Facultaire procedure doctoraat-doctoraatsopleiding-(joint)PhD

Geen promotor gekend bij moment van aanvraag

Bij spontane aanvragen van buitenlandse studenten waarvan er geen contacten zijn gelegd met een UGent promotor dient de student een bericht te sturen naar internationalstudents@UGent.be . De student dient te vermelden tot welke opleiding hij/zij wenst toegelaten te worden.

Vanuit DOWA/3 krijgt de student elektronisch een application form toegestuurd. Eens de prospectdoctorandus/a de ingevulde application form heeft teruggestuurd maakt DOWA/3 een dossier op dat wordt doorgestuurd naar de FSA.

De FSA stuurt op haar beurt het dossier door naar de betrokken opleidingscommissie met de vraag om het dossier te adviseren.

Het advies wordt door de FSA aan DOWA/3 over gemaakt.

De uiteindelijke beslissing ligt bij de Rector die de letter of admission of de negatieve beslissing naar de betrokken student doorstuurt.

Promotor gekend bij moment van aanvraag (op basis van buitenlands diploma)

In het geval de promotor een buitenlandse student wenst te begeleiden bij een doctoraatsproefschrift is de snelste procedure het opstarten van de PhD-wizard.

Simultaan met het initiëren van de wizard dient de promotor het dossier voor te leggen aan de betrokken opleidingscommissie.

In het geval van een positieve evaluatie dient het advies samen met het door de promotor ondertekende inschrijvingsformulier Application for the first enrolment for the Doctorate and the Doctoral Training Programme te worden doorgestuurd naar de FSA.

Het inschrijvingsformulier wordt door de FSA doorgestuurd naar DOWA/3 die op haar beurt controleert of de student in kwestie alle noodzakelijke documenten heeft ingediend.

De uiteindelijke beslissing ligt bij de Rector die de letter of admission naar de betrokken student doorstuurt.

De student wordt tevens uitgenodigd om het inschrijvingsformulier te ondertekenen bij DOWA/3.

Joint PhD

Elke aanvraag voor een Joint PhD gebeurt via jointphd@UGent.be .

De doctorandus/a dient op de rol te zijn ingeschreven op het moment van de aanvraag.

DOWA/3 neemt contact op met de partnerinstelling(en) met het oog op het samenstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

De uiteindelijke overeenkomst wordt doorgestuurd naar de FSA die het na screening ter agendering voorlegt aan de faculteitsraad.

Bij goedkeuring van de overeenkomst wordt deze ter ondertekening voorgelegd aan de betrokken promotor, doctorandus/a en de decaan.

De FSA stuurt de gedeeltelijk ondertekende overeenkomst door naar DOWA/3 die verder instaat voor de ondertekenronde.

Elke betrokken partij ontvangt na afloop van de ondertekenronde een originele overeenkomst.