Geoloog of Ingenieur Geoloog (m/v/x) met ervaring in radar interferometrie en/of grondbewegingen voor het LASUGEO-project

(03-04-2020) De operationele directie Aarde en Geschiedenis v.h. Leven en GSB (KBIN Brussel) zijn op zoek naar een Master geologie / Ingenieur Geoloog met kennis van ArcGIS en geodetische instrumenten

De operationele directie Aarde en Geschiedenis van het Leven en de Geologische Dienst van België (GSB) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) gelegen te Brussel zijn op zoek naar een jonge Master in geologie of een jonge Ingenieur Geoloog zonder ervaring met goede kennis van ArcGIS en geodetische instrumenten.

Context

Deze vacature maakt deel uit van het Brain 2019-2024 project gefinancierd door het Belgische wetenschapsbeleid (Belspo) genoemd « monitoring LAnd SUbsidence caused by Groundwater exploitation through gEOdetic measurements » (LASUGEO).

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een gerenommeerd onderzoeksinstituut dat een zeer uitgebreide waaier van disciplines omvat zoals biologie, geologie, oceanografie, taxonomie, paleontologie en ecologie.

De Operationele directie Aarde en Geschiedenis van het Leven is het belangrijkste onderzoekscentrum gewijd aan Aardwetenschappen (geologie, paleontologie en archeologie) in België met ongeveer 65 onderzoekers.

De Belgische Geologische Dienst (BGD), opgericht in 1896, is een sleutelonderzoekscentrum voor geologie en mineralogie, waar zowel projecten als fundamenteel en toegepast onderzoek verricht worden. Op Europees niveau is de BGD eveneens een actief lid van EuroGeoSurveys en van de Europese Federatie van Geologen. De BGD neemt deel aan talrijke Europese, nationale en regionale projecten die betrekking hebben op verschillende thema’s. Radarinterferometrie en het gebruik ervan om grondbewegingen te meten met behulp van Europese radarsatellieten is een krachtig instrument dat op het hele Belgische grondgebied wordt toegepast via nationale of internationale wetenschappelijke projecten, bij expertise voor bedrijven of voor individuen.

Het LASUGEO-project: 

De thematiek van verzakkingen (subsidentie) veroorzaakt door menselijke activiteiten en door de winning van grondwater is meer en meer van belang in deze tijden van wereldwijde klimaatverandering.

Pas in de afgelopen decennia zijn duidelijke causale verbanden tussen pompen en bodemdaling aangetoond. Dit soort geologische risico’s worden vaak genegeerd of onderschat. Het LASUGEO-project heeft tot doel verschillende gevallen van landbewegingen te bestuderen die verband houden met een overexploitatie van ondergrondse watervoorraden. Het meten van deze bewegingen wordt vergemakkelijkt door radarbeelden en radarinterferometrie. Deze stellen ons in staat om de bewegingen van de ondergrond op millimeter schaal op te volgen via de miljoenen punten of permanente receptoren. Deze gegevens, die sinds 1992 historisch voor het hele Belgische grondgebied beschikbaar zijn en die zullen verworven worden via de huidige Sentinel-satellieten, zullen het mogelijk maken om verschillende gebieden in Vlaanderen, Wallonië en in de regio tussen België en Duitsland te bestuderen met behulp van verschillende geodetische gegevens (GPS-stations, interferometrie radar, gravimetrie).

Door het in kaart brengen, via historische analyse van bewegingen door middel van tijdreeksen en door monitoring van deze bewegingen tijdens de loop van het project zal het mogelijk zijn de omvang en intensiteit van deze grondbewegingen vast te stellen.

De hydrogeologische studie (hydrogeologische modellering en de bijbehorende 1D geo-mechanische studie) zal het mogelijk maken om kwetsbaarheidskaarten op te stellen die verband houden met het potentiële risico voor de civieltechnische infrastructuren in deze gebieden, om de toekomstige evolutie van deze grondbewegingen in te schatten, een beheerplan voor te stellen voor de natuurlijke hulpbronnen (d.w.z. grondwater) van de bijbehorende watervoerende lagen in relatie met waterdistributiebedrijven in het kader van een duurzame ontwikkeling van de waterbehoeften voor steden en/of industriële projecten.

Taken

 • De studie van de subsidentie in de België-Duitsland regio door middel van verschillende geodetische technieken (radar interferometrie, GPS-stations, gravimetrie) in relatie tot de hydrogeologische omstandigheden.
 • Het werk vereist regelmatige veldcampagnes om gegevens te verzamelen, zowel in België als in het buitenland (Duitsland). Rijbewijs-B vereist.
 • De doctoraatsthesis zal gerealiseerd worden in 4 jaar (2020-2024) gezamenlijk tussen de Universiteit van Luik binnen de onderzoekseenheid Urban and Environmental Engineering, met inbegrip van de eenheid "Hydrogeologie en environmental-geologie" en de Belgische Geologische Diens (GSB-KBIN) te Brussel. De promotor aan de Universiteit van Luik zal Prof Alain Dassargues zijn en de copromotor Dr. Xavier Devleeschouwer.
 • Een thesis commissie zal de vooruitgang van de doctoraatstudent opvolgen en de voortzetting van het werk valideren.
 •  De doctoraatsstudent zal zich moeten inschrijven in het doctoraatsprogramma, zodat hij nieuwe theoretische of technische vaardigheden kan verwerven waardoor hij zijn expertise kan ontwikkelen en de wetenschappelijke activiteiten valideren die uit zijn onderzoek voortvloeien.

DIPLOMA

Een wetenschappelijk Masterdiploma (Master – 120 ECTS) in geologie of geologisch Ingenieur met een oriëntatie gerelateerd aan geodetische tools (satellietbeelden, geomatica).

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • Kennis van en gebruik van GIS en bij voorkeur ArcGIS, beheer van bijbehorende databases
 • Kennis van of gebruik van de radar interferometrie techniek zoals PSInSAR is een troef, zo niet is expertise in één of meer van de volgende disciplines een pluspunt: hydrogeologie, bodemgeomechanica, meting van grondbewegingen via het gebruik van GPS-stations en/of gravimetrie, modelleertools.
 • Praktische kennis en kennis van de procedures van digitalisering en vectorisering van cartografische gegevens en historische documenten binnen ArcGIS.
 • Kennis van het Engels (geschreven/gesproken).

GENERIEKE COMPETENTIES

 • Assertiviteit en gevoel voor teamwerk door nauwe samenwerking met andere geologen/partners die bij het project betrokken zijn
 • Enthousiasme voor toegepast onderzoek

PLUSPUNTEN ZIJN

 • De kennis van een van beide landstalen (nl/fr) is een pluspunt.

Wij bieden

 • Het gaat om een contract van bepaalde duur van 4 jaar gewijd aan de voltooiing van een proefschrift binnen het LASUGEO-consortium.
 • De startdatum van het proefschrift moet binnen het eerste semester 2020 en uiterlijk op 1 juli 2020 liggen.
 • Verloning volgens het wettelijke barema voor een graad SW1 zonder anciënniteit voor het wetenschappelijke personeel aan de federale overheid, gepubliceerd bij de Belgisch staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2010/06/02/2010021068/moniteur) K.B. 02 06 2010 (publicatie 10 06 2010).
 • De werkplaats is het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29,1000 Brussel tezamen met de Dienst Hydrogeologie en environmental-geologie van de Universiteit van Luik, bij Sart Tilman.
 • Openbaar vervoer wordt betaald door de werkgever en er is en de mogelijkheid van een fietspremie tussen de woon- en werkplaats.

Solliciteren

Stuur je motivering en CV per e-mail voor 11 mei 2020 (om 13 uur) ter attentie van Dr Xavier Devleeschouwer naar het adres

xdevleeschouwer@naturalsciences.be

Een mondeling en praktisch interview zal voor de geselecteerde kandidaten plaatsvinden in het begin van Juni 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen in inperkingsmaatregelen met betrekking tot Covid-19).

Heeft u vragen? Stuur een mail naar de verantwoordelijke geoloog: Dr. Xavier Devleeschouwer.

Meer info: