Ontwikkeling van een bio-ruimte en digitale leeromgeving als platform voor zelfstudie

Project: Na de recente evaluatie van de bacheloropleiding Biologie werd door studenten de dringende nood geventileerd om de praktische veldkennis van inheemse flora en fauna diepgaander te onderwijzen. Studenten ondervinden immers dat deze basiskennis essentieel is voor de doorstroming naar brede biologische beroepsvelden (o.a. studiebureaus, overheden, onderzoeksinstellingen) maar dat ze ook essentieel is om als onderzoeker geschikte modelsystemen te ontwikkelen voor verder onderzoek. Omdat zowel de middelen (personeel) als het tijdsbestek (een beperkt aantal excursies en stages) niet toelaten zulke kennis diepgaander te onderwijzen, is verdere zelfstudie noodzakelijk. Deze zelfstudie kan echter niet gebeuren zonder het voorzien van een digitale leeromgeving en een ruimte waar de noodzakelijke basiswerken en apparatuur ter beschikking zijn. Onderwijskundig wordt hierbij tegemoet gekomen aan het flexibiliteitsprincipe aangezien studenten zelf het tijdstip, het tempo en/of de vorm van het aanleren van de soortenkennis kunnen bepalen en daardoor hun studie gemakkelijker op hun eigen situatie kunnen afstemmen.


Hoofddoelstelling van het project is het aanbieden van een platform waarbij studenten zich kunnen toeleggen op het zelfstandig verwerven van een grondige soortenkennis. In eerste instantie zal een elektronisch portaal opgericht worden, waarbij digitale sleutels en basiswerken ter beschikking gesteld worden van de studenten. In tweede instantie zal een bioruimte in het huidige Museum voor Dierkunde ingericht worden waar studenten op zelfstandige manier de meest recente identificatiewerken kunnen raadplegen voor het op naam brengen van door henzelf verzamelde organismen, alsook kunnen beschikken over de noodzakelijke optische apparatuur en referentiecollecties. De inrichting van deze bioruimte in het Museum voor Dierkunde zal daarenboven zorgen voor een kruisbestuiving tussen collectiebeheer en onderwijs, door de aanrijking van de collectie en het referentiemateriaal voor zelfstudie. Op vooraf vastgelegde momenten zal deze bioruimte bemand worden door specialisten in de verschillende taxonomische groepen, aan wie de studenten hun problemen m.b.t. identificatie kunnen voorleggen.


Contactpersonen: Dries Bonte, Dominique Adriaens