Communicatie en talentontwikkeling rond onderwijsinnovatie

Vakgroep/Dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (WE58)
Promotor: Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur
Projectmedewerkers: Sandra Vangestel, Pieter De Clercq

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Broodje MartinnovatieMet dit onderwijsinnovatieproject willen we het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen en bij uitbreiding de Associatie UGent verder in de schijnwerpers plaatsen. We geloven dat actieve communicatie m.b.t. onderwijsinnovatie cruciaal is om de dynamiek rond het thema te behouden. We proberen daarbij de belangrijkste aandeelhouders rond onderwijsinnovatie, dus zowel de docenten als de studenten, bij dit proces te betrekken.

We streven daarbij steeds naar laagdrempelige participatieve acties zoals een facultaire studentenwedstrijd rond onderwijsinnovatie en een aantal lunches rond onderwijsinnovatie (Broodje Martinnovatie), waarbij sprekers hun praktijkervaringen rond een welbepaald thema naar voor brengen, het actief verspreiden van de oproep voor onderwijsinnovatieprojecten, de brainstorms met alle verschillende opleidingscommissies, de tandem website/nieuwsbrieven,…

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de twee thema’s ‘activerend leren’ en ‘multidisciplinariteit’

De Broodjes Martinnovatie zullen inhoudelijk de thema’s van de verschillende onderwijsinnovatieprojecten zijn, dus activerend leren en multiperspectivisme.

Toon aan dat er een link of samenwerkingsverband is met een andere faculteit

De aanwezigheidslijsten van de Broodjes Martinnovatie (60 à 80 deelnemers) van de voorbije jaren toont aan dat ongeveer de helft van de deelnemers komt van buiten de faculteit Wetenschappen. Deze middagseminaries bereiken dus docenten van zowat alle faculteiten van de UGent en ook van de associatiepartners Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. Het betreft dus, in toenemende mate, een instellingsoverschrijdend initiatief.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Voortraject oproep onderwijsinnovatieprojecten

Voorafgaand aan de eigenlijke oproep voor het indienen van onderwijsinnovatieprojecten worden in de loop van juni en juli systematische brainstormsessies georganiseerd met de onderwijsondersteuners van alle vakgroepen. Dit zijn o.a. assistenten die instaan voor de begeleiding van werkcolleges/practica en vanuit die invalshoek en ervaring voorstellen met betrekking tot onderwijsinnovatie formuleren. Ook de opleidingscommissies van de verschillende opleidingen worden gevraagd de oproep te agenderen op een vergadering in augustus/september. De studentenvertegenwoordigers in die commissies vertolken daarbij de stem van de student. Op deze vergaderingen geven de projectmedewerkers OI toelichting bij een aantal inhoudelijke en vormelijke thema’s m.b.t. OI. Ook een aantal studentenverenigingen worden uitgenodigd mee na te denken over mogelijke onderwijsinnovatieve projecten. De bedoeling is sluimerende ideeën op te pikken, specifieke onderwijsproblemen op te vangen en te vertalen in kwaliteitsverbeterende OI-projecten. De aanpak is dus eerder bottom-up dan top-down en probeert zoveel mogelijk te vertrekken van concrete problemen/knelpunten/aandachtspunten die docenten ervaren.

Studentenwedstrijd rond onderwijsinnovatie

Studentenwedstrijd OnderwijsinnovatieDeze wedstrijd wordt in 2016 reeds voor de derde keer georganiseerd en is ondertussen uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. De studenten van de faculteit Wetenschappen worden op speelse wijze uitgedaagd om na te denken over het onderwijs dat ze genieten en mogelijke innovaties voor te stellen. Bedoeling is daarbij in te spelen op een aantal actuele maatschappelijke thema’s gelinkt aan onderwijs. Ingediende projecten kunnen betrekking hebben op uiteenlopende thema's zoals activerende werkvormen, evaluatie en toetsing, media en nieuwe technologieën, de ontwikkeling van leermaterialen, curriculumontwikkeling,...  Naast deze thema’s wordt in 2016 ook specifiek aandacht besteed aan duurzaamheidseducatie. Het thema duurzaamheid in onderwijs kan uitgediept worden met projecten rond duurzaamheidseducatie of vakspecifieke duurzaamheidskwesties. Verder komen ook projecten rond ondernemerschapseducatie in aanmerking.

Onder de vorm van een wedstrijd worden studenten gevraagd om individueel of in groep een bondig onderwijsinnovatieproject in te dienen. De inzendingen worden door een deskundige jury (CKO-leden) beoordeeld en het beste project krijgt een prijs. Bij de opzet en de promotie wordt nauw overleg gepleegd met de bestaande studentenverenigingen en studentenvertegenwoordigers. Een nieuwe mogelijke optie is dat studenten een project kunnen indienen onder de vorm van een mini-weblecture of videoboodschap.

Broodjes Martinnovatie

Onder de noemer “Broodje Martinnovatie” organiseren we een aantal praktijkgerichte innovatielunches. Hierbij worden actuele thema’s met betrekking tot onderwijsinnovatie behandeld. Ze zijn gericht aan lesgevers binnen de Associatie UGent en zijn praktijkgericht en laagdrempelig. We streven naar minstens 4 Martinnovatie-lunches in 2016. Het zijn vooral de promotoren van de onderwijsinnovatieprojecten die komen getuigen over het door hen uitgevoerde OI-project.
Er zal een greep gedaan worden uit volgende thema’s:

  • Integratie van multimediale demo’s in hoorcolleges fysica
  • Duurzaamheidseducatie
  • Multiperspectivisme
  • Activerend leren
  • Blended learning
  • Peer assesment
  • Ondernemerschap


Deze Broodjes Martinnovatie worden zoveel mogelijk ingericht volgens het flipped-classroom principe: deelnemers die zich inschrijven ontvangen een week voorafgaand aan het evenement een inhoudelijke opdracht aansluitend bij het thema. Bedoeling is daardoor het niveau van interactie tijdens de seminaries op te krikken en in te kunnen spelen op specifieke verwachtingen van de deelnemers. Nieuw dit jaar is dat de uitnodigingen voor de Broodjes Martinnovatie opgenomen zullen worden in de nieuwsbrieven van het Expertisenetwerk Associatie UGent (ENW AUGent). Ook de bedrijfswebsite Yammer en de icto-website zullen gebruikt worden voor de bekendmaking van georganiseerde evenementen. Streefdoel is minstens 50 aanwezigen, waarvan de helft van buiten de faculteit Wetenschappen.

U kan hier een overzicht vinden van de voorbije Broodjes Martinnovatie inclusief korte inhoud

Website/Nieuwsbrief

De combinatie van website en nieuwsbrief laat toe op transparante wijze onderwijsinnovatie aan de faculteit Wetenschappen zichtbaar te maken. De webpagina’s vormen een overzicht van de activiteiten/projecten en fungeren daarbij zowel als archief als inspiratiebron. We streven naar een 5-tal nieuwsbrieven in 2016.