Onderwijs in academiejaar 2021-2022

UPDATE 22 december 2021:

Alle informatie over het afleggen van examens in het eerste semester van 2021-2022 is hier gebundeld.

Maatregelen voor onderwijsactiviteiten tot aan het kerstreces

 • In auditoria en leszalen kunnen de lessen doorgaan in een bezettingsgraad 1 op 5 met mondmasker voor groepen van meer dan 50 personen. Lesgevers kunnen er ook voor kiezen om hun lessen voor deze groepen verder te zetten via online of afstandsonderwijs. 
 • Onderwijs in kleine groepen (50 personen of minder) kan doorgaan met een bezettingsgraad 1 op 2 met mondmasker. In een rotatiesysteem met een bezettingsgraad 1 op 2 betekent dit dat de helft van de studenten voor dit vak on campus les volgen en de andere helft deze les online volgen. Als de capaciteit van het lokaal minstens dubbel zo groot is als de volledige groep (max. 50 studenten) kunnen alle studenten in dit lokaal on campus blijven les volgen. Lesgevers kunnen er ook voor kiezen om hun lessen voor deze groepen verder te zetten via online of afstandsonderwijs. 
 • Een overzicht van de totale pre-corona lokalencapaciteit voor lesactiviteiten en de capaciteit in een bezetting van 1 op 5 kan hier gevonden worden. 
 • De lessen die on campus gegeven worden, worden verplicht live gestreamd en opgenomen
 • We raden de studenten aan om de gestreamde lessen altijd te volgen op het moment dat ze doorgaan, het volgen van de structuur van het uurrooster is heel belangrijk.
 • Labo-oefeningen en practica kunnen doorgaan in een bezettingsgraad 1 op 1 met mondmasker. Hier zijn strikte veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.
 • Voor de organisatie van studieplekken, ook in de bibliotheken, zijn strikte maatregelen vastgelegd.
 • Extracurriculaire activiteiten (excursies, museumbezoeken, enz.) worden opgeschort.

De UGent doet er alles aan om de veiligheid van personeelsleden en studenten on campus maximaal te garanderen.

Alle personeelsleden en studenten hebben de kans gekregen om zich te laten vaccineren en ook internationale studenten hebben de mogelijkheid om zich te laten vaccineren wanneer dit nog niet gebeurd zou zijn.

Studenten of lesgevers dienen in het kader van onderwijs-, evaluatie- en examenactiviteiten niet te beschikken over een COVID Safe Ticket.

Ziekte

Studenten die de bevestiging krijgen dat ze positief testten op COVID-19 moeten de instructies van hun behandelend arts volgen. Ze hoeven geen bijzonder statuut aan de UGent aan te vragen. De normale procedure die voorzien is voor ziekte of overmacht kan gevolgd worden. Alle informatie hieromtrent kan geraadpleegd worden op deze pagina: Wat moet ik doen bij ziekte of overmacht?

Aan UGent-studenten die positief getest zijn op COVID-19, wordt gevraagd om meteen een mail te sturen naar contacttracing@ugent.be, waarin ze hun naam, studentenkaartnummer, opleiding en een telefoonnummer waarop ze bereikbaar zijn, vermelden. In overleg met de studenten worden hun contacten binnen de UGent-context in kaart gebracht, zodat hun in alle discretie de nodige informatie kan bezorgd worden over het risico op besmetting en over de noodzaak tot quarantaine, en snel eventuele bijkomende maatregelen kunnen getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De contact tracing vanwege de overheid zal eveneens opgestart worden voor contacten buiten de UGent-context. We vragen om hier voluit aan mee te werken.

De medewerkers van de UGent gaan met respect voor de privacy met deze informatie om en respecteren steeds de bijbehorende deontologische regels.

Quarantaine

Studenten in quarantaine of isolatie vragen geen bijzonder statuut aan maar volgen de normale procedure die voorzien is voor ziekte of overmacht. Als studenten tijdens de quarantaine- of isolatieperiode verplichte on campus onderwijs- en evaluatieactiviteiten hebben, dan vragen ze hiervoor een quarantaine-attest of afwezigheidsattest aan hun behandelend arts (uitzondering voor de eerstesemesterexamenperiode, zie bovenaan deze pagina) of via de overheidstool

Een online examen tijdens quarantaine of isolatie is mogelijk indien de lesgever hiermee akkoord gaat. Indien een online examen niet mogelijk is kan de student de mogelijkheid nagaan om het examen te verplaatsen. 

De facultaire of institutionele ombudspersoon kan hierin bemiddelen mocht dat nodig zijn. 

Vaccinatie

Wie zich nog wenst te laten vaccineren, kan hiervoor onder andere terecht in het vaccinatiepunt in Flanders Expo of in een vaccinatiecentrum in de buurt van waar je woont. De studentenartsen kunnen geen vaccins toedienen.

Internationale studenten kunnen terecht op https://www.ugent.be/en/administration/welcome/faq-incoming-degree-and-exchange-students voor informatie inzake vaccinatie, testing etc .

Ondanks de vaccinaties komen er nog steeds coronabesmettingen voor.

Testing

Door deze vragenlijst in te vullen kan je inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Heb je milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan je na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. Met deze code kun je ook een quarantaineattest aanvragen bij de overheid.

Ventilatie

Het belang van goede ventilatie werd de voorbije maanden sterk benadrukt. De UGent heeft daarom een groot aantal kwaliteitsvolle CO2-meters aangekocht. Reeds vanaf de start van het academiejaar 2021-2022 wordt de luchtkwaliteit in alle auditoria, leslokalen en practicumlokalen gemonitord met behulp van deze CO2-meters. Op basis van deze monitoring werden reeds maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in verschillende lokalen te verbeteren.

De CO2-meters bevinden zich ter hoogte van de lesgeversdesk met de nodige begeleidende instructies erbij . De CO2-meters werken met 3 kleurcodes (groen, oranje en rood) waarbij de lesgever – afhankelijk van de kleurcode – eventueel dient in te grijpen om de luchtkwaliteit in het lokaal goed te houden of te verbeteren. Bij overschrijding van bepaalde waarden wordt aan de lesgever gevraagd om dit centraal te melden zodat passende opvolgacties genomen kunnen worden. We blijven lesgevers aanmoedigen om elke overschrijding te melden.

Het overschrijden van de drempelwaarden is geen reden tot grote ongerustheid of onmiddellijke stopzetting van de activiteiten in het lokaal. Het is een signaal dat de luchtkwaliteit voor verbetering vatbaar is en betere ventilatie is aangewezen. Oplossingen voor lokalen waar de luchtkwaliteit een probleem vormt/blijft worden per lokaal uitgewerkt. Lesgevers dienen hiervoor niet zelf naar een oplossing te zoeken.

Bij vragen hierover, kunnen lesgevers contact opnemen met CO2melding@ugent.be en/of met de onderwijsdirecteur van hun faculteit.

Mondmaskers 

De richtlijnen van de overheid zijn terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Tot de COVID-19-situatie verbetert en vervolgens stabiliseert, is het dragen van mondmaskers tijdens onderwijs-, evaluatie- en examenactiviteiten verplicht.

Studenten dienen on campus  in auditoria, leslokalen, bibliotheken, studieruimtes en practicumlokalen steeds een mondmasker te dragen, ongeacht de luchtkwaliteit of de mogelijkheid om afstand te houden van elkaar.

Lesgevers moeten tijdens onderwijsactiviteiten geen mondmasker dragen als ze minstens 1.5 meter afstand kunnen houden.

Zowel studenten als personeelsleden dienen ook steeds een mondmasker te dragen in circulatieruimtes (gangen, trappen, liften, ...).

Studieplekken

Op de studieplekken, ook in de bibliotheken, gelden tot het einde van de examenperiode de volgende maatregelen:

 1. Mondmasker verplicht. Het mondmasker mag enkel af om iets zittend te consumeren (eten, drank).
 2. Physical distance (1,5m) bewaren. Zitplaatsen met onderlinge afstand van 1,5m én geschrankt. 
 3. Handhygiëne. Voldoende mogelijkheden om handen te wassen/ontsmetten. 
 4. CO2-monitoring en ventilatie. Het plaatsen van CO2-meters is nodig, zodat de CO2-concentratie constant kan opgevolgd worden. Er moet maximaal geventileerd worden, zodat de CO2-concentratie onder de 900ppm blijft. 
 5. Coronacapaciteit studieplekken. Hou rekening met de coronacapaciteit die bepaalt hoeveel personen gelijktijdig kunnen aanwezig zijn in een lokaal. De coronacapaciteit is afhankelijk van de ventilatiecapaciteit zodat de 900ppm CO2 niet wordt overschreden. 

Bijkomend geldt dat er best wordt gewerkt met een reservatiesysteem. Dit om te verhinderen dat studenten een onnodige verplaatsing maken naar een studielocatie waar dan geen plaats meer blijkt te zijn of om te verhinderen dat men alsnog meer studenten toelaat dan de berekende coronacapaciteit aangeeft.

Lesopnames

Tot aan het kerstreces worden de lessen die on campus doorgaan verplicht live gestreamd en opgenomen. 

In leslokalen met vaste opname-apparatuur kan daarvoor deze apparatuur worden gebruikt.

In leslokalen zonder vaste opname-apparatuur kunnen lesgevers de lessen met de mobiele opnamesets opnemen in combinatie met Zoom of MS Teams. Ga hier na waar je ze kan vinden op jouw faculteit.

De lesopnames worden het hele semester beschikbaar gesteld. In elk geval moeten alle lesopnames beschikbaar zijn vanaf de lesvrije week tot het einde van de tweedekansexamenperiode.

Indien de inhoud van lesopnames van vorig jaar nog actueel is, kunnen lesgevers ook deze opnames ter beschikking stellen van de studenten, als alternatief voor het opnemen van de lessen die dit jaar doorgaan. Lesgevers voegen hiervoor de lesopnames van vorig jaar toe aan de Ufora-cursus van dit jaar. 

Lesopnames van vorig jaar kunnen echter nooit een vervanging zijn van het geheel van de onderwijsactiviteiten van dit jaar. 

Alle informatie m.b.t lesopnames werd hier gebundeld.

Lesopnames en lesmateriaal delen onder studenten

Lees hier de onderwijstip voor lesgevers over wat mag en wat niet mag bij het delen van lesopnames en lesmateriaal onder studenten.

Voor de studenten werd alle informatie m.b.t. wat mag en wat niet mag bij het delen van lesopnames en lesmateriaal hier gebundeld.

Excursies en studiereizen

Gezien de nieuwe maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, wordt het aanbevolen om excursies en studiereizen alleen te laten doorgaan indien ze noodzakelijk zijn om essentiële competenties voor een opleiding of opleidingsonderdeel te verwerven. Voor excursies en studiereizen tot 14/02/2022 wordt aan organisatoren gevraagd contact op te nemen met team Actueel om na te gaan hoe de excursie of de studiereis conform de geldende veiligheidsvoorschriften en reismaatregelen georganiseerd kan worden. 

Internationalisering in 2021-2022

Internationalisering blijft als strategische onderwijsdoelstelling ook in het academiejaar 2021-2022 belangrijk. Wanneer internationale mobiliteit kan, wordt dit gefaciliteerd voor UGent-studenten en buitenlandse studenten. Meer info hieromtrent is te vinden op deze pagina.

Wie contacteren bij vragen?

Alle vragen hierbij mogen gesteld worden aan het Team Onderwijsondersteuning via onderwijsondersteuning@UGent.be

Onderstaande pagina's zijn betrouwbare bronnen van informatie over alle aspecten van het studentenleven, ongeacht de coronamaatregelen.