Nieuwe IOF-consortia 2018

Het Industrieel Onderzoeksfonds aan de AUGent heeft onlangs vier nieuwe IOF-consortia opgericht.

End-of-Waste

De thematiek rond ‘Resource Recovery’ werd onlangs gestructureerd onder de koepel van het valorisatieconsortium “End-of-Waste” met als doel in te zetten op de vele multidisciplinaire valorisatietrajecten die rond nevenstromen uit landbouw, agro-industrie, voedingsindustrie alsook analoge biologische afval(water)stromen kunnen worden opgebouwd.

Het samenbrengen van een multidisciplinair consortium met 32 gedreven professoren en hun betrokken diensten rond de verwerking en valorisatie van nevenstromen uit de bio-industrie zal een sterk synergistisch effect hebben op het vlak van conceptontwikkeling en –realisatie, wat de valorisatie-initiatieven van UGent in dit domein zal versterken en verbreden en de waardecreatie zal maximaliseren. Meer bepaald kijkt End-of-Waste naar het opzetten van academisch-industriële samenwerkingen rond de opwerking van dergelijke organische-biologische afvalstromen tot waardevolle chemicaliën, energie, materialen en producten die op hun beurt terug inzetbaar zijn in diverse doelsectoren. 

MEDTEG

Universiteit Gent is traditioneel sterk binnen het domein van de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen. Deze technologie werd recent gestructureerd onder de koepel van het valorisatieconsortium “MedTeg”, Medical Device Technology Ghent met als doel in te zetten op de vele multidisciplinaire valorisatietrajecten in de gezondheidstechnologie. Het valorisatiemodel voorziet zowel een interne focus (binnen UGent aligneren van de onderzoekers actief in het veld) alsook een externe focus via het versterken met input van patiëntenverenigingen en zorgactoren (via vertegenwoordiging van UZGent);  met MedTech Flanders en Stad Gent. De focus ligt op het realiseren van trajecten m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen, het bewerkstelligen van toegang tot klinische experten en andere stakeholders (RIZIV, artsen, patiënten,…) en het internationaal op de kaart zetten van de expertise van de Universiteit Gent in het domein van de medische hulpmiddelen.

Machineries & Factories

Universiteit Gent wenst in te zetten op de valorisatie van nieuw ontwikkelde technologieën op gebied van machine-ontwerp, planning van fabrieken en logistieke processen, datacaptatie, -beheer en –analyse, virtualisatie en augmented reality. Deze expertisedomeinen werden recent gestructureerd onder de koepel van een IOF-valorisatieconsortium met als naam “Machineries & Factories” met als doel de uitgebreide onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de AUGent in het domein van de maakindustrie te ondersteunen en de waardecreatie daaruit te maximaliseren.
Het globaal verbindende element tussen deze expertisedomeinen is het applicatiedomein van de maakindustrie Machineries & Factories; i.e. de productie van robuuste en intelligente machines én de productie van machines gebruik makende van efficiënte en agile fabrieken. Naast dit globaal verbindend element, zijn er belangrijke linken tussen de drie expertisedomeinen die verder geëxploiteerd moeten worden. Deze kruisbestuiving tussen deze expertisedomeinen met de maakindustrie als applicatiefocus zal de basis vormen voor de uitbouw van een technologieaanbod met hoge industriële relevantie.

Promotor: prof. dr. Kurt Stockman

ProteinTECH

Het ProteinTECH-consortium integreert de expertise van meerdere complementaire UGent- en VIB onderzoeksgroepen rond technologieontwikkeling in het domein van eiwitanalyse en –productie, met focus op proteomics, eiwit-eiwitinteracties en biofarmaceutica. Het consortium omvat meer dan 100 gedreven onderzoekers in dit snel evoluerende domein. 
Het werkdomein van het ProteinTECH-consortium ligt in de valorisatie van nieuw ontwikkelde technologieën die toelaten om nieuwe biofarmaceutische eiwitten te produceren en om eiwitten en proteomen biofysisch en naar hun functionaliteit te analyseren. Het is de hoofdbedoeling van het IOF ProteinTECH-consortium om de uitgebreide onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van UGent en VIB in het eiwit-technologische en biofarmaceutische veld te ondersteunen en de waardecreatie daaruit te maximaliseren.