Facultaire Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek (FCWO)

De FCWO van de faculteit Wetenschappen biedt op verschillende manieren financiële ondersteuning aan onderzoekers. Zij beheert twee fondsen.

Vragen m.b.t. de werking van het FCWO of aanvragen voor ondersteuning worden gericht aan Sofia De Sutter.

Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds

Dit fonds omvat

 • het mobiliteitskrediet voor AAP en OAP en
 • kredieten voor verblijf van buitenlandse onderzoekers
 • sabbaticals (draaiboek)

Aanvragen dienen steeds via de vakgroep te verlopen. De modaliteiten zijn beschreven in het facultair reglement, dat steunt op het universitair reglement.

Formulier voor de reiskredieten

Facultair Ondersteuningsfonds (overhead)

Dit fonds kan op aanvraag van een ZAP-lid aangesproken worden voor ondersteuning bij

 • de organisatie van wetenschappelijke samenkomsten
 • apparatuur en uitrusting
 • publicatiekosten
 • een lening voor werkingskosten voor een doctorandus

Op initiatief van het decanaat wordt dit ook gebruikt voor

 • ondersteuning van het doctoraatssymposium
 • een tweejaarlijkse oproep voor voorstellen voor de aanschaf van nieuwe onderzoeksapparatuur.
  Sjabloon oproep 2019

Bestedingsmodaliteiten Facultair Ondersteuningsfonds (overhead)

Organisatie  van wetenschappelijke samenkomsten met internationaal karakter (congres, symposium, andere) in België

Een tussenkomst kan enkel worden verkregen nadat door een ander subsidiërend organisme, dat een wetenschappelijk advies kan formuleren (FWO, EG, andere), financiële steun wordt toegezegd. De aanvrager voor een toelage bij het Facultair Onderzoeksfonds is (één van de) hoofdorganisator(en). De helft van de gemaakte onkosten kan worden vergoed na het binnenbrengen van de bewijsstukken van de gemaakte kosten. Er wordt tot maximaal 2500 EUR tussengekomen.

Bij het niet-voldoen aan de algemene voorwaarden kan het facultair onderzoeksfonds de aanvraag ontvankelijk verklaren als :

 • de commissie in het bezit wordt gesteld van hetzij een kopij van de aanvraag aan het FWO, hetzij, in het geval een aanvraag bij het FWO onontvankelijk zou zijn, het (ingevulde) aanvraagformulier zoals het FWO vereist. Hierdoor beoogt de commissie in staat te worden gesteld het belang van de wetenschappelijke bijeenkomst en het belang van de Gentse organisator in te schatten;
 • dat belang kan worden ingeroepen om de bijeenkomst in het buitenland te organiseren.

Ondersteuning van literatuur-gerelateerde uitgaven

Het jaarlijks toe te kennen bedrag voor de faculteit  ten behoeve van 'publicaties' is 60 000 euro; deze wordt verdeeld onder de vakgroepen a rato van het aandeel ZAP-leden per vakgroep. De tegemoetkoming dient uitsluitend ter covering van de gedeclareerde publicatiekosten, abonnementskosten, aankoop van publicaties, dus in het algemeen literatuur-gerelateerde uitgaven, en geenszins voor kosten voor onderzoek. De eventuele saldo's gaan terug naar het fonds.

Ondersteuning van apparatuur en uitrusting

Hierbij gaat het om onverwachte onkosten voor bijvoorbeeld herstelling.

De vraag is vergezeld van een motivering, waaruit o.a. moet blijken dat de omstandigheid die de herstelling tot gevolg heeft redelijkerwijze niet kon vermeden worden en dat herstelling noodzakelijk is. Dit laatste kan gestaafd worden door het voorleggen van output van wetenschappelijk onderzoek die het apparaat mogelijk heeft gemaakt.

De FCWO zal ook de leeftijd van het apparaat in beschouwing nemen. Er is een franchise van 2500 EUR. Maximaal 10000 EUR.

Een lening van werkingskosten ten behoeve van een doctorandus

Dit is op te vatten als prefinanciering van de subsidie van 5000 EUR die door de universiteit wordt toegekend bij afwerking van dat doctoraat, mits aan de publicatiecriteria is voldaan. Deze lening heeft als bedoeling de afwerking van het doctoraat mogelijk te maken.

Samenstelling en verslagen