die hierboven werden vermeld.

Bachelor- en masterproeven

 • Bachelor- en masterproeven worden beschouwd als onderzoeksactiviteiten. Onderzoeksactiviteiten kunnen blijven doorgaan. Studenten volgen hierbij de richtlijnen die op het onderzoek en de onderzoekers van toepassing zijn.
 • Studenten en promotoren bekijken samen of en hoe de onderzoeksactiviteiten in het kader van de bachelor- of masterproef waarvoor fysieke activiteit in de UGent-gebouwen noodzakelijk is, kunnen blijven doorgaan.
 • Studenten die het werk aan hun bachelor- of masterproef gewoon kunnen voortzetten, wordt aangeraden maximaal in te zetten op het tijdig afwerken van de bachelor- of masterproef. Voor deze studenten gelden alle huidige afspraken en modaliteiten voor de indiening en verdediging ervan.
 • De impact op de bachelor- en masterproeven door hinder op het vlak van dataverzameling, het uitvoeren van experimenten of het raadplegen van bronnenmateriaal wordt zo minimaal mogelijk gehouden.
 • Studenten die hinder ondervinden bij dataverzameling, experimenten, het verzamelen van bronnenmateriaal, … bespreken dit zo snel mogelijk met hun promotor. Tijdens dit overleg wordt nagegaan welke alternatieven mogelijk zijn en of de bachelor- of masterproef geheroriënteerd moet worden. Deze studenten kunnen een individueel uitstel krijgen voor de indiening van hun bachelor- of masterproef. Dit individueel uitstel kan echter enkel in uitzonderlijke omstandigheden worden verleend. De faculteiten bepalen op welke wijze de toekenning van een individueel uitstel gebeurt, en zien hierbij toe op gelijke behandeling van studenten. De betrokken studenten voegen in samenspraak met hun promotor een preambule toe aan de bachelor- of masterproef waarin ze beschrijven welk onderzoek oorspronkelijk gepland was, welke stappen wegens de coronacrisis niet doorlopen konden worden en op welke manier de student dit ondervangen heeft.

Stages

 • Verplichte stages kunnen doorgaan. Hierbij gelden de veiligheidsvoorschriften van de stageplaats.
 • Een verplichte stage kan ook (deels) op basis van telewerk / vanop afstand georganiseerd worden, wel of niet aangevuld met alternatieve stageopdrachten. Deze stages op afstand kunnen dus als volwaardige stages worden beschouwd. Belangrijk hierbij is dat de opleidingscompetenties niet in het gedrang komen.
 • Een verplichte stage kan ook (deels) vervangen worden door een alternatieve opdracht waar dit mogelijk en noodzakelijk blijkt. Dit kan enkel als de alternatieve stageopdracht dezelfde opleidingscompetenties nastreeft en zorgt ervoor dat studenten geen studievertraging oplopen.
 • Voor studenten die een educatieve master volgen, wordt ingezet op het verwerven van een deel van de opleidingscompetenties via digitale stageopdrachten, online synchroon lesgeven of het ontwikkelen van leermateriaal.
 • Voor studenten die beroepsgereglementeerde stages lopen, gelden specifieke richtlijnen die in overleg met alle universiteiten worden vastgelegd. De studenten worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van deze specifieke richtlijnen.
 • Indien de verplichte stage vervat zit in een eerstesemestervak, en het afwerken van de stage niet mogelijk is voor sommige studenten binnen de voorziene tijdsperiode, dan kan de stage over het volledige academiejaar gespreid worden.
 • Indien het afwerken van de verplichte stage niet mogelijk is binnen het academiejaar, en de student zit niet in een afstudeerjaar, dan kan de stage (deels) toegevoegd worden aan een ander vak volgend jaar, of kan het vak volgend jaar hernomen worden.
 • Indien het afwerken van de verplichte stage niet mogelijk is binnen het academiejaar, en de student zit wel in een afstudeerjaar, dan wordt samen met de student gezocht naar mogelijkheden voor het afwerken van de stage buiten de reguliere lesweken.
 • Indien de stage als keuzevak werd opgenomen in het 1e semester en het afwerken van de stage niet mogelijk is binnen het academiejaar, is het sterk aangeraden dat de student een ander keuzevak in haar of zijn curriculum opneemt in het 2e semester. Datzelfde geldt voor studenten die een stage gepland hebben als keuzevak in het 2e semester en waarbij het niet zeker is dat die stage zal kunnen doorgaan. Het is sterk aangeraden een ander keuzevak te kiezen en dit voor 28 februari 2021.

Excursies, reizen, evenementen

 • Uitstappen, excursies, evenementen en reizen voor studenten kunnen doorgaan in code rood als deze noodzakelijk zijn om de competenties van het opleidingsonderdeel te realiseren en er geen alternatief mogelijk is. Voor reizen naar het buitenland moet altijd een toestemming worden aangevraagd.
 • Indien onduidelijkheden of voor bijkomende ondersteuning, contacteer veiligheid@UGent.be.  

Permanente evaluatie en examens

 • Niet-periodegebonden evaluaties kunnen on campus georganiseerd worden, met inachtname van de veiligheidsprotocollen voor examens..
 • Voor informatie over evalueren kunnen lesgevers terecht op onderwijstips. Deze tip schetst het globale kader voor on campus en online evalueren in het academiejaar 2020-21 op basis van veelgestelde vragen. De tip gaat eerst in op algemene informatie en daarna op specifiekere richtlijnen voor on campus en online evalueren.
 • Studenten die problemen ondervinden om thuis online evaluaties/examens af te leggen, nemen hiervoor contact op met de lesgever die samen met de faculteit een geschikte oplossing zoekt.
 • Voor studenten in internationale gezamenlijke opleidingen dienen de faculteiten, in overleg met de partnerinstellingen van deze internationale gezamenlijke opleidingen, specifieke afspraken te maken en hun studenten hierover te informeren.
 • Voor vaccinaties die vallen in de examenperiode, zijn er richtlijnen uitgewerkt.

Studiefiches

 • In elke studiefiche werden dit academiejaar de volgende zinnen toegevoegd: Wegens Covid-19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd. Er kan dus afgeweken worden van de gekozen onderwijsvorm, evaluatievorm en evaluatiemodaliteit, maar enkel ten gevolge van de maatregelen van de overheid die verbieden om onderwijsactiviteiten en evaluaties on campus te organiseren. Lesgevers dienen via Ufora eventuele wijzigingen zeer duidelijk aan de studenten mee te delen. Belangrijk is ook te duiden hoe de eindscore voor het opleidingsonderdeel tot stand zal komen (bv. voor welk percentage zal het resultaat van de evaluatie meetellen in de eindscore, hoe ziet de formule voor de eindscoreberekening eruit, …). Lesgevers volgen hiervoor de richtlijnen op onderwijstips.

Opleidingscommissies

 • Het is noodzakelijk dat opleidingscommissies een overzicht houden over de organisatie van de onderwijsactiviteiten en de evaluaties. Dit in functie van de onderwijskwaliteitszorg en met het oog op een coherent beleid en het onder controle houden van de studielast.
 • Bij de beslissingen over practica, labo's, werkcolleges, oefeningen, stages, bachelor- en masterproeven en evaluaties overlegt de opleidingscommissie samen met de kwaliteitszorgmedewerkers, de lesgevers en de studentenvertegenwoordigers om een optimale afstemming te realiseren. Indien er geen consensus kan gevonden worden, wordt de onderwijsdirecteur bij dit overleg betrokken.

Studieplekken

 • Studenten die er nood aan hebben kunnen gebruikmaken van on campus studieplekken. Deze zijn vrij toegankelijk. Een overzicht van de studieplekken kan hier teruggevonden worden.

Ondersteuning

 • Voor studenten is dit een academiejaar dat in bijzondere omstandigheden verloopt. Hetzelfde geldt voor lesgevers. We beseffen ten volle dat sommige studenten het moeilijk hebben en willen hun daarom de nodige ondersteuning bieden. Op de webpagina Wel in je vel vinden studenten een overzicht van talrijke warme initiatieven binnen en rond de UGent. We willen er samen voor zorgen dat studenten voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt - ergens terechtkunnen. We hopen dat studenten niet alleen blijven zitten met hun vragen, zorgen of problemen, maar gebruikmaken van ons hulp- en begeleidingsaanbod.
 • Studenten kunnen met vragen over hun opleiding en hun studie terecht bij hun lesgevers, de opleiding, het monitoraat en de faculteit. Voor alle specifieke vragen over hun opleiding kunnen studenten ook terecht bij de studentenvertegenwoordigers. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen, onduidelijkheden, opmerkingen of dingen die niet lopen zoals het hoort. In deze lijst zijn per opleiding de voorzitter van de opleidingscommissie (een professor) en de studentenvertegenwoordigers voor het academiejaar 2020-21 opgenomen.
 • Studenten kunnen op verschillende plaatsen aan de UGent terecht voor het afdrukken, kopiëren en scannen van documenten. 
 • Lesgevers kunnen via onderwijstips zowel technische als pedagogisch-didactische informatie terugvinden en ook rekenen op facultaire ondersteuning via de medewerkers van het monitoraat en de andere FDO-medewerkers. Met vragen kunnen lesgevers ook altijd terecht op onderwijsondersteuning@ugent.be.