Stories @ UGent @ Work

Met Stories @ UGent @ Work brengen we korte, beleidsgerichte analyses. De reflecties bij deze analyses vertolken alleen de visie van de auteur(s). Zij kunnen niet doorgaan als de visie van het hele consortium.

Story @ UGent @ Work 10, 19 mei 2023

De Vlaamse en Belgische arbeidsmarkt in Europees perspectief: 9 opvallende cijfers (Stijn Baert, Els Clays, Axana Dalle, Eva Derous, Marc De Vos, Kristen du Bois, Morien El Haj, Louis Lippens, Eline Moens, Brecht Neyt, Philippe Sterkens, Luc Van Ootegem)

Net zoals vorig jaar brengen we ook dit jaar de gezondheid van de Vlaamse en Belgische arbeidsmarkt in kaart. Dat wil zeggen: verschillende UGent @ Work-professoren en -onderzoekers uit verschillende vakgebieden hebben de nieuwe Eurostat-jaarcijfers doorplozen en de meest opvallende cijfers geduid.

Hieronder een overzicht van de 9 geselecteerde cijfers. Meer informatie over en duiding bij deze 9 cijfers leest u in onze Story.

 • 1. Minder dan 1 op 2 kortgeschoolden in België zijn aan het werk.
 • 2. Werkzaamheidsgraad van niet-EU-27- migranten nergens lager dan in België.
 • 3. Bijna vier op tien niet-EU-27-migranten in België die werken zijn overgekwalificeerd voor hun job.
 • 4. Kloof in werkzaamheid tussen mensen zonder en mensen met een arbeidsbeperking in België op één na hoogste in Europa.
 • 5. Belgische zelfstandigen kennen op één na hoogste aantal werkuren in Europa.
 • 6. Bijna één op twee werklozen in België zijn langdurig werkloos.
 • 7. Inactiviteit onder mannen enkel in Italië en Kroatië hoger dan in België.
 • 8. Eén op drie Belgen tussen 50 en 64 is inactief.
 • 9. Verwachte duur van beroepsleven in België met 34,5 jaar bij laagste van Europa.
 • Ook opvallend. De helft van de andere EU-landen slaagt (wel) in de Belgische en Vlaamse ambitie van een werkzaamheidsgraad van 80% onder 25– tot 64-jarigen.

Klik hier voor de volledige Story.

Story @ UGent @ Work 9, 27 februari 2023

Hoe zouden Vlaamse werknemers zelf het beleid rond hun lonen vormgeven? (Mieke Audenaert, Stijn Baert, Els Clays, Eva Derous, Sam Desiere, Brecht Neyt, Greet Van Hoye, Luc Van Ootegem)

In Story @ UGent @ Work 8 brachten we in kaart hoe Vlaamse werknemers kijken naar hun loon. In Story @ UGent @ Work 9 brengen we in kaart hoe Vlaamse werknemers kijken naar loonbeleid. Dat wil zeggen: wat ze van politici verwachten dat die doen qua beleidswijzigingen met impact op het loon van de Vlaming.

Enkele (van de veel meer) opmerkelijke cijfers die in deze Story aan bod komen:

Vlaamse werknemers willen werken meer doen lonen.

 • 67,4% is voorstander van verlagen van werkloosheidsuitkeringen (#1/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).
 • 66,1% is voorstander van de jobbonus (#2/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).
 • 59,9% is voorstander van verlagen van belastingen op arbeid, gecompenseerd door een minder aantrekkelijk systeem van salariswagens (#4/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).

Vlaamse werknemers zijn tevreden met hoe hun loon tot stand komt.

 • Slechts 7,5% is voorstander van afschaffen van de automatische loonindexering (#19/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).
 • Slechts 10,5% is voorstander van afschaffen van de koppeling van lonen aan anciënniteit (#18/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).
 • Slechts 22,0% is voorstander van afschaffen van collectieve loononderhandelingen (#15/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).

Beleidsmakers die het algemene belang willen nastreven staan voor een uitdaging

 • Wanneer we kijken naar het draagvlak voor beleidswijzigingen opgesplitst naar deelgroepen, zijn Vlaamse werknemers minder vaak voorstander van die beleidswijzigingen die hun deelgroep niet bevoordelen (of die hun deelgroep juist benadelen). Een uitdaging voor beleidmakers die het algemene belang willen nastreven.

Klik hier voor de volledige Story.

Klik hier voor eerste resultaten in Het Laatste Nieuws.

Story @ UGent @ Work 8, 20 februari 2023

Vlaamse werknemers en hun loon: nieuwe cijfers en duiding vanuit onderzoek (Mieke Audenaert, Stijn Baert, Els Clays, Eva Derous, Louis Lippens, Brecht Neyt, Eveline Schollaert, Greet Van Hoye, Luc Van Ootegem, Elsy Verhofstadt, Bart Wille)

In deze Story @ UGent @ Work onderzoeken we (i) hoe tevreden Vlaamse werknemers met hun loon zijn, (ii) hoe belangrijk Vlaamse werknemers hun loon vinden en (iii) hoe open Vlaamse werknemers over hun loon zijn. De meest opmerkelijke cijfers uit deze bevraging worden door 11 professoren en onderzoekers geduid op basis van recent wetenschappelijk onderzoek. Enkele (van de veel meer) opmerkelijke cijfers die in de nieuwe Story aan bod komen:

 • (Slechts) 16,0% van Vlaamse werknemers onderhandelde het afgelopen jaar over hun loon. Nochtans loont onderhandelen over loon: van zij die dat deden, kreeg 69,3% opslag of extra extralegale voordelen.
 • (Slechts) 23,0% van Vlaamse werknemers zou van hun loonpakket inleveren om te werken voor een organisatie met een goede reputatie als werkgever. Vrouwen (26,7%) zouden dit vaker doen dan mannen (20,2%).
 • Vlaamse werknemers vinden drie zaken nog belangrijker in hun job dan brutoloon: (1) werkzekerheid, (2) werk-privébalans en (3) jobinhoud. Vrouwen vinden sociaal contact belangrijker in hun job dan mannen.  Mannen vinden carrièremogelijkheden belangrijker in hun job dan vrouwen.
 • (Slechts) 51,1% van Vlaamse werknemers vindt het gemakkelijk om over hun loon te praten. Oudere werknemers in het bijzonder vinden het moeilijk om over hun loon te praten.
 • (Slechts) 33,7% van Vlaamse werknemers kent het loon van hun beste vriend(in).

Klik hier voor de volledige Story.

Story @ UGent @ Work 7, 31 oktober 2022

Hoe kijken Vlaamse werknemers naar de vierdaagse werkweek? (Stijn Baert, Eva Derous, Kristen du Bois, Louis Lippens, Brecht Neyt, Claudia Rooman, Philippe Sterkens)

De vierdaagse werkweek is een feit. Dat wil zeggen: de maatregel uit de arbeidsdeal is door de federale regering finaal goedgekeurd en wordt eerstdaags gepubliceerd in het Staatsblad. Alle voltijdse werknemers in de privésector kunnen nu aanvragen om hun werkweek op te delen in vier langere in plaats van vijf kortere werkdagen.

UGent @ Work onderzocht de perceptie van Vlaamse werknemers ten opzichte van die vierdaagse werkweek aan de hand van een bevraging bij een representatieve steekproef van 1.008 Vlaamse werknemers. De resultaten van dat onderzoek leest u in onze nieuwe Story @ UGent @ Work. Enkele (van de veel meer) opmerkelijke cijfers die daar aan bod komen:

1. 37% van wie nu voltijds werkt, acht het waarschijnlijk aan de slag te gaan in de vierdaagse werkweek.

2. Van wie deeltijds werkt, overweegt 24% om (terug) voltijds aan de slag te gaan, met dank aan de vierdaagse werkweek. Onder deeltijdse werknemers jonger dan 45 jaar loopt dit zelfs op tot 35%! Ook wie een hoog burn-outrisico heeft, is meer geneigd om aan de slag te gaan in de vierdaagse werkweek.

3. Van de vierdaagse werkweek verwachten Vlaamse werknemers volgens ons onderzoek dat het zal helpen om thuis makkelijker te ontspannen, de werk-privébalans te verbeteren en persoonlijke relaties te verbeteren.

Klik hier voor de volledige Story.

Klik hier voor eerste resultaten in Het Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad.

Werkgevers mogen de aanvraag voor een vierdaagse werkweek, die we dus massaal verwachten, enkel gemotiveerd afwijzen. Met UGent @ Work steken we de hand uit naar bedrijven. Dat wil zeggen: we bieden hen aan om UGent @ Work gratis de impact van de maatregel bij hen te laten evalueren.

Geïnteresseerd? Kom hier nog meer te weten over dit initiatief!

Story @ UGent @ Work 6, 24 juni 2022

Welzijn op het werk in Vlaanderen: nieuwe cijfers en duiding vanuit onderzoek (Stijn Baert, Els Clays, Eva Derous, Kristen du Bois, Louis Lippens, Shana Mertens, Brecht Neyt, Claudia Rooman, Eveline Schollaert, Philippe Sterkens, Luc Van Ootegem, Elsy Verhofstadt)

Naar aanleiding van onze Summer School rond welzijn op het werk namen we een bevraging af bij een representatieve steekproef van 1.009 Vlamingen om na te gaan hoe het gesteld is met het welzijn op het werk van de Vlaamse werknemer. In deze Story @ UGent @ Work bespreken we de meest opmerkelijke cijfers en duiden die vanuit recent wetenschappelijk onderzoek. Enkele cijfers die we bespreken:

 • 28,4% geeft aan dat ze meer werk hebben dan ze goed kunnen doen;
 • 25,9% geeft aan thuis moeilijk tot rust te kunnen komen omdat ze zich druk maken over hun werk;
 • 21,6% geeft aan dat het aantal vergaderingen dat ze (moeten) bijwonen hen belemmert om hun werk af te krijgen;
 • 37,2% van degenen die voltijds werken geven aan dat ze waarschijnlijk aan de slag zouden gaan in het stelsel van de voltijdse vierdaagse werkweek zoals recent besloten door de federale regering;
 • 23,9% van degenen die deeltijds werken geven aan dat ze waarschijnlijk terug voltijds zouden gaan werken in het stelsel van de vierdaagse werkweek;
 • en nog véél meer.

U leest het allemaal in Story @ UGent @ Work 6.

Klik hier voor de volledige Story.

Klik hier voor eerste resultaten in Het Laatste Nieuws.

Story @ UGent @ Work 5, 25 mei 2022

Inactiviteit onder migranten in België (Stijn Baert, Eva Derous, Bert George, Louis Lippens, Greet Van Hoye, Brecht Neyt en Sarah Van Hoof)

Op 3 mei 2022 publiceerden we een Story @ UGent @ Work omtrent inactiviteit (i.e. personen die noch werken, noch werk zoeken) in België, op basis van de nieuwste Eurostat-cijfers. Dit kreeg toen brede aandacht in de media en in de communicatie van verschillende beleidsmensen, zoals parlementairen, partijvoorzitters en regeringsleden.

Een vraag die bleef terugkeren, was hoe de hoge inactiviteit onder personen met een migratieachtergrond te verklaren. Hoeveel procent van de Belgische inactiviteit maken deze migranten precies uit? Wat betekent dit in absolute aantallen? Hoe zit het met de verdeling naar geslacht en naar de Belgische gewesten? Maar ook: wat zijn de laatste cijfers van het opleidingsniveau van deze migranten, i.e. dé voorspeller van arbeidsmarktkansen, in vergelijking met het buitenland?

U leest het allemaal in Story @ UGent @ Work 5.

Klik hier voor de volledige story.

Story @ UGent @ Work 4, 3 mei 2022

Inactiviteit in Europa en de Belgische gewesten (Stijn Baert en Louis Lippens)

De ambitie om de werkzaamheidsgraad te verhogen is in ons land een rode draad doorheen de regeerakkoorden op federaal en gewestelijk niveau. Om die ambitie waar te maken, kan het beleid zich richten op de activering van werkzoekenden en inactieven. Die laatste groep is duidelijk de grootste. Toch is er veel minder aandacht voor hen. Een nieuwe Story @ UGent @ Work brengt hier vandaag verandering in.

 Hoe hoog is ons percentage inactieven in vergelijking met de andere landen? Verbeteren we in de ranking of verslechteren we? Wat zijn de redenen voor inactiviteit? Om hoeveel duizenden mensen gaat het? Zit de problematiek vooral bij vrouwen of bij mannen? Hoe zit het met inactiviteit onder personen met een migratieachtergrond? En wat zijn de verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië?

 U leest het allemaal in Story @ UGent @ Work 4.

Klik hier voor de volledige Story.

Story @ UGent @ Work 3, 6 september 2021

Werkgelegenheidsconferentie federale regering: zes voorstellen van werkexperten uit verschillende disciplines (Luc Van Ootegem, Elsy Verhofstadt, Bart Cockx, Sam Desiere, Stijn Baert, Els Clays, Bart Wille, Filip De Fruyt)

Voorstel 1. Laat partners aan elkaar pensioenrechten doneren (prof. dr. Luc Van Ootegem en prof. dr. Elsy Verhofstadt)

Voorstel 2. Schrap loonlastverminderingen voor oudere werknemers (prof. dr. Bart Cockx en dr. Sam Desiere)

Voorstel 3. Verlaag pensioenopbouw bij langdurige werkloosheid (prof. dr. Stijn Baert)

Voorstel 4. Voer deeltijds pensioen pas in na grondig studiewerk (om averechtse effect te vermijden) (prof. dr. Bart Cockx)

Voorstel 5. Zorg ervoor dat ouder wordende werknemers met fysiek actieve jobs hun inspanningen zelf meer kunnen controleren (prof. dr. Els Clays)

Voorstel 6. Gebruik wetenschappelijk onderbouwde tools om oudere werknemers te heroriënteren (prof. dr. Bart Wille en prof. dr. Filip De Fruyt)

Klik hier voor de volledige story.

Story @ UGent @ Work 2, 17 februari 2021

Welk draagvlak is er bij de Vlaming voor 24 hangende arbeidsmarkthervormingen? (Stijn Baert en Brecht Neyt)

Kernreflecties.

1. Onze enquête bij een toevalssteekproef van Vlaamse burgers van minstens 18 jaar leert dat er een groot draagvlak is voor maatregelen die de Vlaamse Regering plant: (verplichte) opleiding en gemeenschapsdienst voor (tijdelijk) werklozen en … de jobbonus.

2. Daarentegen is er weinig draagvlak voor hervormingen die – de wel erg gewenste – verhoging van het minimumpensioen moeten realistisch maken. Dit maakt de eindeloopbaandiscussie die de regering De Croo wil voeren geen evidente. Voor het geplande opvoeren van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude is daarentegen wel een groot draagvlak.

3. Een enigszins verrassend laag draagvlak is er voor maatregelen die de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt moeten versterken: quota voor vrouwen in raden van bestuur van privébedrijven en meer ouderschapsverlof voor koppels waar de partners dit verlof gelijkmatiger verdelen.

Klik hier voor de volledige Story.

Klik hier voor eerste resultaten in Knack.

Klik hier voor de gepubliceerde IZA policy paper.

Story @ UGent @ Work 1, 16 februari 2021

Welke thema’s rond werk en arbeidsmarkt vindt de Vlaming prioritair voor verder onderzoek? (Stijn Baert en Brecht Neyt)

Kerninzichten.

1. Onze enquête bij een toevalssteekproef (en een gemakssteekproef) van Vlaamse burgers van minstens 18 jaar leert dat thema’s rond welzijn op het werk (met inbegrip van werkbaar werk en burn-out) voor hen prioritair zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek.

2. Meerdere respondenten gaven spontaan aan dat pesten op het werk meer aandacht verdient in wetenschappelijk onderzoek.

3. Van de 20 voorgelegde thema’s scoren migratie op de arbeidsmarkt en genderverschillen op de arbeidsmarkt opvallend laag qua prioriteit.

Klik hier voor de volledige Story.