Onderwijsevaluaties

In het onderwijs- en examenreglement is vastgelegd hoe de evaluatie van het onderwijs van de studenten aan de UGent is opgevat en dient te gebeuren.

"De evaluatie door studenten is één van de elementen van de interne kwaliteitscontrole en -bewaking van het onderwijs aan de UGent. In het evaluatieproces worden diverse aspecten van de organisatie en de onderwijsverstrekking beoordeeld op efficiëntie en effectiviteit, met het oog op functionele bijsturingen. De evaluatie is specifiek gericht op het leveren van concrete feedback over opleidingsonderdelen en opleidingen. Deze feedback is niet alleen gericht aan de lesgevers, maar ook aan de opleidingscommissies en de kwaliteitscel onderwijs (KCO) van de faculteit, met de bedoeling hen in staat te stellen gerichte aanpassingen aan te brengen of voor te stellen.

De resultaten van de evaluatie worden per faculteit verwerkt door de betrokken kwaliteitscel onderwijs, die tevens instaat voor de vertaling van de resultaten naar de onderwijspraktijk."

Het onderwijs- en examenreglement stelt verder dat elke lesgever minstens om de drie jaar geëvalueerd moet worden.

Organisatie

De concrete organisatie van de onderwijsevaluatie wordt toevertrouwd aan de kwaliteitscel onderwijs (KCO) van de Faculteit.

Vanaf academiejaar 2007-2008 wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die een gemeenschappelijke itemset bevat voor alle faculteiten, zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur in haar vergadering van 14 september 2007. Zij legde ook de minimale relevantiedrempels voor de onderwijsevaluaties vast.

Het volledige proces van onderwijsevaluaties verloopt als volgt:

  • De studenten vullen de vragenlijsten in.

  • De lesgevers kunnen de resultaten van de bevraging die op henzelf betrekking hebben inkijken. Als zij dat willen kunnen ze hun reacties toevoegen.

  • De evaluatiecommissie analyseert de antwoorden van de studenten en stelt per opleidingsonderdeel en per docent een voorlopig syntheserapport op. Deze evaluatiecommissie bestaat uit de onderwijsdirecteur en de OC-voorzitter van de opleiding, aangevuld met een AAP-lid en een student uit de KCO. Het voorlopige syntheserapport is een samenvatting van wat door de evaluatiecommissie als statistisch relevant wordt beoordeeld. Op basis hiervan kan de betrokken opleidingscommissie(s) en/of de lesgever(s), op initiatief van de evaluatiecommissie, eventueel worden bevraagd.

  • De opleidingscommissie wordt in kennis gesteld van de voorlopige syntheserapporten en wordt belast met de verdere opvolging ervan. In deze fase bestaat haar taak erin om de vragen van de evaluatiecommissie te behandelen en te adviseren over de voorlopige syntheserapporten. De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de verdere opvolging van de voorlopige syntheserapporten. Daarmee wordt een aanzet tot kwaliteitsverbetering van de opleiding, uitgaande van de studentenpopulatie, concreet gemaakt. De opleidingscommissie informeert de KCO over de opvolging van de aandachtspunten.

  • De KCO stelt de definitieve syntheserapporten en de evaluatiescores op, gebaseerd op de voorlopige syntheserapporten, de voorlopige evaluatiescores, de eventuele reacties van de lesgevers en de adviezen van de opleidingscommissies. Hiervan worden de lesgevers, de opleidingscommissies en de vakgroepvoorzitters in kennis gesteld.

  • De syntheserapporten worden ook opgevraagd door de decaan en door de facultaire commissies, belast met de voorbereiding van benoemingen of bevorderingen van het ZAP, met het oog op het samenstellen van de dossiers van de kandidaten.

De aanwezigheid van studenten in de evaluatiecommissies, opleidingscommissies en de KCO verzekert de studenten van participatie aan alle stappen binnen het proces van kwaliteitsbewaking van het onderwijs. Op deze manier is er een onmiddellijke terugkoppeling van het ganse verloop van het evaluatieproces naar de studentenpopulatie. Het spreekt evenwel voor zich dat elkeen die betrokken is bij de evaluatie gebonden is aan discretieplicht.

Over 2008-2009

De bevraging wordt elektronisch afgenomen. De studenten krijgen hiertoe een uitnodiging op hun UGent-emailadres. Dit bericht bevat een link naar een toepassing waarin ze de vragenlijsten kunnen invullen voor de vakken in hun eigen curriculum. Er worden verschillende herinneringen gestuurd en op Minerva gezet.

Mei 2009: evaluaties door de studenten van de vakken van het eerste semester in de bacheloropleidingen en de reguliere masteropleidingen.  De lijst van te evalueren vakken werd opgesteld door de opleidingscommissies.

Juni 2009: evaluaties door de studenten van alle vakken van het tweede jaar master van Master of Nematology, in Master of Statistical Data Analysis, Postgraduate studies in Biosafety in Plant Biotechnology, Postgraduate studies in Meteorology and Numerical Weather Prediction, Erasmus Mundus Master in Marine Biodiversity and Conservation, Erasmus Mundus Master in Nematology.

Oktober/november 2009: evaluaties door de studenten van de vakken van het tweede semester in de bacheloropleidingen en de reguliere masteropleidingen.  De lijst van te evalueren vakken werd opgesteld door de opleidingscommissies.

Over 2007-2008

De onderwijsevaluaties worden bij aanvang van het academiejaar 2008-2009 uitzonderlijk op papier georganiseerd voor een selectie van vakken. Het beantwoorden van de vragenlijsten gebeurt op een optisch verwerkbaar formulier. De verwerking ervan gebeurt door een centrale dienst en de numerieke gegevens worden overgemaakt aan de Onderwijsdirecteur. De antwoorden op de open vragen worden verwerkt binnen de Logistieke Dienst Onderwijs. De verdere opvolging van de onderwijsevaluaties verloopt volgens dezelfde stappen als de voorgaande jaren. Het is de bedoeling dat vanaf academiejaar 2008-2009 de evaluaties opnieuw via een elektronische vragenlijst kunnen verlopen.