Promotie van weblectures binnen de Faculteit Wetenschappen

Project

In 2010 was er een onderwijsinnovatieproject binnen de faculteit wetenschappen rond het aanbieden van lessen onder de vorm van weblectures (elektronische lesopnames waarin een combinatie van lesgever en PowerPoint presentatie te zien is). Weblectures zijn ideaal om moeilijke basisbegrippen of bepaalde concepten uit te leggen en in de leeromgeving kan je er bovendien opdrachten of zelftoetsen aan koppelen. Op die manier worden de studenten gestimuleerd om actief deel te nemen aan het leerproces.
Met dit voorliggend project is het de bedoeling om de drempels rond weblectures verder weg te werken door een meer intensieve begeleiding. Daarnaast willen we een grondige evaluatie maken van verschillende aspecten van weblectures: zowel functioneel als onderwijskundig. Zo willen we nagaan hoe deze lesopnames gebruikt worden als leerobjecten: hoe vaak en hoeveel worden weblectures bekeken, waarom hebben de studenten er gebruik van gemaakt, …
Daarnaast zouden wij ook didactische ondersteuning willen bieden bij het inzetten van weblectures: welke zijn onderwijskundige toepassingen van weblectures, die het interactief en/of activerend leren stimuleren (aanreiken van goede voorbeelden van lesgevers), wat is een goed scenario,… Het is immers belangrijk om te bedenken welke doelen met een weblecture bereikt willen worden, in welk didactisch kader en in welke vorm.

Onderzoeksvoucher met betrekking tot weblectures

In 2011 wordt een onderzoek opgestart in samenwerking met de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Onderwijskunde (PP06 ) en als projectverantwoordelijke Prof. dr. Tammy Schellens.  Dit onderzoek wordt gefinancierd dmv een zogenaamde onderzoeksvoucher voor onderwijsinnovatieprojecten.
Binnen het onderwijsonderzoek waarvoor deze voucher wordt aangevraagd, is de probleemstelling onder welke voorwaarden de innoverende werkvorm weblectures leidt tot een gepercipieerde hogere leerwinst en een hogere tevredenheid in vergelijking met het traditionele hoorcollege.

De geformuleerde onderzoeksvragen daarbij zijn:

 • Wat zijn de verwachtingen die docenten en studenten hebben tav weblectures?
 • Hoe worden weblectures door docenten en studenten gebruikt (feitelijk gebruik)?
  • Docenten: bij grote groepen, kleine groepen, duur van de weblectures, ..
  • Studenten: kijkgedrag, relatie tot deelname aan hoorcolleges, …
 • Welke didactische toepassingen zijn gehanteerd bij het gebruik van weblectures?
 • Welke ondersteuning is door docenten gewenst om weblectures onderwijskundig verantwoord in te zetten? 
 • In hoeverre hebben zich technische of organisatorische problemen voorgedaan bij het opnemen en of bekijken van de weblectures bij respectievelijk de docenten en studenten?
 • Hoe percipiëren docenten en studenten de relatie tussen het gebruik van weblectures en het leerresultaat?
 • Is het een effectief hulpmiddel om het begrip van de cursusinhoud te vergroten (in vergelijking met eigen nota’s en slides)?

Vervolgens trachten we de relatie tussen deze verschillende variabelen in kaart te brengen:

 • Relatie didactisch gebruik- tevredenheid van de studenten/gepercipieerde leerwinst
 • Relatie feitelijk gebruik- tevredenheid van de studenten/gepercipieerde leerwinst

Op deze manier kunnen we tot een aantal aanbevelingen komen die het effectief gebruik van weblectures kan stimuleren. Voor de opzet van het onderzoeksdesign en de theoretische omkadering wordt de expertise gevraagd van Prof. dr. Tammy Schellens, docente onderwijstechnologie, vakgroep Onderwijskunde, UGent. 

De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2012 gecommuniceerd worden.
Bedoeling is tevens een laagdrempelige brochure te verspreiden waarin de onderzoeksresultaten in praktijkgerichte vorm gebundeld worden om op deze wijze de kwaliteit van de opnames van toekomstige weblectures te verhogen.

Contactpersoon

Pieter De Clercq , Sandra Vangestel