Flipped classroom: interactieve integratie van reader

Vakgroep: Geografie (WE12)
Promotor: Prof. Veerle Van Eetvelde
Projectmedewerkers: Dr. Kristien Ooms

Situering

Flipped classroomHet opleidingonderdeel Landschapsgenese (Master Geografie en Master Archeologie) bestaat uit verschillende modules die gebruik maken van de werkvormen hoorcolleges, geïntegreerde terreinoefening en excursies met inbegrip van veldwerk. Bepaalde modules worden daarnaast ondersteund door een reader, waarin een selectie van papers wordt gemaakt uit verschillende disciplines die noodzakelijk zijn voor Landschapsgenese (geografie, geschiedenis, archeologie, bodemkunde, paleoecologie).

Deze reader heeft drie doelstellingen:

 • In functie van de thema’s die behandeld worden tijdens de excursie zullen de studenten papers aangeboden krijgen die ze moeten doornemen als voorbereiding op de terugkoppeling van de excursie in de lessen. De papers worden geselecteerd zodat ze een beeld geven over de interdisciplinaire benadering die noodzakelijk is voor landschapsgenese (geografie, archeologie, bodemkunde, geofysische prospectietechnieken) in het studiegebied van de excursie (bv. zandig Vlaanderen in de Vlaamse Vallei). Elke student dient de papers te lezen en de bijhorende vragen te beantwoorden. Tijdens de eerste les na de excursie worden de vragen behandeld (= fase 1).
 • Bijkomende papers over andere aspecten van Landschapsgenese worden gelezen en besproken aan de hand van de 7 vragen die tijdens de flashpresentaties op het einde van de hele cursus worden bediscussieerd (= fase 2).
 • De studenten moeten de reader sowieso doornemen als voorbereiding op het examen.

Dit project zal m.a.w. de reader op een interactieve manier integreren in de les en wordt gebruikt als een flipped classroom. Om interactie tussen de studenten onderling en lesgevers te vergroten tijdens de voorbereiding van de bespreking zal gebruik gemaakt worden van NotaBene (zie praktische uitwerking).

Praktische uitwerking

De papers worden ter beschikking gesteld via NotaBene (http://nb.mit.edu/welcome). Alle studenten krijgen via Minerva een uitnodiging om zich in deze applicatie te registreren. NotaBene is een (gratis) online platform dat toelaat om annotaties met vragen, opmerkingen, … op pdf-versies van de papers toe te voegen. Na registratie krijgen ze toegang tot de aanbodsessie die ze nodig hebben (zie Figuur 1 Aanbodsessie Landschapsgenese).

Nota Bene 1>> Fase 1 – terugkoppeling lokale case studies (excursie)

Ter voorbereiding van de excursie (inclusief veldwerk dat dient uitgevoerd te worden in de Moervaartdepressie) en de bijhorende lessen dienen de studenten een aantal papers te lezen. De bedoeling is dat ze tijdens het lezen zaken aanduiden in de paper die ze niet begrijpen, die voor hen innovatief zijn, … De notities die de studenten via NotaBene maken, zullen in de pdf-versie bewaard worden zodat deze voor de excursie en les door de lesgever en medestudenten kunnen bekeken worden (zie voorbeeld).
Het is de bedoeling dat elke student de papers leest en volgende aspecten aanduidt:

 • Welke elementen begrijp je niet? Dit begrijp ik niet, vraagt enige verduidelijking.
 • Welke paragrafen vind je vernieuwend, heb je iets aan opgestoken, hebben je nieuwe inzichten gegeven?
 • Welke aspecten in de paper (methode, specifieke resultaten, discussie, …) kan je staven met voorbeelden die werden aangehaald tijdens de excursie?
 • Welke argumenten in de paper die de auteurs gebruiken om hun resultaten te onderbouwen kan je volgen, ben je het eens?
 • Met welke argumenten ben je het niet eens, heb je een andere mening?

De studenten kunnen ook reageren op elkaars commentaren. Stel dat een student een vraag heeft gesteld, dan kan een andere student of de lesgever hierop antwoorden. De vragen en opmerkingen die onbeantwoord zijn gebleven komen bij de terugkoppeling van de excursie in de les aan bod.

 

Nota Bene 2>> Fase 2 – terugkoppeling regionale voorbeelden en trends

Alle studenten dienen de papers te lezen als voorbereiding op de laatste les en examen. Elke student (A) krijgt echter een tweetal papers toegewezen waarvoor de volgende vragen dienen beantwoord te worden en aangeduid in de paper, gebruik makend van NotaBene:

 1. What is the research field? What is the geographical region?
 2. What is/are the aim(s) of the paper?
 3. Why did the author(s) think(s) the aim(s) was/were worth pursuing?
 4. How did he/she/they justify(s) the conclusion(s) – were the methods convincing?
 5. What was the conclusion he/she/they came up with?
 6. Did you find any contradiction within this paper or with other papers?
 7. How does this work contribute to knowledge of prehistoric and historic landscape genesis?

Per paper worden daarnaast twee studenten (B) aangeduid die de gelegenheid krijgen om andere insteken, antwoorden die ze nog geformuleerd hebben toe te voegen en te argumenteren. De antwoorden op de vragen dienen aangeduid te worden in de paper via NotaBene door de student (A), waarna studenten (B) bijkomende aanvullingen kunnen doen.

De laatste bijeenkomst wordt per paper een korte ‘flash presentatie’ (1 à 2 slides) gehouden door student (A) die de paper gelezen heeft en dus gedurende de presentatie de vragen beantwoordt. Nadien komen studenten (B) aan het woord. Alle flash presentaties worden nadien verzameld, zodat iedereen deze informatie heeft bij het studeren van de leerstof.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de twee thema’s ‘activerend leren’ en ‘multidisciplinariteit’

Dit project sluit aan bij beide thema’s ‘activiterend leren’ en ‘multiperspectivisme’:

 • activerend leren: studenten moeten de reader op een actieve en kritische manier leren en elkaar uitdagen in het beantwoorden van de vragen en discussiëren via NotaBene en tijdens de werkcollega’s.
 • multisperspectivisme:
  • de studenten krijgen inzichten in de verschillende disciplines en technieken die nodig zijn om een probleemstelling betreffende landschapsgenese op te lossen (=> interdisciplinaire benadering)
  • door het inoefenen van de presentatietechnieken in verschillende fasen (opleidingsonderdelen) zullen de mondelinge communicatievaardigheden van de studenten verbeteren (=> communicatievaardigheden)
  • de studenten bereiken de eindcompetenties door een combinatie van werkvormen (online seminarie, integratieseminarie, veldwerk) (=> werkvormen)

Toon aan dat er een link of samenwerkingsverband is met een andere faculteit

De resultaten van dit project zullen op actieve wijze verspreid worden binnen de Associatie UGent via een Broodje Martinnovatie.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

De algemene doelstelling van het project is het flipped classroom model te integreren door interactief gebruik te maken van een reader.

Specifieke doelstellingen:

 • het actief laten doornemen en kritisch analyseren van de reader door de studenten (=> activerend leren)
 • de studenten inzichten geven in de verschillende disciplines en technieken die nodig zijn om een probleemstelling betreffende landschapsgenese op te lossen (=> interdisciplinaire benadering in multiperspectivisme)
 • verbeteren van presentatietechnieken van de studenten d.m.v. flaspresentatie (=> communicatievaardigheden in multiperspectivisme)
 • de studenten bereiken de eindcompetenties door een combinatie van werkvormen (online seminarie, integratieseminarie, veldwerk) (=> werkvormen in multiperspectivisme)

Het project zal uitgewerkt worden in het kader van het gezamenlijke opleidingsonderdeel Landschapsgenese (Master Geografie) en Prehistorische landschapsgenese (Master Archeologie), verantwoordelijke lesgever Prof. Veerle Van Eetvelde. NotaBene zal ook gebruikt worden in het opleidingsonderdeel Cartografie (BA Geografie, medelesgever dr. Kristien Ooms).