Onderwijs in academiejaar 2021-2022

Het academiejaar 2021-2022 zal kunnen opstarten met voltijds on campus onderwijs en volledige benutting van leslokalen.

Voor de UGent betekent dit concreet dat onderwijsactiviteiten zonder al te veel beperkende maatregelen worden georganiseerd. Er zal enkel een mondmasker moeten worden gedragen in bepaalde omstandigheden. 

Activiteiten zoals infodagen voor studenten, voorbereidingscursussen of introductiemomenten die in de maand september plaatsvinden, kunnen onder dezelfde voorwaarden plaatsvinden. 

De UGent doet er alles aan om de veiligheid van personeelsleden en studenten on campus maximaal te garanderen. 

Alle personeelsleden en studenten hebben voor de start van het academiejaar de kans gekregen om zich te laten vaccineren en ook internationale studenten zullen de mogelijkheid hebben om zich te laten vaccineren wanneer dit nog niet gebeurd zou zijn. 

Studenten of lesgevers dienen in het kader van (voorbereidende) onderwijsactiviteiten niet te beschikken over een COVID Safe Ticket.

Ventilatie

Het belang van goede ventilatie werd de voorbije maanden sterk benadrukt. De UGent heeft daarom een groot aantal kwaliteitsvolle CO2-meters aangekocht. Vanaf de start van het academiejaar 2021-2022 zal de luchtkwaliteit in alle auditoria, leslokalen en practicumlokalen met behulp van deze CO2-meters gemonitord worden.

De CO2-meters bevinden zich ter hoogte van de lesgeversdesk met de nodige begeleidende instructies erbij . De CO2-meters werken met 3 kleurcodes (groen, oranje en rood) waarbij de lesgever – afhankelijk van de kleurcode – eventueel dient in te grijpen om de luchtkwaliteit in het lokaal goed te houden of te verbeteren. Bij overschrijding van bepaalde waarden wordt aan de lesgever gevraagd om dit centraal te melden zodat passende opvolgacties genomen kunnen worden.

Naar verwachting zullen er in de eerste weken van het academiejaar in bepaalde lokalen bij een hoge bezettingsgraad (te) hoge CO2-concentraties gemeten worden. Tot de studentenaantallen in de lokalen een zekere stabiliteit hebben bereikt – traditioneel na de eerste 2-3 weken van het academiejaar – wordt de luchtkwaliteit intensief gemonitord. Op basis van deze monitoring zullen de bevoegde diensten binnen de centrale administratie nagaan welke maatregelen genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren, wanneer zou blijken dat die ontoereikend is in bepaalde lokalen.

Het overschrijden van de drempelwaarden is geen reden tot grote ongerustheid of onmiddellijke stopzetting van de activiteiten in het lokaal. Het is een signaal dat de luchtkwaliteit voor verbetering vatbaar is en betere ventilatie is aangewezen. De resultaten van de monitoring worden binnen elke faculteit besproken met de decaan en de onderwijsdirecteur. Oplossingen voor lokalen waar de luchtkwaliteit een probleem vormt/blijft zullen per lokaal uitgewerkt worden. Lesgevers dienen hiervoor niet zelf naar een oplossing te zoeken.

Bij vragen hierover, kunnen lesgevers vanaf 27/9 contact opnemen met CO2melding@ugent.be en/of met de onderwijsdirecteur van hun faculteit.

Mondmaskers tijdens onderwijsactiviteiten

Tot de COVID-19-situatie zich verder stabiliseert is het dragen van mondmaskers tijdens onderwijsactiviteiten afhankelijk van de luchtkwaliteit in het lokaal en het wel of niet kunnen respecteren van de afstandsregels.

Bij on campus onderwijsactiviteiten waarbij in de auditoria, leslokalen en practicumlokalen de luchtkwaliteit voldoende hoog is (de CO­2-meterindicatie is groen - de ventilatienorm van 900 ppm CO2 wordt niet overschreden) en de afstandsregel door de aanwezige studenten en lesgever(s) kan worden gerespecteerd (er is 1,5 m afstand tussen de aanwezige studenten en lesgever(s) of de reële bezetting van het leslokaal is maximaal 1:2 waarbij de studenten zich verspreiden over het lokaal), moet geen mondmasker worden gedragen.

Wanneer de luchtkwaliteit niet (meer) voldoende hoog is (de CO2-meterindicatie is oranje of rood - de ventilatienorm van 900 ppm CO2 wordt overschreden) of de afstandsregel door de aanwezige studenten en lesgever(s) niet kan worden gerespecteerd, moet wel een mondmasker worden gedragen.

Lesgevers moeten geen mondmasker dragen als ze minstens 1,5 meter afstand houden.

Het dragen van mondmaskers is verplicht tijdens verplaatsingen in gemeenschappelijke ruimtes, inkomhallen, trappen, liften en gangen wanneer physical distancing (1.5m) niet kan worden gerespecteerd.

Lesopnames

Lesgevers hebben bij volledig on campus onderwijs de autonomie om wel of niet voor opname of streaming én opname van hun onderwijsactiviteiten te kiezen.

In leslokalen met vaste opname-apparatuur wordt het opnemen van lessen aanbevolen. Dit om studenten die niet in de mogelijkheid zijn om de lessen bij te wonen (bv. quarantaine, ziekte, functiebeperking, ...) geen onnodige achterstand te laten oplopen.  Lesgevers die geen lesopnames wensen te maken, kunnen dit doen in samenspraak met de betrokken opleidingscommissie. 

In leslokalen zonder vaste opname-apparatuur kunnen lesgevers, waar mogelijk, de lessen met de mobiele opnamesets opnemen.

Lesgevers kunnen er ook voor kiezen om de lesopnames van vorig jaar ter beschikking te stellen van de studenten, als alternatief voor het opnemen van de lessen die dit jaar doorgaan. Lesgevers voegen hiervoor de lesopnames van vorig jaar toe aan de Ufora-cursus van dit jaar. Daartoe dient de inhoud van deze lesopnames uiteraard nog actueel te zijn.

Lesopnames van vorig jaar kunnen echter nooit een vervanging zijn van het geheel van de onderwijsactiviteiten van dit jaar. 

Lees hier de onderwijstip over lesopnames voor lesgevers.

Voor de studenten werd alle informatie m.b.t. de lesopnames hier gebundeld.

Lesopnames en lesmateriaal delen onder studenten

Lees hier de onderwijstip voor lesgevers over wat mag en wat niet mag bij het delen van lesopnames en lesmateriaal onder studenten.

Voor de studenten werd alle informatie m.b.t. wat mag en wat niet mag bij het delen van lesopnames en lesmateriaal hier gebundeld.

Coronarichtlijnen voor studenten - ziekte en besmetting

Ondanks de vaccinaties zullen ook in het academiejaar 2021-2022 nog coronabesmettingen voorkomen.

De meest recente informatie over vaccinatie, symptomen, testen, quarantaine en isolatie is steeds terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Aan UGent-studenten die positief getest zijn op COVID-19, wordt gevraagd om meteen een mail te sturen naar contacttracing@ugent.be, waarin ze hun naam, studentenkaartnummer, opleiding en een telefoonnummer waarop ze bereikbaar zijn, vermelden. In overleg met de studenten worden hun contacten binnen de UGent-context in kaart gebracht, zodat hun in alle discretie de nodige informatie kan bezorgd worden over het risico op besmetting en over de noodzaak tot quarantaine, en snel eventuele bijkomende maatregelen kunnen getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De contact tracing vanwege de overheid zal eveneens opgestart worden voor contacten buiten de UGent-context. We vragen om hier voluit aan mee te werken.

De medewerkers van de UGent gaan met respect voor de privacy met deze informatie om en respecteren steeds de bijbehorende deontologische regels.

Geen bijzonder statuut nodig

Studenten die de bevestiging krijgen dat ze positief testten op COVID-19 moeten de instructies van hun behandelend arts volgen. Ze hoeven geen bijzonder statuut aan de UGent aan te vragen. De normale procedure die voorzien is voor ziekte of overmacht kan gevolgd worden. Alle informatie hieromtrent kan geraadpleegd worden op deze pagina: Wat moet ik doen bij ziekte of overmacht?

Ook studenten in quarantaine vragen geen bijzonder statuut aan maar volgen de normale procedure die voorzien is voor ziekte of overmacht. Als studenten tijdens de quarantaineperiode verplichte on campus onderwijsactiviteiten hebben, dan vragen ze hiervoor een quarantaine-attest of afwezigheidsattest aan hun behandelend arts. Studenten kunnen ook een verklaring op eer indienen maar die geldt niet voor evaluaties en examens.

Indien de student in de quarantaineperiode evaluaties of examens moet afleggen, dan is een quarantaine-attest of afwezigheidsattest van een arts nodig. Een online examen tijdens de quarantaineperiode is mogelijk, indien de lesgever hiermee akkoord gaat.  Als een online examen niet mogelijk is, dan kan de student deelnemen aan het inhaalexamen binnen de examenperiode. 

De facultaire of institutionele ombudspersoon kan hierin bemiddelen mocht dat nodig zijn. 

Informatie over vaccinatie  

De meeste vaccinatiecentra sluiten binnenkort de deuren. Zo ook het vaccinatiecentrum in Gent (dit sluit op 30/9). Wie zich daarna nog wenst te laten vaccineren, kan hiervoor onder andere terecht in het vaccinatiepunt in het UZ Gent. De studentenartsen kunnen geen vaccins toedienen.

Tevens kan men in Gent de komende weken in de vaccinatiebus terecht om zich nog te laten vaccineren. Dit kan zonder uitnodiging en zonder afspraak. Meer informatie over waar en wanneer men terecht kan in de vaccinatiebus is hier terug te vinden.

Internationale studenten worden persoonlijk geïnformeerd over vaccinatiemogelijkheden.

Internationalisering in 2021-2022

Internationalisering blijft als strategische onderwijsdoelstelling ook in het academiejaar 2021-2022 belangrijk. Wanneer internationale mobiliteit kan, wordt dit gefaciliteerd voor UGent-studenten en buitenlandse studenten. Meer info hieromtrent is te vinden op deze pagina.

Praktische info voor een vlotte start

Onderstaande pagina's zijn betrouwbare bronnen van informatie over alle aspecten van je studentenleven, ongeacht de coronamaatregelen.